Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 28 marca trwa konkurs na rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji na rzecz osób niesamodzielnych i starszych. Wsparcie usług społecznych jest ważnym obszarem koncentracji środków unijnych w latach 2014-2020, dlatego tylko w konkursie dedykowanym osobom niesamodzielnym i starszym do rozdysponowania jest prawie 34 mln zł. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

Działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych zwiększają zdolność oraz gotowość osób starszych i niesamodzielnych do pełnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa. Zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych sprzyja też deinstytucjonalizacji, czyli świadczeniu opieki na szczeblu lokalnym, a także tworzeniu miejsc pracy w usługach społecznych i ogólnej poprawie usług opiekuńczych.

Dla kogo, na co i ile?

O dofinansowanie w konkursie dotyczącym aktywnej integracji na rzecz osób niesamodzielnych i starszych mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy i jednostki zatrudnienia socjalnego oraz podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną czy wsparcie rodziny. W konkursie mogą też wziąć udział środowiskowe domy samopomocy, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, a także partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne i lokalne grupy działania.

Wsparcie przeznaczone jest na rozwój środowiskowych usług społecznych, np. poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich. W ramach projektu możliwe będzie m.in. stworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego czy wsparcie usług opiekuńczych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, takimi jak teleopieka lub systemy przywoławcze. Przewidziano również wsparcie inicjatyw służących poprawie sytuacji tzw. opiekunów faktycznych, m.in. poprzez poradnictwo i kształcenie, a także tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych czy sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej. Efektem realizowanych działań będzie więc nie tylko poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych, ale również osób z ich rodzin i otoczenia.

Minimalna wartość realizowanego projektu to 100 tys. zł a maksymalna to 2 mln zł. Dofinansowanie projektu może sięgnąć nawet 93%. Projekt musi być zaplanowany na okres 24 miesięcy.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś