Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21, którego celem jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na obszarach charakteryzujących się niskim wskaźnikiem upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zależności od potrzeb danej placówki dodatkowe wsparcie może dotyczyć podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej, co przełoży się na podniesienie jakości wychowania przedszkolnego. 
Termin, od którego możesz składać wnioski od dnia 14.06.2021 r.
Termin, do którego możesz składać wnioski do dnia 14.07.2021 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2022r.
Miejsce złożenia wniosków 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Jak przekazać nam wniosek? Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przygotuj i złóż za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu, który złożysz w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może przystąpić do konkursu? Musisz wiedzieć, że zgodnie z kryterium dostępu nr 4 wnioskodawcą może być organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego, którego dotyczy wsparcie.
Na co możesz zdobyć dofinansowanie?  Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez[1]:

a. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami, w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również specjalnych i integracyjnych;

b. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

c. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;

d. wydłużenie godzin pracy OWP;

e. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych[2].

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Jakie jest dofinansowanie projektów? Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych  w projekcie wynosi 80%

 

Jaki jest budżet konkursu? Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,5654 PLN to 5 706 750,00 PLN.

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Regulamin konkursu Regulamin konkursu znajduje się w sekcji załączników 
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w sekcji załączników 
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w sekcji załączników 
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje o konkursie możesz uzyskać telefonicznie:

·       infolinia 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt.-pt.) – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

mejlowo:

Punkt Kontaktowy (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku organizujemy spotkania informacyjne.

W ich trakcie  przedstawiamy założenia Programu  Regionalnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020) oraz zasady składania wniosków w konkursie.

Linki Portal RPO WM 2014-2020 Fundusze dla Mazowsza.

 

 

Dla kogo?

 

 Twoje wsparcie może być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

• nauczycieli i pracowników pedagogicznych  przedszkoli,

• dzieci w wieku przedszkolnym, w rozumieniu art. 31 pkt.1-3 – ustawy Prawo oświatowe,

• istniejących przedszkoli;

• funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego[3];

• oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania konkursu wynosi 80%

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 570 675,00 PLN (wartość dofinansowania 456 540,00 PLN + wkład własny 114 135,00 PLN).

 

 

 

 

[1] Realizacja typów operacji wymienionych w podpunktach c), d) i e) możliwa jest jedynie jako uzupełnienie działań przewidzianych do realizacji w konkretnym OWP w typach operacji a) i/lub b).

[2] Warunki realizacji wsparcia ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego  w istniejących OWP, warunki realizacji dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz zakres wsparcia na rzecz doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[3] W rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (Dz. U. 2020 r. poz. 1520)

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś