Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacje do ogłoszenia o naborze nr FEMA.06.04-IP.02-001/23

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza

Działanie 6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet

Termin, od którego można składać wnioski

24.07.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11.08.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru:

I kwartał 2024 r.

Miejsce składania wniosków

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej https://mewa21.mazowia.eu

Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru mogą ubiegać się wyłącznie podmioty (instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe) realizujące projekty na obszarze RMR (region Mazowiecki regionalny).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres wsparcia obejmuje przedsięwzięcia dotyczące wzmocnienia świadomości kobiet z terenu RMR o korzyściach płynących z zatrudnienia oraz polegające na zachęcaniu do jego podjęcia. W szczególności kwalifikowalne będą:

           diagnoza sytuacji uczestniczki projektu na rynku pracy zgodnie z założeniami dotyczącymi narzędzia IPD opisanego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub innego równoważnego narzędzia;

           szkolenia aktywizujące, obejmujące swym zakresem:

– uzupełnienie poziomu kompetencji cyfrowych (w razie potrzeby wynikającej z przeprowadzonej diagnozy);

– podniesienie/aktualizacja kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie kompetencji miękkich niezbędnych do poprawy pozycji na rynku pracy;

– promowanie w swoim środowisku rozwiązań wspierających równe traktowanie i niedyskryminację kobiet na rynku pracy oraz realizację zasady szeroko pojętej niedyskryminacji;

– moduł szkoleniowo-doradczy z zakresu nawiązywania relacji pomiędzy uczestniczkami projektu;

– wzmocnienie kompetencji zawodowych uczestniczek projektu adekwatnie do potrzeb zgłoszonych przez pracodawcę planującego zatrudnienie kobiet, w szczególności na stanowiskach wspierających działania proekologiczne takie jak – oszczędność energii i wody, powtórne wykorzystanie zasobów, ograniczenie wpływu na bioróżnorodność;

– moduł mający na celu nabycie przez uczestniczki projektu umiejętności poszukiwania atrakcyjnych dla siebie nisz rynkowych pod kątem profilowania przyszłych aktywności zawodowych;

– moduł budowania i podtrzymywania kontaktów, w tym biznesowych z przedstawicielami związków pracodawców, pracodawcami pod potrzeby aktywności zawodowej;

– moduł poszukiwania źródeł finansowania planowanych działalności gospodarczych;

           działania podnoszące motywację do samozatrudnienia (udzielenie wsparcia pomostowego w wysokości nie przekraczającej miesięcznie minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto przez okres maksymalnie 6 miesięcy – na pokrycie kosztów prowadzenia działalności, o ile takie wsparcie nie będzie przysługiwało uczestniczce projektu z innego źródła);

           refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku żłobkowym lub przedszkolnym, lub inną osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ponoszonych za udokumentowaną i sformalizowaną opiekę (w przypadku opieki nad dzieckiem – w formule instytucjonalnej) przez okres trwania szkolenia – nie dłużej  jednak niż przez 12 miesięcy od rozpoczęcia udziału w projekcie, w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę na każde dziecko lub inną osobę potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, nie więcej niż na 2 osoby.

Otrzymanie wsparcia  przez wszystkie osoby bierne zawodowo musi zostać poprzedzone oceną umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby – uzupełnieniem kompetencji.

Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie biernych zawodowo kobiet w wieku 18-29 lat obejmie w szczególności rozwój umiejętności w zakresie umiejętności:

           niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki;

           niezbędnych z punktu widzenia lokalnych/regionalnych specjalizacji;

           niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

Rozwój ww. umiejętności zostanie zapewniony poprzez realizację szkoleń zgodnie z kryterium dostępu nr 8. Udzielenie wsparcia w ramach projektów z obszaru zatrudnienia i rynku pracy każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestniczki projektu, w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych lub walidacyjnych (potwierdzanie nabytych wcześniej kwalifikacji i kompetencji), możliwości doskonalenia zawodowego oraz jest również poprzedzone opracowaniem lub aktualizacją dla każdej uczestniczki projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. Dokument ten powinien określać zakres wsparcia udzielanego danej osobie, który jest z nią uzgodniony i może podlegać aktualizacji w trakcie projektu na wniosek tej osoby lub podmiotu udzielającego wsparcia. Uzyskane w wyniku udziału w projekcie kwalifikacje lub nabyte kompetencje powinny być poddane walidacji, a proces nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikowania) powinien być objęty zasadami zapewniania jakości, zgodnie z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK). Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestniczek projektów, wynikających z ich wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu. Każda z uczestniczek projektu otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niej jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia, zgodnie z kryterium dostępu nr 6.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały wskazane w Regulaminie naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi

18 207 088,00 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie projektu można uzyskać:

bezpośrednio: w punkcie informacyjnym EFS przy ul. Młynarskiej 16, 01- 205 Warszawa;

telefonicznie pod numerem tel.: (22) 578 44 34

pocztą elektroniczną na adres e-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Linki

Strona internetowa IP:

https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl

 

Dla kogo?

 

Uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie bierne zawodowo kobiety w wieku produkcyjnym (18-59 lat) z terenu RMR, w szczególności bierne zawodowo kobiety z wykształceniem na poziomie ISCED 3 i niższym oraz w wieku do lat 30.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi

95 %

Minimalny wkład własny

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 5%.

Wartość projektu

Nie określono

 

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś