Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 29 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył czas trwania naboru wniosków dotyczącego świadczenia kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej. To dobra wiadomość ponieważ wnioskodawcy będą mieli więcej czasu na przygotowanie i dopracowanie swoich projektów. Kwota dostępna w konkursie to ponad 7,1 mln zł pochodząca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wnioski przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Fundusze Europejskie z programu regionalnego oferują wsparcie na rzecz istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki środkom unijnym możliwe jest m.in. kompleksowe wsparcie akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, np. wsparcie doradczo-szkoleniowe czy mentoring działalności.

Podmioty ekonomii społecznej mogą również liczyć na wsparcie w zakresie tworzenia miejsc pracy. Innym sposobem wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych jest dofinansowanie usług świadczonych przez akredytowane OWES, obejmujące np. animację lokalną, usługi doradcze i szkoleniowe, narzędzia inkubacji i preinkubacji oraz usługi w zakresie zwiększania kompetencji menadżerskich, zawodowych i społecznych.

 

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?

W ramach trwającego konkursu dofinansowanie otrzymają projekty, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formą pomocy będzie udzielanie wsparcia finansowego (na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy dla m.in. osób bezrobotnych, osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi, osób ubogich pracujących. Wartość dofinansowania na stworzenie jednego miejsca pracy wyniesie 21 020 zł.

Dodatkowo, na wsparcie będą mogły liczyć inicjatywy służące zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego. Dofinansowane będą także działania tworzące nowe miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach. Poza tym unijne środki będzie można przeznaczyć na rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz na wsparcie pomostowe. Projekty, które będą realizowane w ramach konkursu powinny oferować takie formy wsparcia jak np. animacje lokalne. Taka działalność umożliwia tworzenie podmiotów obywatelskich i wspiera ich rozwój, dodatkowo buduje i wspiera partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Kolejną formą wsparcia będą usługi inkubacyjne. Ich celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego. Proponowane działania to m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne. Istniejące przedsiębiorstwa społeczne będą mogły liczyć na pomoc w formie usług biznesowych, m.in. dostęp do usług specjalistycznych: prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

Pula środków przeznaczonych na konkurs to 7 152 800,00 zł, a poziom dofinansowania wynosi do 95%.

 

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

O pomoc w ramach funduszy europejskich ubiegać się mogą akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) lub podmioty świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadające akredytacji (o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie). Podmioty te muszą swoje działalności prowadzić na obszarze dziewięciu podregionów województwa mazowieckiego: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki, warszawsko-wschodni, warszawsko-zachodni, żyrardowski i m.st. Warszawa.

Konkurs potrwa do 29 kwietnia 2021 r. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0.

 

O czym trzeba pamiętać?

We wskazanych typach projektu OWES będzie współpracował z właściwymi terytorialnie Powiatowymi Urzędami Pracy. Dotyczy to przede wszystkim przyznawania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu!

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej pełnią rolę operatorów wsparcia finansowego polegającego na finansowaniu kosztów utworzenia miejsc pracy i usług towarzyszących. Za nowoutworzone miejsce pracy uznajemy:

  •  miejsca utworzone w nowych przedsiębiorstwach społecznych,
  •  nowe miejsca pracy utworzone w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
  •  nowe miejsca pracy utworzone w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o konkursie: 9.3 Rozwój ekonomii społecznej – RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanegow siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych