Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-026/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia  29 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 13 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 sporządzany jest za pomocą systemu MEWA 2.0, dostępnego pod adresem www.mewa2.mazowia.eu. System Mewa 2.0, służący do składania wniosków i  jest dostępny dla Wnioskodawców w trybie on-line. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w Instrukcji użytkownika MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020, dostępnej na portalu RPO WM 2014-2020 www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w gimnazjach oraz szkołach zawodowych) oraz współpracy z rynkiem pracy:

a. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach,

b. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego,

c. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego[1],

d. działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do  Regulaminu konkursu, który znajduje się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,3636 to 12 623 268,62 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. 022 542 25 63, 022 542 20 38 (w godz. 8.00 – 16.00) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 023 672 32 74 (w godz. 8.00-18.00 pn; 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 029 760 92 36 (w godz. 8.00-18.00 pn; 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 024 262 23 74 (w godz. 8.00-18.00 pn; 8.00-16.00 wt.pt);
 • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 048 340 01 98  (w godz. 8.00-18.00 pn;8.00-16.00 wt-pt);
 • w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 27 37  (w godz. 8.00-18.00 pn; 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

 

Wybierz typ beneficjenta

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dla kogo?

 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
 • gimnazjaliści (w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego);
 • gimnazja (w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego) i szkoły ponadgimnazjalne;
 • młodociani pracownicy;
 • szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych;
 • nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Wybierz obszar wsparcia

Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.

Na co?

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w gimnazjach oraz szkołach zawodowych) oraz współpracy z rynkiem pracy:

 • uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach,
 • tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego[2],
 • działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Maksymalna kwota dofinansowania

Nie dotyczy

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%

Minimalny wkład własny

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 10%.

Wartość projektu

Nie określono

Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. 022 542 25 63, 022 542 20 38  (w godz. 8.00 – 16.00) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 023 672 32 74 (w godz. 8.00-18.00 pn; 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 029 760 92 36 (w godz. 8.00-18.00 pn; 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 024 262 23 74 (w godz. 8.00-18.00 pn; 8.00-16.00 wt.pt);
 • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 048 340 01 98  (w godz. 8.00-18.00 pn;8.00-16.00 wt-pt);
 • w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 27 37  (w godz. 8.00-18.00 pn; 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

[1] Interwencja na rzecz realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego jest zgodna z następującymi warunkami:

 1. program zewnętrznego wsparcia powinien przyczynić się do zwiększenia dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego opartych na rzetelnej informacji edukacyjno – zawodowej,
 2. zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej może obejmować tworzenie regionalnych systemów informacji edukacyjno-zawodowej,
 3. zakres wsparcia wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub placówki systemu oświaty i odpowiada na jej specyficzne potrzeby,
 4. realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na poziomie regionalnym obejmuje następujące etapy:
  • współpracę z KOWEZiU w zakresie doskonalenia kadry systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym m.in. wykorzystania zasobów doradztwa na potrzeby regionu, gromadzenia i udostępniania informacji edukacyjno-zawodowej,
  • współpracę z instytucjami wojewódzkimi na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno – zawodowego w regionie, w tym tworzenie i rozwój wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji;
  • zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej na poziomie regionu, w tym dostępnej on-line,
  • doskonalenie kadry doradców-konsultantów w oparciu o programy szkoleń przygotowane przez KOWEZiU,
  • koordynowanie i monitorowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego podejmowanych na poziomie lokalnym,
  • współorganizowanie we współpracy z doradcami-konsultantami, instytucjami tworzącymi sieć wsparcia doradztwa zawodowego, regionalnymi/lokalnymi pracodawcami lub przedsiębiorcami przedsięwzięć na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego, np. targi edukacyjne, targi pracy, festiwale zawodów.
 5. osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie regionalnym jest konsultant wojewódzki. Konsultant wojewódzki jest to specjalista zewnętrzny (spoza szkoły) bezpośrednio współpracujący z doradcami-konsultantami w realizacji zewnętrznego wsparcia na poziomie powiatu. Konsultant wojewódzki to osoba zatrudniona w wojewódzkim ośrodku doskonalenia nauczycieli lub w centrum kształcenia zawodowego,
 6. realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na poziomie lokalnym obejmuje następujące etapy:
  • przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, w celu identyfikacji potrzeb szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,
  • opracowanie planu zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego przez doradców-konsultantów,
  • wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,
  • tworzenie i rozwój sieci doradców edukacyjno – zawodowych oraz sieci instytucji,
  • monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty,
 7. osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego jest doradca-konsultant. Doradca–konsultant jest to specjalista zewnętrzny (spoza szkoły) bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji zewnętrznego wsparcia na poziomie powiatu. Doradca–konsultant to osoba zatrudniona w poradni psychologiczno – pedagogicznej, powiatowej placówce doskonalenia nauczycieli, w centrum kształcenia praktycznego lub centrum kształcenia ustawicznego,
 8. do zadań doradcy-konsultanta należy pomoc w diagnozie potrzeb szkoły oraz dostosowanie oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu planu wspomagania i jego realizacji,
 9. na podstawie wyników diagnozy doradca – konsultant, we współpracy ze szkołą lub placówką systemu oświaty, opracowuje plan wparcia ww. podmiotów. Plan powinien zawierać propozycję działań i rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie jakości usług świadczonych w szkole lub placówce systemu oświaty z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego, czyli tzw. formy doskonalenia doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 10. plan wsparcia szkoły powinien uwzględniać konieczność wykorzystania potencjału i zasobów szkoły. Wśród realizatorów zadań określonych w planie wsparcia szkoły wyróżnić należy: kadrę szkoły, doradców-konsultantów oraz instytucje zewnętrzne wspierające szkolne doradztwo zawodowe (w tym poradnie psychologiczno–pedagogiczne, Ochotnicze Hufce Pracy, powiatowe urzędy pracy),
 11. katalog działań możliwych do zrealizowania w ramach planu wsparcia szkoły obejmuje:
  • udzielanie pomocy doradcom edukacyjno – zawodowym w organizowaniu szkolnych spotkań, konkursów itp. poświęconych doradztwu edukacyjno – zawodowemu,
  • współpracę przy organizacji spotkań poświęconych doradztwu edukacyjno – zawodowemu z uczniami, rodzicami, radami pedagogicznymi, zespołami wychowawców oraz przedstawicielami pracodawców lub przedsiębiorców,
  • inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami wspierającymi szkolne doradztwo edukacyjno – zawodowe,
  • udostępnianie informacji, np. o instytucjach zewnętrznych wspierających doradztwo edukacyjno – zawodowe, opisanych w mapie lokalnej sieci doradztwa edukacyjno – zawodowego lub możliwościach pozyskania materiałów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • inicjowanie i koordynowanie konkursów, konferencji i innych przedsięwzięć z dziedziny doradztwa edukacyjno – zawodowego o zasięgu lokalnym,
  • wspieranie aktywności szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział w targach szkolnych, organizacji lub udziale w tzw. drzwiach otwartych,
  • organizacja wspólnych warsztatów, spotkań oraz konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się doradztwem w powiecie, władz lokalnych, przedstawicieli pracodawców lub przedsiębiorców czy szkół wyższych,
 12. działania związane z tworzeniem i rozwojem sieci doradców edukacyjno – zawodowych i instytucji mają na celu:
  • identyfikację osób zajmujących się problematyką doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach, placówkach systemu oświaty i instytucjach danego powiatu,
  • inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć umożliwiających wymianę doświadczeń osobom zainteresowanym doradztwem edukacyjno – zawodowym (dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom, psychologom, nauczycielom),
  • podejmowanie działań integrujących środowisko osób zajmujących się w szkołach i innych instytucjach problematyką doradczą,
  • budowanie współpracy osób odpowiedzialnych za doradztwo edukacyjno – zawodowe w powiecie,
  • organizacja warsztatów dla członków sieci doradców edukacyjno – zawodowych z terenu powiatu, z uwzględnieniem problematyki doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymianę informacji, np. o wydarzeniach powiatowych dotyczących doradztwa, informacji z regionalnego rynku pracy, oferty edukacyjnej szkół, badań i analiz dotyczących lokalnego rynku pracy i dobrych praktyk, propagowanie działań doradczych.

[2] Interwencja na rzecz realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego jest zgodna z następującymi warunkami:

 1. program zewnętrznego wsparcia powinien przyczynić się do zwiększenia dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego opartych na rzetelnej informacji edukacyjno – zawodowej,
 2. zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej może obejmować tworzenie regionalnych systemów informacji edukacyjno-zawodowej,
 3. zakres wsparcia wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub placówki systemu oświaty i odpowiada na jej specyficzne potrzeby,
 4. realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na poziomie regionalnym obejmuje następujące etapy:
  • współpracę z KOWEZiU w zakresie doskonalenia kadry systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym m.in. wykorzystania zasobów doradztwa na potrzeby regionu, gromadzenia i udostępniania informacji edukacyjno-zawodowej,
  • współpracę z instytucjami wojewódzkimi na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno – zawodowego w regionie, w tym tworzenie i rozwój wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji;
  • zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej na poziomie regionu, w tym dostępnej on-line,
  • doskonalenie kadry doradców-konsultantów w oparciu o programy szkoleń przygotowane przez KOWEZiU,
  • koordynowanie i monitorowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego podejmowanych na poziomie lokalnym,
  • współorganizowanie we współpracy z doradcami-konsultantami, instytucjami tworzącymi sieć wsparcia doradztwa zawodowego, regionalnymi/lokalnymi pracodawcami lub przedsiębiorcami przedsięwzięć na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego, np. targi edukacyjne, targi pracy, festiwale zawodów.
 5. osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie regionalnym jest konsultant wojewódzki. Konsultant wojewódzki jest to specjalista zewnętrzny (spoza szkoły) bezpośrednio współpracujący z doradcami-konsultantami w realizacji zewnętrznego wsparcia na poziomie powiatu. Konsultant wojewódzki to osoba zatrudniona w wojewódzkim ośrodku doskonalenia nauczycieli lub w centrum kształcenia zawodowego,
 6. realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na poziomie lokalnym obejmuje następujące etapy:
  • przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, w celu identyfikacji potrzeb szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,
  • opracowanie planu zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego przez doradców-konsultantów,
  • wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,
  • tworzenie i rozwój sieci doradców edukacyjno – zawodowych oraz sieci instytucji,
  • monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty,
 7. osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego jest doradca-konsultant. Doradca–konsultant jest to specjalista zewnętrzny (spoza szkoły) bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji zewnętrznego wsparcia na poziomie powiatu. Doradca–konsultant to osoba zatrudniona w poradni psychologiczno – pedagogicznej, powiatowej placówce doskonalenia nauczycieli, w centrum kształcenia praktycznego lub centrum kształcenia ustawicznego,
 8. do zadań doradcy-konsultanta należy pomoc w diagnozie potrzeb szkoły oraz dostosowanie oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu planu wspomagania i jego realizacji,
 9. na podstawie wyników diagnozy doradca – konsultant, we współpracy ze szkołą lub placówką systemu oświaty, opracowuje plan wparcia ww. podmiotów. Plan powinien zawierać propozycję działań i rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie jakości usług świadczonych w szkole lub placówce systemu oświaty z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego, czyli tzw. formy doskonalenia doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 10. plan wsparcia szkoły powinien uwzględniać konieczność wykorzystania potencjału i zasobów szkoły. Wśród realizatorów zadań określonych w planie wsparcia szkoły wyróżnić należy: kadrę szkoły, doradców-konsultantów oraz instytucje zewnętrzne wspierające szkolne doradztwo zawodowe (w tym poradnie psychologiczno–pedagogiczne, Ochotnicze Hufce Pracy, powiatowe urzędy pracy),
 11. katalog działań możliwych do zrealizowania w ramach planu wsparcia szkoły obejmuje:
  • udzielanie pomocy doradcom edukacyjno – zawodowym w organizowaniu szkolnych spotkań, konkursów itp. poświęconych doradztwu edukacyjno – zawodowemu,
  • współpracę przy organizacji spotkań poświęconych doradztwu edukacyjno – zawodowemu z uczniami, rodzicami, radami pedagogicznymi, zespołami wychowawców oraz przedstawicielami pracodawców lub przedsiębiorców,
  • inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami wspierającymi szkolne doradztwo edukacyjno – zawodowe,
  • udostępnianie informacji, np. o instytucjach zewnętrznych wspierających doradztwo edukacyjno – zawodowe, opisanych w mapie lokalnej sieci doradztwa edukacyjno – zawodowego lub możliwościach pozyskania materiałów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • inicjowanie i koordynowanie konkursów, konferencji i innych przedsięwzięć z dziedziny doradztwa edukacyjno – zawodowego o zasięgu lokalnym,
  • wspieranie aktywności szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział w targach szkolnych, organizacji lub udziale w tzw. drzwiach otwartych,
  • organizacja wspólnych warsztatów, spotkań oraz konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się doradztwem w powiecie, władz lokalnych, przedstawicieli pracodawców lub przedsiębiorców czy szkół wyższych,
 12. działania związane z tworzeniem i rozwojem sieci doradców edukacyjno – zawodowych i instytucji mają na celu:
  • identyfikację osób zajmujących się problematyką doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach, placówkach systemu oświaty i instytucjach danego powiatu,
  • inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć umożliwiających wymianę doświadczeń osobom zainteresowanym doradztwem edukacyjno – zawodowym (dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom, psychologom, nauczycielom),
  • podejmowanie działań integrujących środowisko osób zajmujących się w szkołach i innych instytucjach problematyką doradczą,
  • budowanie współpracy osób odpowiedzialnych za doradztwo edukacyjno – zawodowe w powiecie,
  • organizacja warsztatów dla członków sieci doradców edukacyjno – zawodowych z terenu powiatu, z uwzględnieniem problematyki doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymianę informacji, np. o wydarzeniach powiatowych dotyczących doradztwa, informacji z regionalnego rynku pracy, oferty edukacyjnej szkół, badań i analiz dotyczących lokalnego rynku pracy i dobrych praktyk, propagowanie działań doradczych.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych