Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego konkurs dotyczący wsparcia osób wykluczonych oraz rozwoju ekonomii społecznej zostaje wydłużony. Wnioskodawcy będą mieli czas na składanie wniosków o unijne dofinansowanie do 31 marca 2021 r., zyskując tym samym miesiąc na przygotowanie swoich inwestycji. Kwota dostępna w konkursie to ponad 7,1 mln zł pochodząca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wnioski przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze europejskie z programu regionalnego oferują wsparcie na rzecz istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki środkom unijnym możliwe jest m.in. kompleksowe wsparcie akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, np. wsparcie doradczo-szkoleniowe czy mentoring działalności. Podmioty ekonomii społecznej mogą również liczyć na wsparcie w zakresie tworzenia miejsc pracy. Inny sposobem wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych jest dofinansowanie usług świadczonych przez akredytowane OWES, obejmujące np. animację lokalną, usługi doradcze i szkoleniowe, narzędzia inkubacji i preinkubacji oraz usługi w zakresie zwiększania kompetencji menadżerskich, zawodowych i społecznych

Na co, ile i dla kogo?

W ramach trwającego konkursu dofinansowanie otrzymają projekty dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formą pomocy będzie udzielanie wsparcia finansowego (na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy dla m.in. osób bezrobotnych, osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi, osób ubogich pracujących. Wartość dofinansowania na stworzenie jednego miejsca pracy wyniesie 21 020 zł.

Pula środków przeznaczonych na konkurs to 7 152 800,00 zł. a poziom dofinansowania wynosi do 95%.

Wsparcie skierowane jest do akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) lub podmiotów świadczących usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadających akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Podmioty te muszą swoje działalności prowadzić na obszarze dziewięciu podregionów województwa mazowieckiego: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki, warszawsko-wschodni, warszawsko-zachodni, żyrardowski i m.st. Warszawa.

Dodatkowo, na wsparcie będą mogły liczyć inicjatywy służące zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego. Dofinansowane będą także działania  tworzące nowe miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach. Poza tym unijne środki będzie można przeznaczyć na rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz na wsparcie pomostowe. Projekty, które będą realizowane w ramach konkursu powinny oferować takie formy wsparcia jak np. animacje lokalne. Taka działalność umożliwia tworzenie podmiotów obywatelskich i wspiera ich rozwój, dodatkowo buduje i wspiera partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Kolejną formą wsparcia będą usługi inkubacyjne. Ich celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego. Proponowane działania to m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne. Istniejące przedsiębiorstwa społeczne będą mogły liczyć na pomoc w formie usług biznesowych, m.in. dostęp do usług specjalistycznych: prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

Uwaga

We wskazanych typach projektu OWES będzie współpracował z właściwymi terytorialnie Powiatowymi Urzędami Pracy. Dotyczy to przede wszystkim przyznawania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu!

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej pełnią rolę operatorów wsparcia finansowego polegającego na finansowaniu kosztów utworzenia miejsc pracy i usług towarzyszących. Za nowoutworzone miejsce pracy uznajemy:

  • miejsca utworzone w nowych przedsiębiorstwach społecznych,
  • nowe miejsca pracy utworzone w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
  • nowe miejsca pracy utworzone w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Konkurs potrwa do 31 marca 2021 r. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0.

Gdzie szukać informacji?

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś