Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-09-30 do 2015-11-04

Lista pozytywnie ocenionych wniosków w trakcie drugiego posiedzenia KOP dla oceny formalnej (publikacja 08.06.2016) znajduje sie poniżej w załącznikach, w sekcji Pliki do pobrania.

UWAGA!

Zmiana regulaminu konkursu, więcej informacji w komunikacie dotyczącym konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-004/15 (aktualizacja dnia 29.10.2015).

UWAGA!

Zwiększenie środków w ramach konkursu 10.3.4. Więcej informacji w komunikacie dotyczącym konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-004/15 (publikacja 24.05.2016).

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

  • Harmonogram oceny formalnej 11/12/2015
  • Lista pozytywnie ocenionych wniosków 22/12/2015
  • Harmonogram oceny merytorycznej 21/12/2015
  • Skład Komisji Oceny Projektów z etapu Oceny Formalnej 13/05/2016

Często zadawane pytania (FAQ)

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

  • Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru 10.3.4 z dnia 23/10/2015
  • Ogólne pytania i odpowiedzi do trwających naborów z dnia 26/10/2015
  • Ogólne pytania i odpowiedzi do trwających naborów z dnia 23/10/2015

Uwaga: Informujemy, że od dnia 13.10.2015 r. w celu poprawienia funkcjonowania formularza dla wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFS dostępnego w systemie MEWA 2.0, w polach Symbol partnera w sekcji D1 (przy określaniu podmiotu realizującego wskaźnik w ramach zadania) oraz w sekcji E2 (przy określaniu podmiotu ponoszącego dany wydatek), wprowadzona została dodatkowa wartość „LID”. Wyboru tej wartości należy dokonać, jeśli realizacja wskaźnika lub wydatek będzie realizowany przez lidera projektu, tj. wnioskodawcę. Wybór wartości w polu Symbol partnera w sekcjach D1 i E2 jest możliwy po uzupełnieniu pola B8.18 dla wszystkich dodanych partnerów projektu. Powyższa zmiana zostanie uwzględniona przy najbliższej aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.

 

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-004/15 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 30 września 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 4 listopada 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowani

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego pod adresem internetowym mewa2.mazowia.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej w załącznikach, w sekcji Pliki do pobrania.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś