Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zamówienia udzielane w ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM 2014-2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przypomina iż zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent realizując projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej korzysta z pieniędzy publicznych i zgodnie z prawem jest zobowiązany do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Oznacza to, że dokonując wyboru dostawcy usługi, towaru lub robót budowlanych Beneficjent jest zobowiązany zastosować zasadę konkurencyjności lub jedną z procedur zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i Zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
W związku z powyższym MJWPU poniżej przedstawia zestawienie z krótkim opisem kiedy należy stosować zasadę konkurencyjności a kiedy przepisy Prawa Zamówień Publicznych w zależności od wysokości zamówienia i typu podmiotu  określonego w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 tej ustawy.

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

(kwoty netto)

 

TYP/RODZAJ  PODMIOTU

 

PROCEDURA

poniżej 20 tys. zł

Niezobowiązany do stosowania ustawy PZP

Zastosowanie wewnętrznych uregulowań Beneficjenta

poniżej 20 tys. zł

Zobowiązany do stosowania ustawy PZP

Zastosowanie wewnętrznych uregulowań Beneficjenta

od 20 tys. zł do 50 tys. zł

Niezobowiązany do stosowania ustawy PZP

Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe

od 20 tys. zł do 50 tys. zł

Zobowiązany do stosowania ustawy PZP

Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe

od 50 tys. zł do 30 tys. euro

Niezobowiązany do stosowania ustawy PZP

Zasada konkurencyjności (w rozumieniu Wytycznych)

od 50 tys. zł do 30 tys. euro

Zobowiązany do stosowania ustawy PZP

Zasada konkurencyjności (w rozumieniu Wytycznych) lub przepisy ustawy PZP

powyżej 30 tys. euro

Niezobowiązany do stosowania PZP

Zasada konkurencyjności (w rozumieniu Wytycznych)

powyżej 30 tys. euro

Zobowiązany do stosowania ustawy PZP

Przepisy ustawy PZP

Należy wskazać, iż w każdym przypadku wydatki ponoszone przez beneficjenta muszą być zgodne z art. 44 ust. 3 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Wydatki poniżej 20 tysięcy złotych netto

Beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy PZP jak i podmioty nie mające takiego obowiązku mogą ponosząc wydatki do 20 tys. złotych stosować własne wewnętrzne uregulowania określające zasady dokonywania zakupu towarów, usług oraz robót budowlanych.

Wydatki od 20 do 50 tysięcy złotych netto

Wszyscy beneficjenci ponoszący wydatki w przedziale 20 – 50 tys. złotych netto mają obowiązek przeprowadzić rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego w ramach którego Beneficjent musi opublikować zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej lub na innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych. Dodatkowo możliwe jest także rozesłanie zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców. Beneficjent powinien udokumentować wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców) wraz z otrzymanymi ofertami.

Wydatki od 50 tysięcy złotych netto do 30 tys. Euro netto

Beneficjenci niezobowiązani do stosowania Prawa Zamówień Publicznych (PZP) zgodnie z art. 3 ustawy

W przypadku wydatków, których wartość przekracza 50 tys. złotych netto Beneficjenci są zobowiązani do przeprowadzenia procedury wyboru dostawcy lub wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności. Beneficjent zgodnie z zasadą konkurencyjności musi opublikować  zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, będącej Bazą Konkurencyjności a w przypadku zawieszenia działalności bazy wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców) oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta (o ile taką posiada) lub innej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną umowy. Opublikowane zapytanie ofertowe powinno spełniać wymogi określone w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności Beneficjent ma obowiązek udokumentować protokołem wybór najkorzystniejszej oferty (spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny).

W przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia jest równa bądź przekracza wartość 5 225 000 euro (zamówienia na roboty budowlane), 209 000 euro (zamówienia na dostawy i usługi) i 750 000 euro (w przypadku zamówień na usługi o charakterze społecznym), zapytanie ofertowe może zostać dodatkowo umieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Beneficjenci zobowiązani do stosowania Prawa Zamówień Publicznych (PZP) zgodnie z art. 3 ustawy

Beneficjenci zobowiązani do stosowania przepisów PZP w przypadku zamówień, z powyższego zakresu mają dowolność wyboru. Mogą zastosować zasadę konkurencyjności lub przeprowadzić postępowanie zgodnie z ustawą PZP. Jeśli zamówienie o takiej wartości będzie realizowane zgodnie z przepisami PZP, to wymogi wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków będą uznane za spełnione.

Wydatki powyżej 30 tysięcy euro netto

Beneficjenci niezobowiązani do stosowania Prawa Zamówień Publicznych (PZP) zgodnie z art. 3 ustawy

Beneficjenci niezobowiązani do stosowania ustawy PZP również w przedziale zamówień o wartości przekraczającej 30 tys. euro netto mają obowiązek stosować zasadę konkurencyjności (w rozumieniu Wytycznych)  przy wyborze dostawcy lub wykonawcy.

Beneficjenci zobowiązani do stosowania Prawa Zamówień Publicznych (PZP) zgodnie z art. 3 ustawy

Jeśli wartość zamówienie przekracza wartość 30 tys. euro to Beneficjenci zobowiązani do stosowania PZP mają obowiązek przeprowadzić postępowanie o udzielnie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy PZP. Jeżeli  wartość zamówienia jest równa lub przekracza wartość określoną w art. 11 ust. 8 ustawy PZP to zapytanie ofertowe powinno być dodatkowo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś