Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Załączniki (1)

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 27 kwietnia br. podjął decyzję o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

Częściowe zawieszenie Wytycznych ma na celu dostosowanie interwencji podejmowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze włączenia społecznego do warunków wynikających ze stanu epidemii COVID-19 oraz skutków agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Aby nie obniżać jakości oferowanego w projektach wsparcia, niniejsze zawieszenie wytycznych ma zastosowanie wyłącznie do:

  • nowo wybieranych do dofinansowania projektów, które zakładają bezpośrednie działania na rzecz walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami lub które zakładają bezpośrednie działania na rzecz wsparcia osób przybywających do Polski w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r.;
  • zmian dokonywanych w projektach obejmujących ich rozszerzenie o działania ukierunkowane na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 i jej skutkom lub o działania ukierunkowane na rzecz wsparcia osób przybywających do Polski w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r. W tym przypadku zawieszenie odnosi się również do projektów realizowanych na podstawie poprzednich wersji Wytycznych (wprowadzone rozwiązania stosuje się wówczas do odpowiedników zawieszonych punktów).

Podsumowując, stosowanie zawieszeń powinno być uzasadnione każdorazowo sytuacją pandemii lub obejmowaniem wsparciem osób przybywających z Ukrainy. Tym samym zawieszenia nie powinny być stosowane wobec projektów, na których realizację nie ma bezpośredniego wpływu żadna z ww. przesłanek. Instytucje Zarządzające, które skorzystają z zawieszenia Wytycznych, powinny poinformować o jego zastosowaniu właściwych beneficjentów, odpowiedzialnych za realizacje projektów, których poszczególne zawieszenia dotyczą.

Zawieszając przepisy dotyczące grupy docelowej naszą intencją jest umożliwienie oferowania wsparcia osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br., w tym osobom należącym do mniejszości romskiej. Jednocześnie, wyłączeniu podlegają zapisy dotyczące preferencji dla określonych w Wytycznych grup docelowych. IZ RPO może określić inne kryteria preferowania grup docelowych na podstawie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie.

W zakresie aktywnej integracji zawieszeniu podlegają dodatkowo ograniczenia dotyczące realizacji projektów na rzecz osób małoletnich, by nie utrudniać możliwości wsparcia dzieci w PI 9i. IZ RPO może zawiesić obowiązek stosowania schematu wyboru projektów w aktywnej integracji w celu elastycznego dostosowania oferty w zakresie aktywnej integracji do zidentyfikowanych potrzeb uczestników projektów oraz zrezygnować z obowiązku pomiaru efektywności zatrudnieniowej.

W zakresie usług społecznych, zawieszone zostały dodatkowo zapisy umożliwiające realizację pomocy względem nowej grupy docelowej, jak np. korzystanie z usług, wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, czy przeniesienie placówki opieki z terytorium Ukrainy do Polski. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z pismem dotyczącym pomocy dla osób uciekających do Polski w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (znak sprawy: DZF-VI.6510.1.2022), wsparcie w zakresie usług społecznych powinno być realizowane zgodnie z jego przeznaczeniem, np. usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, nadzwyczajna sytuacja jaką jest wojna w Ukrainie i spowodowana nią konieczność zakwaterowania osób przybywających do Polski umożliwia w przypadku wystąpienia takiej konieczności, realizację pomocy dla tej grupy w ramach instytucjonalnych form opieki. Nie zmienia to jednak faktu, że deinstytucjonalizacja jest najważniejszą zasadą obszaru usług społecznych. Z tego powodu formy wsparcia, które nie są zgodne z jej założeniami mogą być realizowane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z wywołanym wojną w Ukrainie kryzysem humanitarnym.

Zawieszony pozostaje także załącznik nr 1 do Wytycznych. IZ RPO może czasowo wyłączyć obowiązek spełniania wybranych minimalnych wymagań dotyczących świadczenia usług społecznych, określonych w tym załączniku, pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernego obniżenia standardu świadczonych usług.

W zakresie ekonomii społecznej rozszerzeniu ulega katalog osób, na zatrudnienie których można przyznać wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Przedmiotowy katalog może obejmować tym samym osoby uciekające przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br.

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych zawiesza się do 31 grudnia 2023 r.

Zapoznaj się z dokumentem: 

Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (PDF 126 KB) – z 27 kwietnia 2022 roku

Wersja archiwalna:

Informacja o częściowym zawieszeniu (PDF 155 KB) – z 20 kwietnia 2020 roku

***

Wytyczne mają na celu zapewnienie niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w celu tematycznym 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”.

Dokument określa jednolite zasady realizacji wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu oraz zapewnienia jednolite standardy wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.<.p>

Obowiązuje od 31.07.2019 | Opis zmian od ostatniej wersji DOC, 892 KB

Załączniki:

Zmiany w tekście Wytycznych (w trybie „rejestruj zmiany”)

DOC 892 KB

Wersja obowiązująca od 31.07.2019

Zestawienie uwag z konsultacji

XLS 978 KB

Wersja obowiązująca od 31.07.2019

Publikacja 2022-05-16

(Wersja obowiązująca od 2022-04-27)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś