Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze nr FEMA.07.02-IP.01-011/23 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)
Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2Wzmocnienie kompetencji uczniów dla regionu Warszawskiego stołecznego
Termin, od którego można składać wnioski 13 października 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski 10 listopada 2023 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia naboru I/II kwartał 2024 r.
Miejsce składania wniosków Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany
i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.
Kto może składać wnioski Wnioskodawcą, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu jest:

– organ prowadzący szkołę objętą wsparciem

lub

– inny podmiot, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego
(z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę objętą wsparciem. Doświadczenie, którym się legitymujesz, musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących.

Kwalifikowalne do dofinansowania będą działania związane z:

 • rozwojem kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów szkół osiągających najniższe wyniki edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości w zakresie planowania ścieżki zawodowej;
 • wspieraniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w zakresie uzupełniającym do wsparcia realizowanego z programów krajowych;
 • dodatkowymi zajęciami edukacyjno-wyrównawczymi w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, mającymi na celu poprawę wyników edukacyjnych w szkołach;
 • zajęciami dodatkowymi, w tym pozaszkolnymi formami edukacji służącymi rozwojowi kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, a także działaniami integracyjnymi dla dzieci migrantów z Ukrainy oraz zajęciami z zakresu edukacji ekologicznej, mającymi na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat zmian klimatycznych i ich konsekwencji oraz łagodzenia ich skutków i możliwości przeciwdziałania;
 • doradztwem edukacyjno – zawodowym dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, maturzystów w wyborze kierunków studiów oraz szkoleniami dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w tym zakresie. Doradztwo zawodowe będzie uwzględniać aspekt płci przy wyborze zawodu, zwalczać stereotypy związane z płcią i wspierać promowanie przedmiotów STEM;
 • wyposażeniem pracowni przedmiotowych dla szkół, jako uzupełniający element projektu.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu dla RWS wynosi 65% (50% UE + 15% BP).
Jaka jest pula środków na nabór wniosków? Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach naboru przeznaczona została kwota dofinansowania (UE+BP):  21 230 000,73 PLN
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w regulaminie wyboru projektów dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Regulamin naboru Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie wyboru projektów, dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do regulaminu wyboru projektów i jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Pytania i odpowiedzi Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie są udzielane w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 15;

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 13;

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 12;

 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17;

 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku 09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41.

 

Infolinia: 801 101 101/22 542 27 99 pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

 

Minimalny wkład własny 35%
Wartość projektu Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 688 123,07 PLN w tym 447 280,00 PLN (UE+BP) + wkład własny 240 843,07 PLN).

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś