Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 2 października Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski dotyczące kompleksowego wsparcia w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej. Wnioskodawcy będą mieli niewiele czasu, bo tylko 14 dni na składanie swoich projektów. Na konkurs przeznaczona jest kwota 8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego wciąż są obecne w mazowieckich domach. Są to zjawiska złożone i wielowymiarowe, a przeciwdziałanie im wymaga zintegrowanego podejścia i kompleksowych działań na różnych szczeblach. Celem Unii Europejskiej jest walka z wykluczeniem społecznym, dlatego duże wsparcie kierowane jest właśnie na działania z zakresu integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Fundusze dla osób wykluczonych

W ramach konkursu, przewidziane są następujące działania: diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, a w przypadku osób bezrobotnych zastosowanie Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Aby osoby wykluczone mogły wzmocnić swoje kompetencje, przewidziane są spotkania z socjoterapeutą, psychologiem, prawnikiem, mediatorem. Terapia pozwoli na rozwinięcie takich cech jak zaradność, samodzielność, pewność siebie  oraz wpłynie na aktywność społeczną uczestników.

Celem realizowanych projektów będzie także umożliwienie uczestnikom powrotu do życia społecznego, w tym na rynek pracy. Odbędzie się to przez m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, pracę metodą mentoringu, a także pracę socjalną opartą o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego.

Celem Unii Europejskiej jest promowanie integracji wszystkich członków społeczeństwa, a w szczególności tych znajdujących się na jego marginesie – podkreśla  Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Wciąż dążymy do dobrobytu społecznego i dlatego, dzięki pomocy funduszy unijnych, oferujemy kompleksowe systemy wsparcia osobom, które znalazły się na życiowym zakręcie.

W ramach naboru, unijne dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone również na działania, które pomogą uczestnikom podjąć decyzję o wyborze lub zmianie zawodu. Możliwe będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez prace społecznie użyteczne, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli skorzystać z porad zawodowych, pośrednictwa pracy, treningu pracy oraz z zatrudnienia wspieranego, wspomaganego i usług trenera zatrudnienia wspieranego. Działania powinny mieć także charakter edukacyjny, których celem będzie dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Wnioskodawca będzie mógł sfinansować zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia, kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Aktywna integracja będzie mogła mieć również charakter zdrowotny. Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć np.: na finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych, skierowania i finansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób lub rodzin. Dodatkowo udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na udział w programach psychoterapii lub programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych, podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops), podmioty ekonomii społecznej, a także organizacje pozarządowe.

Nabór trwa od 2 do 16 października 2017 r., a kwota przeznaczona na konkurs wynosi 8 001 168,45 mln zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Już w marcu 2018 r. planowane jest rozpoczęcie przedsięwzięć wyłonionych do dofinansowania.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

–         dla projektów OPS i PCPR 80% (tylko UE);

–         dla pozostałych projektów 95% (80% UE + 15% BP).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-1-0-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu-rpma-09-01-00-ip-01-14-056-17.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r.

zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych