Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2023-12-13 do 2024-01-22

Ogłoszenie o naborze nr FEMA.02.06-IP.01-009/23

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym, typ projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ.
Termin, od którego można składać wnioski 13 grudnia 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski 22 stycznia 2024 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia naboru do 29 maja 2024 r.
Miejsce składania wniosków Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Kto może składać wnioski Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

Przedsiębiorstwa.

W ramach tej kategorii  uprawnionymi wnioskodawcami są:

·         mikro przedsiębiorstwa;

·         małe przedsiębiorstwa;

·         średnie przedsiębiorstwa

w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r z późn.zm.)

Na co można otrzymać dofinansowanie W ramach naboru dofinasowane mogą być jedynie przedsięwzięcia, które mają charakter usługowy  i  dotyczą etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego) związanego z:

·         pracami koncepcyjnymi,

·         eko-projektowaniem produktów,

·         niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych,

·         profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym,

·         audytami środowiskowymi,

·         analizami techniczno-ekonomicznymi;

Ponadto dofinansowanie może dotyczyć jedynie  projektów:

·         proekologicznych, przyjaznych środowisku,

·         niemających charakteru badawczo-rozwojowego,

·         absorbujących nowe technologie,

·         wykonujących usługi doradcze ukierunkowanych na wdrożenie projektów trudnych i złożonych.

 

Wynikiem realizacji projektu powinno być potwierdzenie zasadności wdrożenia technologii gospodarki obiegu zamkniętego, ukierunkowanych na recykling, minimalizację odpadów, zamykanie obiegów, oszczędności energetyczne, wodne, potwierdzające efektywność planowanych działań, związane z wtórnym wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych, eliminowaniem tworzyw sztucznych, przechodzeniem z modelu liniowego na cyrkularny.

 

Wnioskodawca musi zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, że przystąpi do etapu inwestycyjnego w przypadku potwierdzenia efektywności planowanej inwestycji. Źródłem finansowania etapu inwestycyjnego mogą być: środki własne, FEM 2021-2027, FEnIKS lub inne. Zobowiązanie do wdrożenia będzie mieć odzwierciedlenie w zapisach umowy o dofinansowanie w § 4 Szczególne warunki zawarcia Umowy.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi:

·         RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis;

·         RMR – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis.

 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków? Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach naboru FEMA.02.06-IP.01-009/23 przeznaczona została alokacja na nabór w wysokości wynosi 8 913 000 PLN (w tym dla RMR 6 684 750 PLN oraz dla RWS 2 228 250 PLN). Wartość ta wynika z przeliczenia po aktualnym kursie przeliczeniowym/ obrachunkowym Komisji Europejskiej, tj. kursem Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyliczona została wartości alokacji 4,4565  EUR/PLN alokacji przeznaczonej na nabór, tj. 2 000 000 EUR (w tym dla RMR: 1 500 000 EUR oraz dla RWS: 500 000 EUR).
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w regulaminie wyboru projektów.
Pytania i odpowiedzi Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie są udzielane w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

·         Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

·         Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

·         Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

·         Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12;

·         Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie

06- 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17

·         Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku

09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

 

Infolinia: 801 101 101/22 542 27 99

pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

e-mail: pife.warszawa@mazowia.eu;

opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

 

Minimalny wkład własny 15% dla RMR

50% dla RWS.

Wartość projektu ·         Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach naboru – 50 000,00 PLN.

·         Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach naboru – 200 000,00 PLN.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś