Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

 

Informacje do ogłoszenia o naborze nr FEMA.06.01-IP.02-002/23
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór

wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza

Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Termin, od którego można składać wnioski od 31 maja 2023 r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski do 30 czerwca 2023 r. do godziny 23:59
Brak dokładnej daty Nie dotyczy
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru:

III kwartał 2023 r.

Miejsce składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0.)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej https://mewa21.mazowia.eu

Logowanie do systemu MEWA 2.0, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym.

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się wyłącznie urzędy pracy z obszaru Regionu Warszawskiego stołecznego tj.:

·         powiaty – powiatowe urzędy pracy z powiatu: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego,

·         Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach projektów będą realizowane instrumenty i usługi rynku pracy[1] wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym m.in.:-        pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe,

–        szkolenia,

–        staże,

–        prace interwencyjne,

–        wsparcie towarzyszące, np. zwrot kosztów dojazdu,

–        wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy,

–        przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej, a także

–        wsparcie dla młodzieży.

Działania skierowane do młodzieży muszą wynikać z ww. Ustawy lub przepisach ją zastępujących.

W ramach projektu realizowane będą następujące typy projektów dla osób bezrobotnych, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób młodych, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnością, z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym, kobiet i osób, które ukończyły 50 lat oraz migrantów:

·      Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

·      Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych lub kompetencji osób bezrobotnych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;

·      Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;

·      Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy;

·      Wsparcie dla młodzieży;

·      Obowiązkowe elementy wsparcia to:

a)     przeprowadzenie pogłębionej analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych  danego  uczestnika projektu zgodnie z wymogami Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w ustawie lub przepisami ją zastępującymi,

b)     diagnozowanie:

– deficytów w zakresie umiejętności cyfrowych, zielonych, niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi,

c)      powiązanie wsparcia z regionalnymi specjalizacjami, w tym inteligentnej,

d)     w ramach interwencji realizowane będą działania skierowane do młodzieży zawarte w ustawie lub przepisach ją zastępujących i zgodnych z zaleceniem Rady z dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży oraz zastępującymi zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży
(Dz. Urz. UE C 372 z 04.11.2020) i z polskim Planem Gwarancji dla młodzieży.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie wyboru projektów urzędów pracy w trybie niekonkurencyjnym w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% (50% UE i 50% wkładu krajowego).
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS+:

na rok 2023 wynosi: 13 001 470,32 PLN (w tym budżet środków europejskich 6 500 735,16 PLN oraz kwota
w części wkładu krajowego to 6 500 735,16 PLN);

na rok 2024 wynosi: 15 760 897,48 PLN[2] (w tym budżet środków europejskich 7 880 448,74 PLN oraz kwota
w części wkładu krajowego to 7 880 448,74 PLN )[3].

Maksymalna wartość projektu dla danego PUP jest zgodna z podziałem środków dla powiatowych urzędów pracy na realizację projektów niekonkurencyjnych
w ramach Regionu Warszawskiego stołecznego stanowiących Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu wyboru projektów urzędów pracy w trybie niekonkurencyjnym w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Nie dotyczy.
Wybierz typ beneficjenta Typ beneficjenta – ogólny:

Służby publiczne.

Typ beneficjenta – szczegółowy:

Instytucje rynku pracy.

Dla kogo?

(tutaj powinna pojawić się treść z fiszki, ale z możliwością edycji dla Redaktora naboru)

Wsparciem zostaną objęte zarejestrowane w urzędach pracy osoby bezrobotne z utrudnionym dostępem do rynku pracy.

W pierwszej kolejności do projektu kierowane będą osoby należące do jednej lub kilku grup w szczególności znajdujących się trudnej sytuacji na rynku pracy:

–      osoby młode w wieku 18 – 29 lat,

–      osoby długotrwale bezrobotne,

–      osoby w wieku 50 lat i więcej,

–      osoby z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym,

–      osoby z niepełnosprawnością,

–      kobiety,

–      migranci (w rozumieniu art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Maksymalna kwota dofinansowania

(pole nieobowiązkowe)

Maksymalne kwoty dofinansowania projektów zostały określone w Załączniku nr 1 i nr 2 do Regulaminu wyboru projektów urzędów pracy w trybie niekonkurencyjnym w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.
Minimalny wkład własny Nie dotyczy.
Wartość projektu Maksymalne wartości projektów zostały określone w Załączniku nr 1 i nr 2 do Regulaminu wyboru projektów urzędów pracy w trybie niekonkurencyjnym w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

 

(tutaj należy wkleić link do punktów informacyjnych w danym województwie lub do strony, na której są dane kontaktowe osób udzielających informacji o konkursie)

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie projektu można uzyskać:

–        bezpośrednio: w punkcie informacyjnym EFS przy ul. Młynarskiej 16, 01- 205 Warszawa;

–        telefonicznie pod numerem tel.: (22) 578 44 34

–        pocztą elektroniczną na adres e-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Przekierowanie do dokumentów Programu

(tutaj należy wkleić link do odpowiednich dokumentów programowych, np. do SzOP)

Strona internetowa IP:
https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.plStrona serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/

 

[1]Z wyłączeniem robót publicznych, grantów na telepracę i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

[2] Wykazane kwoty środków (limity) Funduszu Pracy obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2024.

[3] IP WUP zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w2023 roku i/lub 2024 roku.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś