Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pomagasz młodym firmom w rozwoju działalności biznesowej? Planujesz inwestycję w transport miejski? Zajmujesz się aktywizacją społeczno-zawodową mieszkańców? A może chcesz utworzyć żłobek dla dzieci? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu. 

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców

Fundusze unijne z RPO WM zainwestowane zostaną w łatwiejszy powrót do pracy rodziców dzieci do lat trzech. Samorządy, ale też osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie tworzenia żłobków, klubów dziecięcych, miejsc opieki u opiekuna dziennego lub niani. Dostępne są środki na integrację społeczną i aktywizację zawodową osób, które szczególnie tego potrzebują – niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, czy np. młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczych. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ośrodki pomocy społecznej, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, ale też lokalne grupy działania.

Wspieranie rozwoju biznesu

Dzięki RPO WM naukowcy będą w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby mazowieckich przedsiębiorców. Pomogą w tym fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Instytucje otoczenia biznesu, czyli np. centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, mogą natomiast wnioskować o dofinansowanie programów inkubacji i akceleracji początkujących firm.

Inwestycje miejskie – transport, mieszkalnictwo, opieka medyczna

Unijne finansowanie obejmie kompleksowe inwestycje z zakresu transportu publicznego. Chodzi o zakup autobusów niskoemisyjnych, centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, a także wdrożenie systemów do zarządzania ruchem miejskim. Dostępne są środki na odnowę tkanki mieszkaniowej budynków wielorodzinnych w ramach szerszych działań rewitalizacyjnych. O dofinansowanie starają się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje edukacyjne i kościoły. Placówki medyczne oraz samorządy mogą natomiast ubiegać się o fundusze na zakup sprzętu medycznego do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Co jeszcze przed nami?

Pod koniec września rozpocznie się konkurs dotyczący tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach. Przedsiębiorcy będą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w aparaturę, sprzęt i technologie niezbędne do prowadzenia prac nad innowacyjnymi produktami i usługami. Od początku października będzie natomiast możliwość pozyskania środków na rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi. Dostępne będzie też wsparcie na integrację społeczną i aktywizację zawodową mieszkańców.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Wykaz konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (do 31 października)
Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typu projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego (od 29 września do 4 grudnia)

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (do 15 września)

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (do 3 października)

Jakość życia

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb w ramach RIT (do 5 października)
Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (do 4 października)
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (do 13 października)

Rozwój rynku pracy

Działanie 8.3.1 Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej (do 18 września)

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (od 1 września do 18 września)
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (od 2 do 16 października)
Działanie 9.2.2 Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi (od 2 do 16 października)

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś