Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2023-11-17 do 2023-12-14

Ogłoszenie o naborze nr FEMA.02.05-IP.01-008/23
Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
Termin, od którego można składać wnioski 17 listopada 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski 14 grudnia 2023 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia naboru 30 kwietnia 2024 r.
Miejsce składania wniosków Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Kto może składać wnioski Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

·         administracja publiczna.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego;

·         służby publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór: Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

·         przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór: Spółki wodne, Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie Przewiduje się wsparcie dla następujących działań:

·         budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową;

·         zapobieganie lub znaczne ograniczanie powstawania lub składowania osadów ściekowych i efektywne oraz zrównoważone ich zagospodarowanie;

·         informacyjno-edukacyjnych z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z nieczystościami i zrzutem ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Przekazywana wiedza będzie promowała w społeczeństwie ekologiczne postawy i prawidłowe zachowania dla stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury i zasobów natury bez szkody dla środowiska (element uzupełniający projektu).

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi:

·         RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu;

·         RMR – 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków? Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-008/23 przeznaczona została alokacja w wysokości 36 132 399,74 PLN w tym: dla RMR 23 583 748,79 PLN oraz dla RWS 12 548 650,95 PLN. Wartość ta wynika z przeliczenia po aktualnym kursie wymiany 4,6343 PLN/EUR alokacji przeznaczonej na nabór, tj. 7 796 733 EUR (w tym dla RMR: 5 088 956 EUR oraz dla RWS: 2 707 777 EUR).
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w regulaminie wyboru projektów dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Regulamin naboru Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie wyboru projektów, dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do regulaminu wyboru projektów i jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Pytania i odpowiedzi Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie są udzielane w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

·         Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

·         Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

·         Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

·         Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12;

·         Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie

06- 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17

·         Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku

09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

 

Infolinia: 801 101 101/22 542 27 99

pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

e-mail: pife.warszawa@mazowia.eu;

opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

 

Minimalny wkład własny 15% dla RMR

50% dla RWS.

Wartość projektu Wartość projektu nie została określona.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś