Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 2 października Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski dotyczące kompleksowego wsparcia w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej. Wnioskodawcy będą mieli niewiele czasu, bo tylko 14 dni na składanie swoich projektów. Na konkurs przeznaczona jest kwota 8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego wciąż są obecne w mazowieckich domach. Są to zjawiska złożone i wielowymiarowe, a przeciwdziałanie im wymaga zintegrowanego podejścia i kompleksowych działań na różnych szczeblach. Celem Unii Europejskiej jest walka z wykluczeniem społecznym, dlatego duże wsparcie kierowane jest właśnie na działania z zakresu integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Fundusze dla osób wykluczonych

W ramach konkursu, przewidziane są następujące działania: diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, a w przypadku osób bezrobotnych zastosowanie Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Aby osoby wykluczone mogły wzmocnić swoje kompetencje, przewidziane są spotkania z socjoterapeutą, psychologiem, prawnikiem, mediatorem. Terapia pozwoli na rozwinięcie takich cech jak zaradność, samodzielność, pewność siebie  oraz wpłynie na aktywność społeczną uczestników.

Celem realizowanych projektów będzie także umożliwienie uczestnikom powrotu do życia społecznego, w tym na rynek pracy. Odbędzie się to przez m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, pracę metodą mentoringu, a także pracę socjalną opartą o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego.

Celem Unii Europejskiej jest promowanie integracji wszystkich członków społeczeństwa, a w szczególności tych znajdujących się na jego marginesie – podkreśla  Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Wciąż dążymy do dobrobytu społecznego i dlatego, dzięki pomocy funduszy unijnych, oferujemy kompleksowe systemy wsparcia osobom, które znalazły się na życiowym zakręcie.

W ramach naboru, unijne dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone również na działania, które pomogą uczestnikom podjąć decyzję o wyborze lub zmianie zawodu. Możliwe będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez prace społecznie użyteczne, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli skorzystać z porad zawodowych, pośrednictwa pracy, treningu pracy oraz z zatrudnienia wspieranego, wspomaganego i usług trenera zatrudnienia wspieranego. Działania powinny mieć także charakter edukacyjny, których celem będzie dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Wnioskodawca będzie mógł sfinansować zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia, kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Aktywna integracja będzie mogła mieć również charakter zdrowotny. Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć np.: na finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych, skierowania i finansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób lub rodzin. Dodatkowo udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na udział w programach psychoterapii lub programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych, podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops), podmioty ekonomii społecznej, a także organizacje pozarządowe.

Nabór trwa od 2 do 16 października 2017 r., a kwota przeznaczona na konkurs wynosi 8 001 168,45 mln zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Już w marcu 2018 r. planowane jest rozpoczęcie przedsięwzięć wyłonionych do dofinansowania.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

–         dla projektów OPS i PCPR 80% (tylko UE);

–         dla pozostałych projektów 95% (80% UE + 15% BP).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-1-0-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu-rpma-09-01-00-ip-01-14-056-17.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r.

zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś