Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Działasz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Planujesz rozwój swojej firmy? A może przymierzasz się do wdrożenia e-usług dla mieszkańców? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu. 

W kierunku innowacyjności biznesu

Fundusze unijne wspierają zwiększanie innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Już teraz mikro, małe, średnie i duże firmy oraz powiązania kooperacyjne (np. klastry) mogą ubiegać się o dofinansowanie tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego. Środki zainwestowane zostaną w aparaturę, sprzęt i technologie niezbędne do prowadzenia prac nad nowymi produktami. Pod koniec miesiąca rozpocznie się konkurs dotyczący eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych oraz innowacyjnych. Co istotne, w tym przypadku dofinansowanie obejmie projekty wykraczające poza obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza (wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu).

Dzięki RPO WM naukowcy będą w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby mazowieckich przedsiębiorców. Pomogą w tym fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Instytucje otoczenia biznesu, czyli np. centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, mogą natomiast cały czas wnioskować o dofinansowanie programów inkubacji i akceleracji początkujących firm.

 

Rozwój miast – transport, mieszkalnictwo, opieka medyczna, e-usługi

Unijne finansowanie obejmie kompleksowe inwestycje z zakresu transportu publicznego. Chodzi o zakup autobusów niskoemisyjnych, centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, a także wdrożenie systemów do zarządzania ruchem miejskim. Dostępne są środki na odnowę tkanki mieszkaniowej budynków wielorodzinnych w ramach szerszych działań rewitalizacyjnych. O dofinansowanie starają się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje edukacyjne i kościoły. Placówki medyczne oraz samorządy mogą natomiast ubiegać się o fundusze na zakup sprzętu medycznego do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Pod koniec miesiąca rozpoczną się kolejne konkursy z korzyścią dla mieszkańców. Dofinansowanie obejmie projekty z zakresu e-kultury oraz informatyzacji bibliotek. O wsparcie będą mogły starać się m.in. samorządy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, czy organizacje pozarządowe.

Pomoc potrzebującym

Fundusze unijne pozwolą na realizację projektów z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób, które szczególnie tego potrzebują – niesamodzielnych, z niepełno sprawnościami czy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. O fundusze mogą ubiegać się samorządy i ich jednostki organizacyjne, ośrodki pomocy społecznej, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, ale też lokalne grupy działania. Co istotne, projekty muszą być realizowane we współpracy międzysektorowej. Ze środków programu regionalnego możliwy jest rozwój opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi. Konkurs skierowany jest do placówek leczniczych.

 

Co jeszcze przed nami?

Już w listopadzie rozpoczną się kolejne konkursy o unijne dofinansowanie. Środki dostępne będą na projekty z zakresu włączenia społecznego realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, a także rozwój środowiskowych usług społecznych. Fundusze z RPO WM pomogą w walce z chorobami kręgosłupa i otyłością wśród dzieci. Finansowanie obejmie również kształcenie zawodowe dorosłych mieszkańców województwa. Do Warszawy i okolicznych 39 gmin skierowane będą natomiast konkursy na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących informatyzacji administracji, służby zdrowia i instytucji kultury.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

 

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Wykaz konkursów

 

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

E-potencjał Mazowsza

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

·         Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (do 16 października)

·         Działanie 9.2.2 Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi (do 16 października)

 

Szukasz finansowania projektu? A może realizujesz już działania z unijnym dofinansowaniem?
Przyjedź na 8. Forum Rozwoju Mazowsza. Udział jest bezpłatny, konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja. Szczegóły znajdziesz na www.forumrozwojumazowsza.eu

 

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych