Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Załączniki (1)

INFORMACJA O AKTUALIZACJI WYTYCZNYCH

Nowa wersja Wytycznych została podpisana 7 kwietnia 2021 r. i jest stosowana od 19 kwietnia 2021 r. tj. od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim.

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

27 kwietnia 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 7 kwietnia 2021 r. [sygnatura: MFIPR/2014-2020/23(06)].

Częściowe zawieszenie wytycznych wynika z konieczności kontynuacji działań na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, a także dopuszczenia do realizacji nowych projektów lub zmian w dotychczas realizowanych projektach, zakładających łagodzenie kryzysu uchodźczego związanego z napływem do Polski osób z Ukrainy, które opuszczają swój kraj z powodu konfliktu zbrojnego.

W celu uniknięcia nieuzasadnionego obniżania jakości oferowanego w projektach wsparcia, niniejsze zawieszenie Wytycznych ma zastosowanie wyłącznie do projektów, które zakładają bezpośrednie działania na rzecz walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami lub w których spełnienie warunków opisanych w Wytycznych stało się niemożliwe ze względu na epidemię, a także do projektów zakładających łagodzenie ww. kryzysu uchodźczego.

Zawieszenie to stosuje się zarówno dla projektów nowo wybieranych do dofinansowania, jak i już realizowanych, również na podstawie poprzednich wersji Wytycznych.

ZAKRES ZAWIESZENIA

Zakres zawieszenia odnoszący się do wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie epidemii COVID-19 i jej skutkom pozostał niezmieniony.

W odniesieniu do wsparcia mającego na celu pomoc osobom, które przybywają do Polski w następstwie wojny w Ukrainie zawiesza się stosowanie następujących postanowień:

  • podrozdział 3.1, punkt 2), podpunkt c) – zawiesza się część zapisu, mówiącą o tym, że kryterium efektywności zatrudnieniowej stosowane jest również w projektach z PI 8iv, w których zaplanowano wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej.
  • podrozdział 3.3, pkt 2) – zawiesza się zapis mówiący o koncentracji wsparcia na osobach bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W przypadku realizacji projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, w których uczestnikami będą obywatele Ukrainy, nie jest wymagane uzyskanie koncentracji w 60% na osobach pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
  • podrozdział 5.2 pkt 1) – zawiesza się zapis mówiący o zastosowaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uwzględnienia w projektach z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 lub osobami z niepełnosprawnościami działań z zakresu aktywizacji zawodowej. Zawieszenie tego punktu Wytycznych powiązane jest z zawieszeniem zapisu odnoszącego się do PI 8iv w podrozdziale 3.1 (punkt 2), podpunkt c).
  • podrozdział 5.2 pkt 21) – w projektach rozliczanych w oparciu o rzeczywiście ponoszone wydatki zawiesza się zapis mówiący o tym, że w umowach o dofinansowanie projektu zawieranych z beneficjentami będą zawarte postanowienia zobowiązujące do zachowania trwałości utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (trwałość rezultatu) przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

W przypadku projektów rozliczanych z zastosowaniem stawki jednostkowej na tworzenie i utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ww. zawieszenie nie będzie mieć zastosowania. Wspomniana stawka jednostkowa została przyjęta Rozporządzeniem delegowanym KE, dlatego też wszystkie wymogi dotychczas obowiązujące dla projektów rozliczanych tą stawką muszą zostać zachowane. Ewentualne zmiany w tym zakresie muszą zostać poprzedzone zgodą KE. IK EFS wystąpiła już z zapytaniem o możliwe odstępstwa od zapisów przyjętej metodyki stawki jednostkowej oraz Rozporządzenia delegowanego i obecnie oczekuje na odpowiedź KE.

WYJAŚNIENIA DO ZAKRESU ZAWIESZENIA

Standard opieki nad dziećmi do lat 3

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w art. 28 pozwala na warunkowe niestosowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w celu objęcia opieką dzieci przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Wyłączenia od stosowania wybranych standardów ww. ustawy (m.in. w zakresie standardów lokalowo-sanitarnych, limitów dotyczących liczby dzieci, które mogą być pod opieką opiekuna) są dopuszczalne jedynie w przypadku:

  • tworzenia nowych żłobków lub klubów dziecięcych dla dzieci z ww. grupy oraz
  • zwiększania liczby miejsc w istniejących już żłobkach, klubach dziecięcych, czy u dziennych opiekunów, w celu przyjęcia dzieci z ww. grupy.

Należy przy tym zauważyć, że metodyka stawki jednostkowej odnosi się wprost do standardów zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zatem stosowanie odstępstw od wymienionych standardów na podstawie art. 28 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie będzie dotyczyć projektów rozliczanych stawką jednostkową (chyba, że KE wyda inną interpretację w tym zakresie).

Wsparcie osób z niepełnosprawnością

Jeśli chodzi o możliwość wsparcia osób z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych w obszarze rynku pracy, to na potrzeby Wytycznych przyjęto definicje osoby niepełnosprawnej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (podrozdział 2.2, pkt 17) powołujących się na ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zgodnie z tą definicją, IZ ma możliwość rozszerzenia zakresu stosowania Wytycznych również na inne osoby z niepełnosprawnościami, co znajduje uzasadnienie np. w przypadku wsparcia osób uciekających z Ukrainy, które są osobami z niepełnosprawnością, ale nie posiadają odpowiednich dokumentów wydanych w Polsce, które to potwierdzają.

Jeśli chodzi o sposób weryfikacji kwestii niepełnosprawności w projektach, w których osoby z niepełnosprawnościami są wskazane we wniosku o dofinansowanie, jest to możliwe poprzez okazanie zaświadczenia lekarskiego . W takiej sytuacji możliwe jest także weryfikowanie dokumentów ukraińskich potwierdzających stan zdrowia oraz pomoc w zakresie ich tłumaczenia.

W przypadku potrzeby uzyskiwania zaświadczeń lekarskich, beneficjenci powinni wspierać uczestników w organizacji dostępu do konsultacji lekarskich z uwagi na barierę językową. W szczególnych przypadkach możliwe jest również kwalifikowanie uczestników na etapie projektu na podstawie oświadczeń, niemniej właściwy dokument, o którym mowa powyżej, powinien zostać uzupełniony w trakcie realizacji projektu. W przypadku projektów, w których osoby z niepełnosprawnościami nie są wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz kryteriach wyboru projektów, możliwe jest zastosowanie oświadczeń.

Stosowanie zawieszeń powinno być uzasadnione każdorazowo sytuacją pandemii lub obejmowaniem wsparciem osób przybywających z Ukrainy. Tym samym zawieszenia nie powinny być stosowane wobec projektów, na których realizację nie ma bezpośredniego wpływu żadna z ww. przesłanek. Instytucje Zarządzające, które skorzystają z zawieszenia Wytycznych, powinny poinformować o jego zastosowaniu właściwych beneficjentów, odpowiedzialnych za realizację projektów, których poszczególne zawieszenia dotyczą.

Kryterium efektywności zatrudnieniowej

IK UP nie planuje całościowego zawieszania obowiązku weryfikowania kryterium efektywności zatrudnieniowej w projektach z zakresu rynku pracy (wyjątek stanowi zawieszenie tego obowiązku w projektach z komponentem aktywizacyjnym w PI 8iv, o czym mowa powyżej). Kryterium to powinno być weryfikowane w projektach, w których uczestnikami są również osoby z Ukrainy na dotychczasowych zasadach.

W indywidualnych przypadkach możliwe będzie zastosowanie odstępstwa od stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej. Procedowana aktualnie ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 pozwoli na zastosowanie art.12. ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 pod kątem odstąpienia od części wymogów wynikających z przyjętych kryteriów wyboru projektów, w tym również tych kryteriów, które wynikają z zasad określonych w wytycznych w związku z realizacją działań na rzecz osób uciekających z objętą wojną Ukrainy.

Tym samym na uzasadniony wniosek beneficjenta możliwe będzie odstąpienie od wymogów dotyczących efektywności zatrudnieniowej zawartych w umowie o dofinansowanie projektu lub w decyzji o dofinansowaniu projektu.

Termin zawieszenia: do 31 grudnia 2023 r.

Zapoznaj się z dokumentem: Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (PDF 125 KB) (PDF 124 KB) – wersja obowiązująca od 27 kwietnia 2022 r.

Wersje archiwalne:

– Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (PDF 124 KB) – wersja obowiązująca od 19 kwietnia 2021 r. do 26 kwietnia 2022 r.

– Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (PDF 124 KB) – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.

– Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (PDF 124 KB) – wersja obowiązująca do 31 grudnia 2020 r.

– Pismo przekazujące informację (PDF 126 KB)

***

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w celu tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki, tak by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Obowiązuje od 19.04.2021 | Opis zmian od ostatniej wersji PDF, 82 KB

Publikacja 2022-05-16

(Wersja obowiązująca od 2022-04-27)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś