Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 ogłoszonego w Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) nastąpiła aktualizacja wzorów umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 stanowiących załącznik nr 6 oraz załącznika 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i merytoryczne szczegółowe.

Link do strony konkursu: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) – RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

  • nr 1 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przyjętego uchwałą nr 288/318/18 z dnia 20.02.2018 r.;
  • nr 2 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przyjętego uchwałą nr 335/319/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26.02.2018 r.;
  • nr 3 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] przyjętego uchwałą nr 289/318/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20.02.2018 r.;
  • nr 4 zmiana wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą nr 287/318/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20.02.2018 r. ;
  • nr 5 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [rzeczywiście poniesione wydatki i kwoty ryczałtowe] przyjętego uchwałą nr 290/318/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20.02.2018 r.;
  • nr 6 zmiana załącznika nr 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i merytoryczne szczegółowe.

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa]

 

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
           1. pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1304/2013”;

 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1304/2013”; Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
            2.  pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z póżn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
            3. § 1 pkt 3 „Danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Umowy;

 

„Danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Umowy; Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
            4. §14 ust. 6 W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej.

 

W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej. Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
            5. § 27 ust. 7 Jeżeli zmiany zakładanych w Projekcie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu przekraczają 15% ich pierwotnej wartości, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania MJWPU o każdej planowanej zmianie i aktualizacji Wniosku o dofinansowanie Projektu. Przedmiotowe zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie po uzyskaniu akceptacji MJWPU, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku obniżenia wartości docelowych wskaźników, zmiana skutkować będzie podjęciem decyzji o proporcjonalnym obniżeniu poziomu dofinansowania, z zastrzeżeniem § 36 ust. 9. Jeżeli zmiany zakładanych w Projekcie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu przekraczają 15% ich pierwotnej wartości, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania MJWPU o każdej planowanej zmianie i aktualizacji Wniosku o dofinansowanie Projektu. Przedmiotowe zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie po uzyskaniu akceptacji MJWPU, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku obniżenia wartości docelowych wskaźników, zmiana skutkować będzie podjęciem decyzji o proporcjonalnym obniżeniu poziomu dofinansowania, z zastrzeżeniem § 37 ust. 9. Zmiana odwołania się w ustępie z § 36 na § 37 w wyniku dodania nowego paragrafu.
            6. § 27 ust. 8 Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 7 nie mogą dotyczyć wskaźników, które podlegały ocenie na etapie wyboru Projektu do dofinansowania, chyba że są one następstwem okoliczności niezależnych od Beneficjenta, niemożliwych do przewidzenia w momencie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie Projektu. W takim wypadku, MJWPU może zadecydować o konieczności ponownego przeprowadzenia procesu oceny Wniosku o dofinansowanie Projektu, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o planowanej zmianie. Nie jest możliwe wprowadzenie zmian, które spowodowałyby obniżenie oceny poniżej poziomu umożliwiającego przyznanie dofinansowania, z zastrzeżeniem § 36 ust. 9. Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 7 nie mogą dotyczyć wskaźników, które podlegały ocenie na etapie wyboru Projektu do dofinansowania, chyba że są one następstwem okoliczności niezależnych od Beneficjenta, niemożliwych do przewidzenia w momencie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie Projektu. W takim wypadku, MJWPU może zadecydować o konieczności ponownego przeprowadzenia procesu oceny Wniosku o dofinansowanie Projektu, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o planowanej zmianie. Nie jest możliwe wprowadzenie zmian, które spowodowałyby obniżenie oceny poniżej poziomu umożliwiającego przyznanie dofinansowania, z zastrzeżeniem § 37 ust. 9. Zmiana odwołania się w ustępie z § 36 na § 37 w wyniku dodania nowego paragrafu.
            7. § 30 Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie. W takim przypadku przepisy § 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie. W takim przypadku przepisy § 39 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Zmiana odwołania się w ustępie z § 38 na § 39 w wyniku dodania nowego paragrafu.
            8. § 32 ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie o realizowanym Projekcie i formach wsparcia kierowanych do uczestników. Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub powiatowego urzędu pracy o realizowanym Projekcie i formach wsparcia kierowanych do uczestników. Dostosowanie do zapisów aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
            9. § 32 ust. 3 Beneficjent podczas rekrutacji ma obowiązek poinformować potencjalnych uczestników Projektu o konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej46) oraz zawrzeć w tym zakresie odpowiednie zapisy we wzorze Umowy, deklaracji lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie uczestnika do Projektu Beneficjent podczas rekrutacji ma obowiązek zobligować potencjalnych uczestników Projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej46) oraz zawrzeć w tym zakresie odpowiednie zapisy we wzorze Umowy, deklaracji lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie uczestnika do Projektu Dostosowanie do zapisów aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          10. § 33 ust. 7

 

Beneficjent zobowiązuje się do 49):

1)       uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach realizowanych zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

2)       dokonywania zakupów nieobjętych ustawą Pzp i zasadą konkurencyjności w pierwszej kolejności u podmiotów ekonomii społecznej.

49) Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r.

Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          11. § 35 ust. 2 Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni socjalnych.

 

Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu. Dostosowanie do zapisów aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          12. § 35 ust. 4

Przypis 54

Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku naborów w 2015 r. i 2016 r. Dodanie przypisu.
          13. § 35 ust. 5 Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków trwałości tj. do55):

1)   zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy. W okresie trwałości zakończenie zatrudnienia danej osoby na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika, przy czym nie może się to wiązać z likwidacją miejsca pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej:

a)    12 miesięcy, od dnia utworzenia miejsca pracy,

b)   6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej – w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji);

2)   zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego, tj.

a)        spełnienia łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, przez okres obowiązywania Umowy;

b)    zapewnienia, iż przed upływem 3 lat od zakończenia wsparcia w projekcie, podmiot nie przekształci się w podmiot gospodarczy niespełniający definicji podmiotu ekonomii społecznej, a w przypadku likwidacji tego podmiotu ekonomii społecznej – zapewnienia, iż majątek zakupiony z dotacji zostanie ponownie wykorzystany na wsparcie przedsiębiorstwa społecznego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

55) Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r.

Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          14. § 35 ust.5 Beneficjent zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy. Beneficjent zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Dodanie : „z zastrzeżeniem, ust. 7 i 8”

 

Zmiana numeracji ust. na 6 w wyniku dodania nowego ust.

          15. § 35 ust. 7 W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredytację przed terminem, na jaki akredytacja została przyznana z przyczyn od niego niezależnych (tzn. niewynikających z niespełnienia przez OWES Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), OWES ten może kontynuować udzielanie wsparcia w ramach projektu za zgodą IZ, która podejmując decyzję bierze pod uwagę zapisy RPO WM 2014-2020 i kryteria wyboru projektów oraz pod warunkiem, że OWES wystąpi z wnioskiem o przyznanie akredytacji niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją uzyska. Wydatki poniesione przez Beneficjenta od momentu utraty akredytacji przez OWES są kwalifikowalne pod warunkiem ponownego uzyskania akredytacji przez ten OWES. W przypadku nieuzyskania ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych, o którym mowa w ust. 8. Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          16. § 35 ust. 8 W przypadku gdy OWES nie odzyska akredytacji, w sytuacji, o której mowa w ust. 6 (tzn. gdy utracił akredytację z przyczyn od niego niezależnych przed terminem, na jaki została ona przyznana), lub gdy nie nastąpi przedłużenie okresu ważności dotychczasowej akredytacji na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, IZ może wspólnie z Beneficjentem przyjąć plan zamknięcia działań projektowych. Celem planu jest umożliwienie Beneficjentowi dokończenia działań projektowych rozpoczętych przed utratą akredytacji, których przerwanie godzi w interes uczestników projektu. Od momentu negatywnej decyzji w sprawie przyznania ponownej akredytacji nie jest możliwe podejmowanie przez OWES nowych działań i obejmowanie wsparciem nowych uczestników. Wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych są kwalifikowalne. Umowa jest rozwiązywana po zakończeniu realizacji planu zamknięcia działań projektowych. IZ RPO może również wymagać od OWES przekazania uczestników Projektu do wsparcia w ramach innych projektów OWES mając na uwadze zapewnienie ciągłości wsparcia dla uczestników Projektu. Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          17. § 35 ust. 7 pkt 5

Przypis 56

 

Nie dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r. Dodanie przypisu.

Wynika z aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Zmiana numeracji ust. na 9 w wyniku dodania nowych ust.

          18. § 35 ust. 9 Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 29 ust. 1 lub 2 lub § 30, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z ust. 4 i 5, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 31 ust. 6. Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 29 ust. 1 lub 2 lub § 30, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z ust. 4, 5 i 6, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 31 ust. 6. Dodanie ustępu 6.

 

Zmiana numeracji ust. na 11 w wyniku dodania nowych ust.

          19.  § 36 57)

 

 

57)Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX , przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r.

1.          Beneficjent zobowiązuje się do:

1)       przekazywania uczestnikom swojego Projektu, informacji pozyskanych od podmiotów realizujących projekty na obszarze tej samej gminy/ tego samego powiatu w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w terminie umożliwiającym tym osobom wzięcie udziału w rekrutacji do nowego projektu oraz udzielania ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji do innego projektu. Zakres przekazywanych danych obejmował będzie co najmniej informacje o celach Projektu, grupie docelowej, kryteriach rekrutacyjnych, warunkach udziału oraz harmonogramie i miejscach realizacji poszczególnych form wsparcia;

2)       przekazywania do IP w terminie .…58) dni od podpisania Umowy, a następnie najpóźniej na …59) dni przed uruchomieniem każdej tury rekrutacji do Projektu informacji wskazanych w pkt 1 na formularzu stanowiącym załącznik nr 12 do Umowy;

3)       zamieszczania na stronie internetowej informacji wskazanych w pkt 1 oraz danych kontaktowych osób przeprowadzających rekrutację do Projektu60);

4)       współpracy z właściwymi terytorialnie ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie i powiatowymi urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi przy rekrutacji w przypadku wystąpienia problemów na tym etapie realizacji Projektu;

2.          W przypadku Projektów partnerskich obowiązki wskazane w ust. 1 dotyczą również każdego z Partnerów.

 

58)Należy określić liczbę dni, zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie Projektu.

59) Należy określić liczbę dni, zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie Projektu, przy czym liczba dni nie może być mniejsza niż 14.

60) Nie dotyczy Beneficjentów i Partnerów nie posiadających własnej strony internetowej.

Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          20. § 36 ust. 1

 

Jeżeli w Projekcie udzielane wsparcie obejmuje wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, Beneficjent zobowiązuje się, że szkoła lub placówka systemu oświaty, którym udzielono takiego wsparcia, w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu osiągną wszystkie funkcjonalności określone w punkcie 8 podrozdziału 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Jeżeli w Projekcie udzielane wsparcie obejmuje wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, Beneficjent zobowiązuje się, że szkoła lub placówka systemu oświaty, którym udzielono takiego wsparcia, w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu osiągną wszystkie funkcjonalności określone w punkcie 10 podrozdziału 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Zmiana numeracji z punktu z 8 na 10 podrozdziału 3.4 Wytycznych (zmiana Wytycznych).

 

Zmiana numeracji § 36 na § 37 w wyniku dodania nowego paragrafu.

          21. § 36 ust. 7

 

Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne, narzędzia do realizacji programów nauczania oraz specjalistyczny sprzęt jest poprzedzone przeprowadzeniem inwentarza i oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne, narzędzia do realizacji programów nauczania oraz specjalistyczny sprzęt jest poprzedzone przeprowadzeniem spisu inwentarza i oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Dodanie słowa „spisu”.

 

Zmiana numeracji § 36 na § 37 w wyniku dodania nowego paragrafu.

          22. § 36 ust. 8

 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie). Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie). Dodanie słowa „przez”.

 

Zmiana numeracji § 36 na § 37 w wyniku dodania nowego paragrafu.

          23. § 37 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342); ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

 

Zmiana numeracji § 37 na § 38 w wyniku dodania nowego paragrafu.

          24. Załączniki 6, 7 i 8 Aktualizacja publikatora aktu prawnego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.))
          25. Załącznik nr 12 Dodanie nowego załącznika w związku z zapisami wzoru Umowy: Formularz do wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w Osi Priorytetowej VIII i Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020.
          26. Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa]

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
           1.

§ 1 pkt 6

 

„Dysponencie części budżetowej” – należy przez to rozumieć kierowników jednostek oraz organy wymienione w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz kierowników państwowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, dysponujących częściami budżetu państwa;
            2. § 2 ust. 1 Na warunkach określonych w Umowie, Instytucja Pośrednicząca przekazuje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej ……………………. PLN (słownie: ….…) i stanowiącej nie więcej niż …..… % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

1)        płatność ze środków europejskich w kwocie … PLN (słownie …);

2)        dotację celową z budżetu państwa w kwocie … . PLN (słownie …).

 

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi w łącznej kwocie nieprzekraczającej ……………………. PLN (słownie: …….) i stanowi nie więcej niż ……..… % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Na warunkach określonych w Umowie, dofinansowanie zostanie:

1)       przekazane Beneficjentowi w wysokości nieprzekraczającej:

a) płatność ze środków europejskich w kwocie … PLN (słownie …);

b)    dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie … . PLN (słownie …);

2)       rozliczone w wysokości nieprzekraczającej ……………PLN (słownie…) w zakresie środków europejskich przez Partnera będącego państwową jednostką budżetową.4)

4)Jeśli dotyczy

            3. § 8 ust.1 Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, wypłacane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, który Beneficjent dołącza w SL2014, z zastrzeżeniem § 9.

 

Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, wypłacane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków oraz rozliczane11) w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, który Beneficjent dołącza w SL2014, z zastrzeżeniem § 9.

11) Jeśli dotyczy

            4. § 8 ust.4 Transze dofinansowania, są przekazywane na następujący rachunek bankowy Beneficjenta12):………… ……………………………………………….

Wszystkie płatności dokonywane przez Beneficjenta w związku z realizacją Umowy będą dokonywane z wyodrębnionego dla Projektu rachunku bankowego: o numerze …………………../wskazanego powyżej

Transze dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, są przekazywane na następujący rachunek bankowy Beneficjenta12):……………………….

Wszystkie płatności dokonywane przez Beneficjenta w związku z realizacją Umowy będą dokonywane z wyodrębnionego dla Projektu rachunku bankowego: o numerze …………………../wskazanego powyżej

            5. § 8 ust. 12 Po podpisaniu Umowy, środki finansowe dla Partnera będącego państwową jednostką budżetową, o których umowa w § 2 ust. 1 pkt 2 na realizację Projektu są uruchamiane poprzez właściwego dysponenta, stanowiąc zwiększenie planu wydatków Partnera będącego państwową jednostką budżetową na dany rok budżetowy na realizację zadań w ramach Projektu16).

 

16) Jeśli dotyczy.

            6. § 8 ust. 13 Instytucja Pośrednicząca upoważnia Partnera będącego państwową jednostką budżetową do wystawiania i przekazywania, w jej imieniu zlecenia płatności do BGK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi i procedurami obowiązującymi w ramach RPO WM 2014-202017).

 

17) Jeśli dotyczy.

            7. § 8 ust.14 Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera będącego państwową jednostką budżetową i wobec wykonawcy za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty przez BGK środków na rzecz wykonawcy, będącą rezultatem w szczególności:

1)     braku dostępności wystarczającej liczby środków na rachunku bankowym BGK;

2)     niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera będącego państwową jednostką budżetową obowiązków wynikających z Umowy18).

 

18) Jeśli dotyczy.

            8. § 9 ust. 2 Transze dofinansowania wypłacane są pod warunkiem:

1)     w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.) przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do ……21) dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania;

2)     w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dostępności środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.

Transze dofinansowania wypłacane są pod warunkiem:

1)    w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.) przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do ……21) dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania;

2)    w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, dostępności środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.

            9. § 14 ust. 9 Jeżeli zostanie stwierdzone, że Partner będący państwową jednostką budżetową wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowiązujących procedur, niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i/lub unijnego, MJWPU wyłącza z Wniosku o płatność zakwestionowany wydatek, odpowiednio pomniejsza rozliczaną kwotę oraz przekazuje informację w tym zakresie dysponentowi części budżetowej31).

 

31) Jeśli dotyczy.

          10. § 14 ust. 10 Instytucja Pośrednicząca może wystąpić do dysponenta właściwej części budżetowej z wnioskiem o zablokowanie dofinansowania dla Partnera będącego państwową jednostką budżetową, zgodnie z art. 177 ustawy o finansach publicznych, w szczególności w przypadku realizacji Projektu niezgodnie z Umową, a także w przypadku zaistnienia opóźnień lub braku postępów w realizacji Projektu oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązków określonych w Umowie32).

 

32) Jeśli dotyczy.

          11.

§ 15 ust. 1

 

W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia 1303/2013, wartość Projektu określona w aktualnym Wniosku o dofinansowaniu Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, ulega odpowiedniemu pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w części w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do Umowy. W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia 1303/2013, wartość Projektu określona w aktualnym Wniosku o dofinansowaniu Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, ulega odpowiedniemu pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 1, w części w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do Umowy.
          12. § 38 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.); ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2018 poz.395)
          13. § 38 pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1808, z późn. zm.); ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 362);
          14. Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy.

 

 

 

 

 

 


 

Tabela zmian nr 3 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe]

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
           1. pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1304/2013”;

 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1304/2013”;
            2.  pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z póżn. zm.);
            3. § 1 pkt 3 „Danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Umowy;

 

„Danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Umowy;
            4. §12 ust. 6 W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej.

 

W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej.
            5. § 26 Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie. W takim przypadku przepisy § 34 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie. W takim przypadku przepisy § 35 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

            6. § 28 ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie o realizowanym Projekcie i formach wsparcia kierowanych do uczestników. Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub powiatowego urzędu pracy o realizowanym Projekcie i formach wsparcia kierowanych do uczestników.
            7. § 28 ust. 3 Beneficjent podczas rekrutacji ma obowiązek poinformować potencjalnych uczestników Projektu o konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej40) oraz zawrzeć w tym zakresie odpowiednie zapisy we wzorze Umowy, deklaracji lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie uczestnika do Projektu Beneficjent podczas rekrutacji ma obowiązek zobligować potencjalnych uczestników Projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej40) oraz zawrzeć w tym zakresie odpowiednie zapisy we wzorze Umowy, deklaracji lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie uczestnika do Projektu
            8. § 29 ust. 7 Beneficjent zobowiązuje się do 43):

1)       uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach realizowanych zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

2)       dokonywania zakupów nieobjętych ustawą Pzp i zasadą konkurencyjności w pierwszej kolejności u podmiotów ekonomii społecznej.

43) Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r.

            9. § 31 ust. 2 Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni socjalnych.

 

Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu.
          10. § 31 ust. 4

Przypis 48

Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku naborów w 2015 r. i 2016 r.
         11. § 31 ust. 5

 

 

Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków trwałości tj. do49):

1)    zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy. W okresie trwałości zakończenie zatrudnienia danej osoby na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika, przy czym nie może się to wiązać z likwidacją miejsca pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej:

a)    12 miesięcy, od dnia utworzenia miejsca pracy;

b)    6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej – w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji);

2)    zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego, tj.:

a)    spełnienia łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, przez okres obowiązywania Umowy;

b)    zapewnienia, iż przed upływem 3 lat od zakończenia wsparcia w Projekcie, podmiot nie przekształci się w podmiot gospodarczy niespełniający definicji podmiotu ekonomii społecznej, a w przypadku likwidacji tego podmiotu ekonomii społecznej – zapewnienia, iż majątek zakupiony z dotacji zostanie ponownie wykorzystany na wsparcie przedsiębiorstwa społecznego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

49) Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r.

         12. § 31 ust.5 Beneficjent zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy. Beneficjent zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
          13. § 31 ust. 7 W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredytację przed terminem, na jaki akredytacja została przyznana z przyczyn od niego niezależnych (tzn. niewynikających z niespełnienia przez OWES Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), OWES ten może kontynuować udzielanie wsparcia w ramach projektu za zgodą IZ, która podejmując decyzję bierze pod uwagę zapisy RPO WM 2014-2020 i kryteria wyboru projektów oraz pod warunkiem, że OWES wystąpi z wnioskiem o przyznanie akredytacji niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją uzyska. Wydatki poniesione przez Beneficjenta od momentu utraty akredytacji przez OWES są kwalifikowalne pod warunkiem ponownego uzyskania akredytacji przez ten OWES. W przypadku nieuzyskania ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych, o którym mowa w ust. 8.
          14. § 31 ust. 8 W przypadku gdy OWES nie odzyska akredytacji, w sytuacji, o której mowa w ust. 6 (tzn. gdy utracił akredytację z przyczyn od niego niezależnych przed terminem, na jaki została ona przyznana), lub gdy nie nastąpi przedłużenie okresu ważności dotychczasowej akredytacji na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, IZ może wspólnie z Beneficjentem przyjąć plan zamknięcia działań projektowych. Celem planu jest umożliwienie Beneficjentowi dokończenia działań projektowych rozpoczętych przed utratą akredytacji, których przerwanie godzi w interes uczestników projektu. Od momentu negatywnej decyzji w sprawie przyznania ponownej akredytacji nie jest możliwe podejmowanie przez OWES nowych działań i obejmowanie wsparciem nowych uczestników. Wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych są kwalifikowalne. Umowa jest rozwiązywana po zakończeniu realizacji planu zamknięcia działań projektowych. IZ RPO może również wymagać od OWES przekazania uczestników Projektu do wsparcia w ramach innych projektów OWES mając na uwadze zapewnienie ciągłości wsparcia dla uczestników Projektu.
          15. § 31 ust. 7 pkt 5

Przypis 50

 

Nie dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r.
          16. § 31 ust. 9 Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 25 ust. 1 lub 2 lub § 26, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z ust. 4 i 5, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 27 ust. 6 Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 25 ust. 1 lub 2 lub § 26, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z ust. 4, 5 i 6, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 27 ust. 6
          17.  § 32 51)

 

 

51)Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX , przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia.2018 r.

3.          Beneficjent zobowiązuje się do:

1)       przekazywania uczestnikom swojego Projektu, informacji pozyskanych od podmiotów realizujących projekty na obszarze tej samej gminy/ tego samego powiatu w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w terminie umożliwiającym tym osobom wzięcie udziału w rekrutacji do nowego projektu oraz udzielania ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji do innego projektu. Zakres przekazywanych danych obejmował będzie co najmniej informacje o celach Projektu, grupie docelowej, kryteriach rekrutacyjnych, warunkach udziału oraz harmonogramie i miejscach realizacji poszczególnych form wsparcia;

2)       przekazywania do IP w terminie .…52) dni od podpisania Umowy, a następnie najpóźniej na …53) dni przed uruchomieniem każdej tury rekrutacji do Projektu informacji wskazanych w pkt 1 na formularzu stanowiącym załącznik nr 12 do Umowy;

3)       zamieszczania na stronie internetowej informacji wskazanych w pkt 1 oraz danych kontaktowych osób przeprowadzających rekrutację do Projektu54);

4)       współpracy z właściwymi terytorialnie ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie i powiatowymi urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi przy rekrutacji w przypadku wystąpienia problemów na tym etapie realizacji Projektu.

4.          W przypadku Projektów partnerskich obowiązki wskazane w ust. 1 dotyczą również każdego z Partnerów.

 

52)Należy określić liczbę dni, zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie Projektu.

53) Należy określić liczbę dni, zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie Projektu, przy czym liczba dni nie może być mniejsza niż 14.

54) Nie dotyczy Beneficjentów i Partnerów nie posiadających własnej strony internetowej.

 

          18. § 32 ust. 1

 

Jeżeli w Projekcie udzielane wsparcie obejmuje wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, Beneficjent zobowiązuje się, że szkoła lub placówka systemu oświaty, którym udzielono takiego wsparcia, w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu osiągną wszystkie funkcjonalności określone w punkcie 8 podrozdziału 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Jeżeli w Projekcie udzielane wsparcie obejmuje wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, Beneficjent zobowiązuje się, że szkoła lub placówka systemu oświaty, którym udzielono takiego wsparcia, w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu osiągną wszystkie funkcjonalności określone w punkcie 10 podrozdziału 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
          19. § 32 ust. 7

 

Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne, narzędzia do realizacji programów nauczania oraz specjalistyczny sprzęt jest poprzedzone przeprowadzeniem inwentarza i oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne, narzędzia do realizacji programów nauczania oraz specjalistyczny sprzęt jest poprzedzone przeprowadzeniem spisu inwentarza i oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia.
          20. § 32 ust. 8

 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie). Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie).
          21. § 33 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342); ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.);
          22. Załączniki 6, 7 i 8
          23. Załącznik nr 12
          24. Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy.

 

 

 

 


 

Tabela zmian nr 4 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Tabela zmian wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
           1. pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1304/2013”;

 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1304/2013”;

 

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
            2.  pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);

 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z póżn. zm.);

 

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
            3. § 1 pkt 3 „Danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Umowy;

 

„Danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Umowy;

 

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
            4. § 27 Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie. W takim przypadku przepisy § 35 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie. W takim przypadku przepisy § 36 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Zmiana odwołania się w ustępie z § 35 na § 36 w wyniku dodania nowego paragrafu.
            5. § 29 ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie o realizowanym Projekcie i formach wsparcia kierowanych do uczestników. Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub powiatowego urzędu pracy o realizowanym Projekcie i formach wsparcia kierowanych do uczestników. Dostosowanie do zapisów aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
            6. § 29 ust. 3 Beneficjent podczas rekrutacji ma obowiązek poinformować potencjalnych uczestników Projektu o konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej oraz zawrzeć w tym zakresie odpowiednie zapisy we wzorze Umowy, deklaracji lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie uczestnika do Projektu Beneficjent podczas rekrutacji ma obowiązek zobligować potencjalnych uczestników Projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej oraz zawrzeć w tym zakresie odpowiednie zapisy we wzorze Umowy, deklaracji lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie uczestnika do Projektu Dostosowanie do zapisów aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
            7. § 30 ust. 7

 

Beneficjent zobowiązuje się do 40):

3)       uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach realizowanych zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

4)       dokonywania zakupów nieobjętych ustawą Pzp i zasadą konkurencyjności w pierwszej kolejności u podmiotów ekonomii społecznej.

40) Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r.

Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
            8. § 32 ust. 2 Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni socjalnych.

 

Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu. Dostosowanie do zapisów aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
            9. § 32 ust. 4

Przypis 45

Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku naborów w 2015 r. i 2016 r. Dodanie przypisu.
          10. § 32 ust. 5 Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków trwałości tj. do46):

3)   zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy. W okresie trwałości zakończenie zatrudnienia danej osoby na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika, przy czym nie może się to wiązać z likwidacją miejsca pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej:

a)    12 miesięcy, od dnia utworzenia miejsca pracy,

b)        6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej – w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji);

4)   zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego, tj.

a)        spełnienia łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, przez okres obowiązywania Umowy;

b)    zapewnienia, iż przed upływem 3 lat od zakończenia wsparcia w projekcie, podmiot nie przekształci się w podmiot gospodarczy niespełniający definicji podmiotu ekonomii społecznej, a w przypadku likwidacji tego podmiotu ekonomii społecznej – zapewnienia, iż majątek zakupiony z dotacji zostanie ponownie wykorzystany na wsparcie przedsiębiorstwa społecznego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

46) Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r.

Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          11. § 32 ust.5 Beneficjent zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy.

 

Beneficjent zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Dodanie : „z zastrzeżeniem ust. 7 i 8”.

 

Zmiana numeracji ust. na 6 w wyniku dodania nowego ust.

          12. § 32 ust.7 W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredytację przed terminem, na jaki akredytacja została przyznana z przyczyn od niego niezależnych (tzn. niewynikających z niespełnienia przez OWES Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), OWES ten może kontynuować udzielanie wsparcia w ramach projektu za zgodą IZ, która podejmując decyzję bierze pod uwagę zapisy RPO WM 2014-2020 i kryteria wyboru projektów oraz pod warunkiem, że OWES wystąpi z wnioskiem o przyznanie akredytacji niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją uzyska. Wydatki poniesione przez Beneficjenta od momentu utraty akredytacji przez OWES są kwalifikowalne pod warunkiem ponownego uzyskania akredytacji przez ten OWES. W przypadku nieuzyskania ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych, o którym mowa w ust. 8. Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          13. § 32 ust.8 W przypadku gdy OWES nie odzyska akredytacji, w sytuacji, o której mowa w ust. 6 (tzn. gdy utracił akredytację z przyczyn od niego niezależnych przed terminem, na jaki została ona przyznana), lub gdy nie nastąpi przedłużenie okresu ważności dotychczasowej akredytacji na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, IZ może wspólnie z Beneficjentem przyjąć plan zamknięcia działań projektowych. Celem planu jest umożliwienie Beneficjentowi dokończenia działań projektowych rozpoczętych przed utratą akredytacji, których przerwanie godzi w interes uczestników projektu. Od momentu negatywnej decyzji w sprawie przyznania ponownej akredytacji nie jest możliwe podejmowanie przez OWES nowych działań i obejmowanie wsparciem nowych uczestników. Wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych są kwalifikowalne. Umowa jest rozwiązywana po zakończeniu realizacji planu zamknięcia działań projektowych. IZ RPO może również wymagać od OWES przekazania uczestników Projektu do wsparcia w ramach innych projektów OWES mając na uwadze zapewnienie ciągłości wsparcia dla uczestników Projektu. Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          14. § 32 ust. 7 pkt 5

Przypis 47

 

Nie dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r. Dodanie przypisu.

Wynika z aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Zmiana numeracji ust. na 9 w wyniku dodania nowych ust.

          15. § 32 ust. 9 Rozwiązanie Porozumienia, bez względu na to czy następuje na podstawie § 26 ust. 1 lub 2 lub § 27, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z ust. 4 i 5, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 28 ust. 5 Rozwiązanie Porozumienia, bez względu na to czy następuje na podstawie § 26 ust. 1 lub 2 lub § 27, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z ust. 4, 5 i 6, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 28 ust. 5 Dodanie ustępu 6.

 

Zmiana numeracji ust. na 11 w wyniku dodania nowych ust.

          16.  § 33 48)

 

 

48)Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX , przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia.2018 r.

5.          Beneficjent zobowiązuje się do:

1)       przekazywania uczestnikom swojego Projektu, informacji pozyskanych od podmiotów realizujących projekty na obszarze tej samej gminy/ tego samego powiatu w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w terminie umożliwiającym tym osobom wzięcie udziału w rekrutacji do nowego projektu oraz udzielania ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji do innego projektu. Zakres przekazywanych danych obejmował będzie co najmniej informacje o celach Projektu, grupie docelowej, kryteriach rekrutacyjnych, warunkach udziału oraz harmonogramie i miejscach realizacji poszczególnych form wsparcia;

2)       przekazywania do IP w terminie .…49) dni od podpisania Porozumienia, a następnie najpóźniej na …50) dni przed uruchomieniem każdej tury rekrutacji do Projektu informacji wskazanych w pkt 1 na formularzu stanowiącym załącznik nr 12 do Porozumienia;

3)       zamieszczania na stronie internetowej informacji wskazanych w pkt 1 oraz danych kontaktowych osób przeprowadzających rekrutację do Projektu51);

4)       współpracy z właściwymi terytorialnie ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie i powiatowymi urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi przy rekrutacji w przypadku wystąpienia problemów na tym etapie realizacji Projektu.

6.          W przypadku Projektów partnerskich obowiązki wskazane w ust. 1 dotyczą również każdego z Partnerów.

 

58)Należy określić liczbę dni, zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie Projektu.

59) Należy określić liczbę dni, zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie Projektu, przy czym liczba dni nie może być mniejsza niż 14.

60) Nie dotyczy Beneficjentów i Partnerów nie posiadających własnej strony internetowej.

 

Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          17. § 33 ust. 1

 

Jeżeli w Projekcie udzielane wsparcie obejmuje wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, Beneficjent zobowiązuje się, że szkoła lub placówka systemu oświaty, którym udzielono takiego wsparcia, w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu osiągną wszystkie funkcjonalności określone w punkcie 8 podrozdziału 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Jeżeli w Projekcie udzielane wsparcie obejmuje wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, Beneficjent zobowiązuje się, że szkoła lub placówka systemu oświaty, którym udzielono takiego wsparcia, w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu osiągną wszystkie funkcjonalności określone w punkcie 10 podrozdziału 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Zmiana numeracji z punktu z 8 na 10 podrozdziału 3.4 Wytycznych (zmiana Wytycznych).

 

Zmiana numeracji § 33 na § 34 w wyniku dodania nowego paragrafu.

          18. § 33 ust. 7

 

Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne, narzędzia do realizacji programów nauczania oraz specjalistyczny sprzęt jest poprzedzone przeprowadzeniem inwentarza i oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne, narzędzia do realizacji programów nauczania oraz specjalistyczny sprzęt jest poprzedzone przeprowadzeniem spisu inwentarza i oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Dodanie słowa „spisu”.

 

Zmiana numeracji § 33 na § 34 w wyniku dodania nowego paragrafu.

          19. § 33 ust. 8

 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie). Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie). Dodanie słowa „przez”.

 

Zmiana numeracji § 33 na § 34 w wyniku dodania nowego paragrafu.

          20. § 34 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342); ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

Zmiana numeracji § 34 na § 35 w wyniku dodania nowego paragrafu.

          21. Załączniki 6, 7 i 8 Aktualizacja publikatora aktu prawnego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.))
          22. Załącznik nr 12 Dodanie nowego załącznika w związku z zapisami wzoru Umowy: Formularz do wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w Osi Priorytetowej VIII i Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020.
          23. Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy.

 


 

Tabela zmian nr 5 w ramach konkursu RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [rzeczywiście poniesione wydatki i kwoty ryczałtowe]

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
           1. pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1304/2013”;

 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1304/2013”; Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
            2.  pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z póżn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
            3. § 1 pkt 3 „Danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Umowy;

 

„Danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Umowy; Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
            4. §7 ust. 6 W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej.

 

W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej. Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
            5. § 20 ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie o realizowanym Projekcie i formach wsparcia kierowanych do uczestników. Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub powiatowego urzędu pracy o realizowanym Projekcie i formach wsparcia kierowanych do uczestników. Dostosowanie do zapisów aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
            6. § 20 ust. 3 Beneficjent podczas rekrutacji ma obowiązek poinformować potencjalnych uczestników Projektu o konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej oraz zawrzeć w tym zakresie odpowiednie zapisy we wzorze Umowy, deklaracji lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie uczestnika do Projektu Beneficjent podczas rekrutacji ma obowiązek zobligować potencjalnych uczestników Projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej oraz zawrzeć w tym zakresie odpowiednie zapisy we wzorze Umowy, deklaracji lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie uczestnika do Projektu Dostosowanie do zapisów aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
            7. § 21 ust. 7

 

 

Beneficjent zobowiązuje się do28):

5)       uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach realizowanych zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

6)       dokonywania zakupów nieobjętych ustawą Pzp i zasadą konkurencyjności w pierwszej kolejności u podmiotów ekonomii społecznej.

 

28) Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r.

Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
            8. § 23 ust. 2 Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni socjalnych.

 

Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu. Dostosowanie do zapisów aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
            9. 23 ust. 4

Przypis 33

Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku naborów w 2015 r. i 2016 r. Dodanie przypisu.
          10. § 23 ust. 5 Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków trwałości tj. do34):

3)    zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy. W okresie trwałości zakończenie zatrudnienia danej osoby na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika, przy czym nie może się to wiązać z likwidacją miejsca pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej:

a)    12 miesięcy, od dnia utworzenia miejsca pracy;

b)    6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej – w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji);

4)    zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego, tj.:

a)    spełnienia łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, przez okres obowiązywania Umowy;

b)    zapewnienia, iż przed upływem 3 lat od zakończenia wsparcia w Projekcie, podmiot nie przekształci się w podmiot gospodarczy niespełniający definicji podmiotu ekonomii społecznej, a w przypadku likwidacji tego podmiotu ekonomii społecznej – zapewnienia, iż majątek zakupiony z dotacji zostanie ponownie wykorzystany na wsparcie przedsiębiorstwa społecznego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

34) Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r.

Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          11. § 23 ust.5 Beneficjent zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy. Beneficjent zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Dodanie : „z zastrzeżeniem, ust. 7 i 8”

 

Zmiana numeracji ust. na 6 w wyniku dodania nowego ust.

          12. § 23 ust. 7 W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredytację przed terminem, na jaki akredytacja została przyznana z przyczyn od niego niezależnych (tzn. niewynikających z niespełnienia przez OWES Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), OWES ten może kontynuować udzielanie wsparcia w ramach projektu za zgodą IZ, która podejmując decyzję bierze pod uwagę zapisy RPO WM 2014-2020 i kryteria wyboru projektów oraz pod warunkiem, że OWES wystąpi z wnioskiem o przyznanie akredytacji niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją uzyska. Wydatki poniesione przez Beneficjenta od momentu utraty akredytacji przez OWES są kwalifikowalne pod warunkiem ponownego uzyskania akredytacji przez ten OWES. W przypadku nieuzyskania ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych, o którym mowa w ust. 8. Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          13. § 23 ust. 8 W przypadku gdy OWES nie odzyska akredytacji, w sytuacji, o której mowa w ust. 6 (tzn. gdy utracił akredytację z przyczyn od niego niezależnych przed terminem, na jaki została ona przyznana), lub gdy nie nastąpi przedłużenie okresu ważności dotychczasowej akredytacji na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, IZ może wspólnie z Beneficjentem przyjąć plan zamknięcia działań projektowych. Celem planu jest umożliwienie Beneficjentowi dokończenia działań projektowych rozpoczętych przed utratą akredytacji, których przerwanie godzi w interes uczestników projektu. Od momentu negatywnej decyzji w sprawie przyznania ponownej akredytacji nie jest możliwe podejmowanie przez OWES nowych działań i obejmowanie wsparciem nowych uczestników. Wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych są kwalifikowalne. Umowa jest rozwiązywana po zakończeniu realizacji planu zamknięcia działań projektowych. IZ RPO może również wymagać od OWES przekazania uczestników Projektu do wsparcia w ramach innych projektów OWES mając na uwadze zapewnienie ciągłości wsparcia dla uczestników Projektu. Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          14. § 23 ust. 7 pkt 5

Przypis 35

 

Nie dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r. Dodanie przypisu.

Wynika z aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Zmiana numeracji ust. na 9 w wyniku dodania nowych ust.

          15. § 23 ust. 9 Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 17 ust. 1 lub 2 lub § 18, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z ust. 4 i 5, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 19 ust. 6. Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 17 ust. 1 lub 2 lub § 18, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z ust. 4, 5 i 6, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 19 ust. 6. Dodanie ust. 6

 

Zmiana numeracji ust. na 11 w wyniku dodania nowych ust.

          16.  § 2436)

 

 

36)Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX , przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia.2018 r.

7.          Beneficjent zobowiązuje się do:

1)       przekazywania uczestnikom swojego Projektu, informacji pozyskanych od podmiotów realizujących projekty na obszarze tej samej gminy/ tego samego powiatu w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w terminie umożliwiającym tym osobom wzięcie udziału w rekrutacji do nowego projektu oraz udzielania ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji do innego projektu. Zakres przekazywanych danych obejmował będzie co najmniej informacje o celach Projektu, grupie docelowej, kryteriach rekrutacyjnych, warunkach udziału oraz harmonogramie i miejscach realizacji poszczególnych form wsparcia;

2)       przekazywania do IP w terminie .…37) dni od podpisania Umowy, a następnie najpóźniej na …38) dni przed uruchomieniem każdej tury rekrutacji do Projektu informacji wskazanych w pkt 1 na formularzu stanowiącym załącznik nr 12 do Umowy;

3)       zamieszczania na stronie internetowej informacji wskazanych w pkt 1 oraz danych kontaktowych osób przeprowadzających rekrutację do Projektu39);

4)       współpracy z właściwymi terytorialnie ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie i powiatowymi urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi przy rekrutacji w przypadku wystąpienia problemów na tym etapie realizacji Projektu.

8.          W przypadku Projektów partnerskich obowiązki wskazane w ust. 1 dotyczą również każdego z Partnerów.

 

37)Należy określić liczbę dni, zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie Projektu.

38) Należy określić liczbę dni, zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie Projektu, przy czym liczba dni nie może być mniejsza niż 14.

39) Nie dotyczy Beneficjentów i Partnerów nie posiadających własnej strony internetowej.

 

Dodanie zapisu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
          17. § 24 ust. 1

 

Jeżeli w Projekcie udzielane wsparcie obejmuje wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, Beneficjent zobowiązuje się, że szkoła lub placówka systemu oświaty, którym udzielono takiego wsparcia, w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu osiągną wszystkie funkcjonalności określone w punkcie 8 podrozdziału 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Jeżeli w Projekcie udzielane wsparcie obejmuje wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, Beneficjent zobowiązuje się, że szkoła lub placówka systemu oświaty, którym udzielono takiego wsparcia, w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu osiągną wszystkie funkcjonalności określone w punkcie 10 podrozdziału 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 Zmiana numeracji z punktu z 8 na 10 podrozdziału 3.4 Wytycznych (zmiana Wytycznych).

 

Zmiana numeracji § 24 na § 25 w wyniku dodania nowego paragrafu.

 

 

          18. § 24 ust. 7

 

Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne, narzędzia do realizacji programów nauczania oraz specjalistyczny sprzęt jest poprzedzone przeprowadzeniem inwentarza i oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne, narzędzia do realizacji programów nauczania oraz specjalistyczny sprzęt jest poprzedzone przeprowadzeniem spisu inwentarza i oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Dodanie słowa „spisu”.

 

Zmiana numeracji § 24 na § 25 w wyniku dodania nowego paragrafu.

 

          19. § 24 ust. 8

 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie). Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie). Dodanie słowa „przez”.

 

Zmiana numeracji § 24 na § 25 w wyniku dodania nowego paragrafu.

 

          20. § 47 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342);

 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.);

 

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

 

Zmiana numeracji § 47 na § 48 w wyniku dodania nowego paragrafu.

 

          21. Załączniki 6, 7 i 8 Aktualizacja publikatora aktu prawnego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.))
          22. Załącznik nr 12 Dodanie nowego załącznika w związku z zapisami wzoru Umowy: Formularz do wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w Osi Priorytetowej VIII i Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020.
          23. Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy.

W wyniku dodania nowego § 24 zmianie uległa numeracja kolejnych paragrafów (również odwołań do paragrafów w treści wzoru umowy).

 


 

Tabela zmian nr 6 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Tabela zmian do załącznika nr 3.2. Kryteria merytoryczne ogólne i merytoryczne szczegółowe

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
1 Kryterium nr 2 „Adekwatność doboru i opisu rezultatów realizacji projektu” Opis znaczenia kryterium (w przypadku projektów konkursowych maksymalna liczba punktów od każdego z obydwu oceniających możliwa do przyznania za spełnienie kryterium /minimalna liczba punktów od każdego z obydwu oceniających umożliwiająca spełnienie kryterium):

 

10/6

Opis znaczenia kryterium (w przypadku projektów konkursowych maksymalna liczba punktów od każdego z obydwu oceniających możliwa do przyznania za spełnienie kryterium /minimalna liczba punktów od każdego z obydwu oceniających umożliwiająca spełnienie kryterium):

 

15/9

Sprostowanie oczywistej omyłki w zakresie liczby punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium merytorycznego ogólnego nr 2, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 (wersja 1.29) załącznik 3b.

 

 

 

 

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś