Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znajomość języków obcych, umiejętności matematyczne i informatyczne to tylko niektóre z kompetencji kluczowych niezbędnych w pracy. I właśnie dlatego ponad 9 tys. uczniów z Warszawy i okolicznych gmin objętych zostanie wsparciem w tym zakresie. Zgodnie z wynikami rozstrzygniętego w tym tygodniu konkursu na realizację 11 projektów edukacyjnych przeznaczone zostanie 17,9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Pierwsze z nich wystartują już jesienią. 

W większości ogłoszeń o pracę pojawiają się wymagania dotyczące znajomości języków obcych, dobrej obsługi komputera, ale też umiejętności ciągłego uczenia się, bez czego trudno o sukces zawodowy. Dlatego tak ważne są inwestycje w edukację dzieci i młodzieży, w czym pomogą fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Na obszar edukacji w programie przeznaczamy prawie 700 mln zł, zarówno edukację dzieci i młodzieży, jak i doskonalenie zawodowe dorosłych. Jest to kontynuacja działań zrealizowanych w perspektywie 2007-2013, kiedy to w programach rozwojowych uczestniczyło 2,2 tys. mazowieckich szkół, a ze szkoleń skorzystało ponad 150 tys. dorosłych mieszkańców regionu – powiedział Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Rozstrzygnięto kolejny konkurs o dofinansowanie projektów edukacyjnych. Teraz na działania dla uczniów z Warszawy i okolicznych gmin, w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Dzięki funduszom z programu regionalnego z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy skorzysta ponad 9 tys. uczniów z Warszawy i okolicznych gmin. W technologie informacyjno-komunikacyjne wyposażonych zostanie 48 szkół, co zdecydowanie ułatwi zdobywanie nowej wiedzy. Dofinansowanie projektów wyniesie aż 17,9 mln zł – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze zainwestowane zostaną we wdrożenie nowych form i programów nauczania, organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także rozwijających uzdolnienia. Pozwolą na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne niezbędne do realizacji programów nauczania. Największe środki skierowane zostaną na realizację projektu „Szkoła badaczy” w sześciu warszawskich placówkach, m.in. Zespole Szkół nr 22 i Technikum Architektoniczno-Budowlanym. Fundusze pozwolą na organizację zajęć dodatkowych dla ponad 1,7 tys. uczniów, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Wsparcie z RPO WM obejmie także 1,5 tys. uczniów z Sulejówka, gdzie zaplanowano organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań, warsztatów i zajęć pozalekcyjnych, jak i wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Fundusze zainwestowane zostaną w działania skierowane do młodzieży szkolnej z Wieliszewa, Janówka i Skrzeszewa. Będą to m.in. zajęcia matematyczno-przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu, zajęcia z języka angielskiego, a nawet kółko robotyki. Środki ułatwią także rozwój kompetencji kluczowych u uczniów z wielu innych gmin, np. Jaktorów, Brwinów i Halinów.

Zapraszamy do zapoznania się z listą dofinansowanych projektów z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Jakie są możliwości pozyskania dofinansowania kształcenia młodzieży?

Do 31 lipca samorządy oraz placówki posiadające doświadczenie w kształceniu zawodowym mogą starać się o fundusze na dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Są to na przykład praktyki i staże, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak i doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Pula konkursu to ponad 32 mln zł. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty o wartości co najmniej 100 tys. zł. Należy liczyć się z koniecznością wniesienia wkładu własnego na poziomie przynajmniej 10 procent. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów – RPMA.10.03.01-IP.01-14-047/17

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych