Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już 28 lutego rozpocznie się konkurs o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi ponad 9,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wnioski będzie można składać do 20 marca.

 

 

Na co dofinansowanie?

Działające przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego mają szansę zyskać fundusze na utworzenie dla dzieci nowych miejsc, np. w wolnych pomieszczeniach w szkołach, w żłobkach, w domach kultury czy ośrodkach zdrowia. Finansowaniem objęte będzie też przystosowanie istniejących miejsc lub programu zajęć do potrzeb przedszkolaków z niepełnosprawnościami. To dwa podstawowe zadania, które mają zapewnić lepszy dostęp do edukacji przedszkolnej i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Środki europejskie będzie można przeznaczyć m.in. na dostosowanie lub adaptację pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia (np. mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu komputerowego), zakup pomocy dydaktycznych czy specjalistycznego sprzętu przykładowo do prowadzenia terapii, a także na budowę i wyposażenie placu zabaw. Przez maksymalnie 12 miesięcy dofinansowana może być również działalność bieżąca nowo utworzonych lub dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc (m.in. koszty wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników, koszty żywienia dzieci).

Uzupełnieniem dla nowo utworzonych lub dostosowanych dla dzieci z niepełnosprawnościami miejsc może być – również objęte finansowym wsparciem – wydłużenie godzin pracy przedszkoli i innych placówek, podwyższanie kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, szczególnie ze względu na trudności rozwojowe.

 

Dla kogo i ile?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządy oraz inne instytucje czy osoby będące organami prowadzącymi publiczne lub niepubliczne ośrodki wychowania przedszkolnego. Co istotne, działania muszą opierać się na indywidualnej diagnozie zapotrzebowania na edukację przedszkolną w danej miejscowości lub gminie w perspektywie 3 lat. Pomocą objęte zostaną projekty o wartości przynajmniej 100 tys. zł. Poziom wsparcia wyniesie do 80% dofinansowania. Projekty trzeba będzie zrealizować w ciągu 18 miesięcy.

 

Na co zwrócić uwagę?

Większą szansę na uzyskanie dofinansowania będą miały projekty, w których dla przynajmniej 30% uczęszczających do ośrodka wychowania przedszkolnego dzieci zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone u nich deficyty, a przez to zwiększające ich szanse edukacyjne. Mogą to być przykładowo specjalistyczne zajęcia z logopedą, gimnastyka korekcyjna czy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia z psychologiem. Ważnym kryterium oceny wniosków będzie realizacja projektów w tych gminach na terenie mazowieckiego, gdzie z edukacji przedszkolnej korzysta mniej dzieci niż średnia dla województwa. Preferowane będą też działania na rzecz przedszkoli, oddziałów przedszkolnych czy pozostałych placówek, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie korzystały ze środków w programach operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, który ogłosi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś