Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrona mieszkańców Płocka przed zagrożeniami oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym w powiecie sierpeckim to kolejne inwestycje, które zostaną wkrótce zrealizowane dzięki wsparciu z UE. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prezydent miasta Płock Andrzej Nowakowski oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu Agnieszka Gorczyca. Wartość dofinansowania tych dwóch projektów wyniesie prawie 1 mln zł.

Dzisiejsze umowy dotyczą dwóch projektów ważnych dla różnych aspektów życia. Pierwszy projekt dotyczy zapewnienia mieszkańcom Płocka bezpieczeństwa. To ważne, bo – jak wiadomo – Płock to miasto, które jest szczególnie narażone na skutki różnych zjawisk. Po pierwsze ze względu na umiejscowienie tutaj największych zakładów rafineryjno-petrochemicznych w kraju, ale również ze względu na położenia miasta na wiślanej skarpie. Niebezpieczeństwo dotyczy więc sfery przemysłowej, podwyższonego ryzyka ataku, ale również katastrof przyrodniczych. Drugi projekt to warstwa społeczna – dotyczy opieki nad młodzieżą w powiecie sierpeckim. Tego rodzaju projekty są oczywiście bardzo ważne ze względów społecznych, tym bardziej cieszę się, że ten aspekt polityki może rozwijać się prężnie w naszym subregionie dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich – podsumował marszałek Adam Struzik.

Od lewej: Andrzej Nowakowski  prezydent miasta Płocka, Agnieszka Gorczyca dyrektor PCPR w Sierpcu oraz Krzysztof Sobiecki skarbnik powiatu sierpeckiego

Poprawa bezpieczeństwa i świadomości mieszkańców Płocka

Już niedługo istniejący na terenie Płocka system wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi zostanie rozbudowany. Dzięki dofinansowaniu unijnemu zakupione zostaną nowe urządzenia sterowania i kontroli, urządzenia monitorujące oraz nowe punkty alarmowe. Zaplanowano zakup i montaż 10 elektronicznych syren alarmowych o mocy min. 600W, centrali alarmowej, stacji meteorologicznej oraz dwóch detektorów skażeń wraz z dostępem do internetu.

W ramach projektu przeprowadzone będą szkolenia dla mieszkańców na temat zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Uczestnicy dowiedzą się od pracowników Urzędu Miasta Płocka m.in. jakie są rodzaje alarmów i komunikatów ostrzegawczych oraz o rodzajach zagrożeń i prowadzonych działań prewencyjnych. W celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców projektu przygotowane zostaną również materiały informacyjno-promocyjne takie jak: plakaty i ulotki.

Od lewej: Tomasz Kominek dyrektor delegatury UMWM w Płocku, Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego oraz Andrzej Nowakowski prezydent miasta Płocka

Tytuł projektu: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Płocka

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 297 531,00 zł

Kwota dofinansowania: 180 914,55 zł

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Wsparcie społeczne dla rodzin w powiecie sierpeckim

W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostanie utworzona placówka wsparcia dziennego – Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa (SPŚŚ). W ramach projektu podjęte zostaną działania związane z profilaktyką społeczną skierowaną do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i biologicznych z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W celu przygotowania i realizacji wsparcia zaplanowano opracowanie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, a także Indywidualnych Planów Działania. W zależności od potrzeb, będą też odbywały się spotkania z pracownikami socjalnymi, psychologiem i doradcą zawodowym.

Wsparciem objętych będzie 60 osób (30 dziewcząt i 30 chłopców) w wieku 8-18 lat. Każda z nich będzie miała zagwarantowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce i rozwijaniu zainteresowań, a także pomoc w planowaniu czasu wolnego, m.in. organizowane będą wyjścia do kina, teatru czy też muzeum. Ponadto uczestnicy wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego. Poznają również metody i techniki efektywnej nauki oraz techniki pamięciowe. W ramach projektu zakupione zostaną także materiały dydaktyczne, takie jak książki i gry edukacyjne, z których będzie można korzystać na zajęciach.

Od lewej: Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego oraz Andrzej Nowakowski prezydent miasta Płocka

Tytuł projektu: Sierpecka ponadgminna świetlica środowiskowa SPŚŚ

Beneficjent: Powiat Sierpecki

Całkowita wartość projektu: 836 125,00 zł

Kwota dofinansowania: 776 125,00 zł

Działanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś