Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 2 listopada, czyli tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano, będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Działania „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W związku z dużą ilością pytań, jakie wpłynęły do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kontekście interpretacji zapisów dokumentacji konkursowej, a także biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowy konkurs jest pierwszym naborem z wykorzystaniem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego ( MEWA 2.0), w oparciu o postulaty potencjalnych wnioskodawców o wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie dla Działania 9.1 RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wprowadza zmianę w dacie zakończenia naboru wniosków. Termin przesyłania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie, zostaje ustalony na 2 listopada br. do godz. 23:59. Przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie możliwości skierowania wsparcia do osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 z Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż co do zasady rodziny pełniące pieczę zastępczą i dzieci umieszczone w pieczy zastępczej nie powinny być rekrutowane do projektów realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu. Podobnie rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej nie powinni stanowić grupy docelowej. Jednakże może zaistnieć sytuacja, w której uzasadnione będzie włączenia dziecka/dzieci będącego w pieczy zastępczej do działań realizowanych w ramach projektu, np. w świetlicy socjoterapeutycznej, do której uczęszczają zarówno dzieci wychowujące się w rodzinach biologicznych jak i rodzinach zastępczych, wówczas w organizowanych w ramach projektu zajęciach mogą uczestniczyć również dzieci z rodzin zastępczych.

Jednocześnie informujemy, że w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych(Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, wersja1.4 (dostępna na portalu www.funduszedlamazowsza.eu) możliwa będzie realizacja typu projektów ukierunkowanych na pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej i mająca na celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji. W ramach tego Poddziałania wsparciem objęte zostaną m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz ich rodziny.

W listopadzie br. zostanie ogłoszony konkurs z Poddziałania 9.2.1 (rozpoczęcie naboru wniosków w grudniu 2015 r.) na projektyobejmujące rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne tj. na tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Natomiast w III kwartale 2016 r. przewidywana jest realizacja konkursu dedykowanego wsparciu systemu pieczy zastępczej. Konkurs ten obejmował będzie projekty ukierunkowane nadeinstytucjonalizację usług na rzecz dzieci i młodzieży, w tym:

  • działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny,
  • działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci,
  • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach,
  • działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

UWAGA!

Wnioskodawcom, którzy w złożonych dotychczas projektach w odpowiedzi na konkurs z Działania 9.1 ukierunkowali  wsparcie do  rodzin zastępczych, przysługuje prawo wycofania złożonego wniosku o dofinansowanie projektu,a także złożenie nowego wniosku o dofinansowanie projektu do dnia 2 listopada 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że ewentualne zmiany terminu zakończenia  naborów RPO WM 2014 -2020 podejmowane są dla każdego konkursu indywidualnie.

Przypominamy, że wniosek aplikacyjny, wnioskodawcy składają tylko w formie elektronicznej poprzez system MEWA 2.0.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych