Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dnia 25 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XV już posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Mazowiecka Rada Innowacyjności (MRI)

Jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii.Członkami Rady są przedstawicie biznesu, świata nauki oraz samorządu terytorialnego.

Pierwsza z przedstawionych prezentacji dotyczyła samooceny spełnienia warunku wstępnego 1.1 dla celu tematycznego 1 Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, dotyczącego opracowania regionalnej strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji. Warunek ten został sformułowany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR. Analiza została przeprowadzona na podstawie wytycznych dla ekspertów, zawartych w „Przewodniku Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji”, w odniesieniu do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Spełnienie warunków stawianych strategiom na rzecz inteligentnej specjalizacji będzie oceniane przez Komisję Europejską i w przypadku pozytywnego wyniku będzie równoznaczne z wypełnieniem zobowiązania, od którego uzależniona jest wypłata środków EFRR alokowanych na 1 oś priorytetową RPO WM 2014-2020, dedykowaną wsparciu działalności B+R.

Kolejna prezentacja dotyczyła priorytetowych kierunków badań dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Określenie agend badawczych było w ostatnich miesiącach jednym z najważniejszych zadań grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Zgodność projektu ze wskazanymi kierunkami i celami badawczymi będzie jednym z kryteriów warunkujących możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie projektów B+R w konkursie w ramach Działania 1.2 RPO WM 2014-2020. Członkowie Mazowieckiej Rady Innowacyjności zostali zapoznani z przebiegiem i efektami prac grup roboczych.

Na posiedzeniu MRI zaprezentowano również założenia i metodologię wyboru Mazowieckich Klastrów Kluczowych (MKK). Proponowany system wyboru klastrów kluczowych na poziomie regionalnym należy traktować jako wstęp do stworzenia kompleksowej polityki wsparcia. Na tym etapie jedną z najważniejszych cech systemu będzie wykreowanie mechanizmu zachęcającego organizacje klastrowe do samodoskonalenia oraz wzmacniania swojej efektywności. Eksperci w opracowanej metodologii zaproponowali kilkustopniowy proces oceny i wyboru MKK. Etap oceny formalnej służyć ma weryfikacji zdolności instytucjonalnej aplikujących organizacji klastrowych do przyjęcia roli MKK oraz pełnienia w przyszłości roli partnerów dla władz regionalnych w obszarze przyjętych polityk gospodarczych. W ramach zaproponowanej metodologii ocena merytoryczna składać się będzie z dwóch części. W pierwszej podstawowym źródłem informacji na temat organizacji klastrowej będzie przesłana dokumentacja konkursowa. Na tym etapie weryfikowany będzie poziom zaawansowania rozwoju klastra jako organizacji. Drugą częścią oceny merytorycznej stanowić będzie samodzielna prezentacja klastra, połączona z wywiadem prowadzonym zarówno przez członków Komisji Oceniającej, jak i powołanych Ekspertów zewnętrznych. Celem tego etapu jest wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, ale również bezpośrednia weryfikacja sposobu rozumienia przez kadrę zarządzającą założeń przyjętych w dokumentach strategicznych. Ogłoszenie konkursu planowane jest na marzec 2016 r.

Ostatnim punktem posiedzenia MRI była prezentacja założeń projektu pozakonkursowego pt. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji w ramach Działaniu 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu (PI 3a) RPO WM 2014-2020, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Realizacja projektu została powierzona Wydziałowi Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. Zgodnie z zaprezentowanymi założeniami celem projektu będzie integrowanie usług istniejących Instytucji Otoczenia Biznesu z wykorzystaniem systemu grantowego. Podejmowane działania dedykowane będą sektorowi małych i średnich przedsiębiorców, poprzez modelowanie systemu ofert o charakterze proinnowacyjnym tj. o wyższej jakości i jednocześnie dopasowanych do ich potrzeb. Ponadto projekt służyć będzie skutecznemu przełożeniu zakresu usług na procesy innowacji w celu umożliwienia MŚP dostępu do wyspecjalizowane wiedzy i narzędzi. Uruchomienie wsparcia w formie grantów dla IOB spowoduje wprowadzenie na rynek usług umożliwiających rozwój MŚP zgodnie z tendencjami rozwoju regionu określonymi jako obszary inteligentnej specjalizacji. Realizując potrzebę stopniowej optymalizacji działań ośrodków założono, iż okres finansowania danego rozwiązania nie będzie przekraczać 3 lat, a wypracowane struktury będą dążyć do samodzielności finansowej. Należy jednak zaznaczyć, iż wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej działalności IOB.

Podejmowane działania stanowią kontynuację zakończonego projektu systemowego w ramach PO KL pt. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji”, a w szczególności Forum Instytucji Otoczenia Biznesu, utworzonego w ramach tego projektu.

Źródło: www.innowacyjni.mazovia.pl

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś