Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 2 listopada, czyli tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano, będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Działania „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W związku z dużą ilością pytań, jakie wpłynęły do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kontekście interpretacji zapisów dokumentacji konkursowej, a także biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowy konkurs jest pierwszym naborem z wykorzystaniem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego ( MEWA 2.0), w oparciu o postulaty potencjalnych wnioskodawców o wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie dla Działania 9.1 RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wprowadza zmianę w dacie zakończenia naboru wniosków. Termin przesyłania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie, zostaje ustalony na 2 listopada br. do godz. 23:59. Przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie możliwości skierowania wsparcia do osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 z Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż co do zasady rodziny pełniące pieczę zastępczą i dzieci umieszczone w pieczy zastępczej nie powinny być rekrutowane do projektów realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu. Podobnie rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej nie powinni stanowić grupy docelowej. Jednakże może zaistnieć sytuacja, w której uzasadnione będzie włączenia dziecka/dzieci będącego w pieczy zastępczej do działań realizowanych w ramach projektu, np. w świetlicy socjoterapeutycznej, do której uczęszczają zarówno dzieci wychowujące się w rodzinach biologicznych jak i rodzinach zastępczych, wówczas w organizowanych w ramach projektu zajęciach mogą uczestniczyć również dzieci z rodzin zastępczych.

Jednocześnie informujemy, że w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych(Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, wersja1.4 (dostępna na portalu www.funduszedlamazowsza.eu) możliwa będzie realizacja typu projektów ukierunkowanych na pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej i mająca na celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji. W ramach tego Poddziałania wsparciem objęte zostaną m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz ich rodziny.

W listopadzie br. zostanie ogłoszony konkurs z Poddziałania 9.2.1 (rozpoczęcie naboru wniosków w grudniu 2015 r.) na projektyobejmujące rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne tj. na tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Natomiast w III kwartale 2016 r. przewidywana jest realizacja konkursu dedykowanego wsparciu systemu pieczy zastępczej. Konkurs ten obejmował będzie projekty ukierunkowane nadeinstytucjonalizację usług na rzecz dzieci i młodzieży, w tym:

  • działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny,
  • działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci,
  • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach,
  • działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

UWAGA!

Wnioskodawcom, którzy w złożonych dotychczas projektach w odpowiedzi na konkurs z Działania 9.1 ukierunkowali  wsparcie do  rodzin zastępczych, przysługuje prawo wycofania złożonego wniosku o dofinansowanie projektu,a także złożenie nowego wniosku o dofinansowanie projektu do dnia 2 listopada 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że ewentualne zmiany terminu zakończenia  naborów RPO WM 2014 -2020 podejmowane są dla każdego konkursu indywidualnie.

Przypominamy, że wniosek aplikacyjny, wnioskodawcy składają tylko w formie elektronicznej poprzez system MEWA 2.0.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś