Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znajomość języków obcych, umiejętności matematyczne i informatyczne to tylko niektóre z kompetencji kluczowych niezbędnych w pracy. I właśnie dlatego ponad 9 tys. uczniów z Warszawy i okolicznych gmin objętych zostanie wsparciem w tym zakresie. Zgodnie z wynikami rozstrzygniętego w tym tygodniu konkursu na realizację 11 projektów edukacyjnych przeznaczone zostanie 17,9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Pierwsze z nich wystartują już jesienią. 

W większości ogłoszeń o pracę pojawiają się wymagania dotyczące znajomości języków obcych, dobrej obsługi komputera, ale też umiejętności ciągłego uczenia się, bez czego trudno o sukces zawodowy. Dlatego tak ważne są inwestycje w edukację dzieci i młodzieży, w czym pomogą fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Na obszar edukacji w programie przeznaczamy prawie 700 mln zł, zarówno edukację dzieci i młodzieży, jak i doskonalenie zawodowe dorosłych. Jest to kontynuacja działań zrealizowanych w perspektywie 2007-2013, kiedy to w programach rozwojowych uczestniczyło 2,2 tys. mazowieckich szkół, a ze szkoleń skorzystało ponad 150 tys. dorosłych mieszkańców regionu – powiedział Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Rozstrzygnięto kolejny konkurs o dofinansowanie projektów edukacyjnych. Teraz na działania dla uczniów z Warszawy i okolicznych gmin, w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Dzięki funduszom z programu regionalnego z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy skorzysta ponad 9 tys. uczniów z Warszawy i okolicznych gmin. W technologie informacyjno-komunikacyjne wyposażonych zostanie 48 szkół, co zdecydowanie ułatwi zdobywanie nowej wiedzy. Dofinansowanie projektów wyniesie aż 17,9 mln zł – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze zainwestowane zostaną we wdrożenie nowych form i programów nauczania, organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także rozwijających uzdolnienia. Pozwolą na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne niezbędne do realizacji programów nauczania. Największe środki skierowane zostaną na realizację projektu „Szkoła badaczy” w sześciu warszawskich placówkach, m.in. Zespole Szkół nr 22 i Technikum Architektoniczno-Budowlanym. Fundusze pozwolą na organizację zajęć dodatkowych dla ponad 1,7 tys. uczniów, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Wsparcie z RPO WM obejmie także 1,5 tys. uczniów z Sulejówka, gdzie zaplanowano organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań, warsztatów i zajęć pozalekcyjnych, jak i wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Fundusze zainwestowane zostaną w działania skierowane do młodzieży szkolnej z Wieliszewa, Janówka i Skrzeszewa. Będą to m.in. zajęcia matematyczno-przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu, zajęcia z języka angielskiego, a nawet kółko robotyki. Środki ułatwią także rozwój kompetencji kluczowych u uczniów z wielu innych gmin, np. Jaktorów, Brwinów i Halinów.

Zapraszamy do zapoznania się z listą dofinansowanych projektów z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Jakie są możliwości pozyskania dofinansowania kształcenia młodzieży?

Do 31 lipca samorządy oraz placówki posiadające doświadczenie w kształceniu zawodowym mogą starać się o fundusze na dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Są to na przykład praktyki i staże, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak i doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Pula konkursu to ponad 32 mln zł. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty o wartości co najmniej 100 tys. zł. Należy liczyć się z koniecznością wniesienia wkładu własnego na poziomie przynajmniej 10 procent. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów – RPMA.10.03.01-IP.01-14-047/17

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś