Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrona mieszkańców Płocka przed zagrożeniami oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym w powiecie sierpeckim to kolejne inwestycje, które zostaną wkrótce zrealizowane dzięki wsparciu z UE. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prezydent miasta Płock Andrzej Nowakowski oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu Agnieszka Gorczyca. Wartość dofinansowania tych dwóch projektów wyniesie prawie 1 mln zł.

Dzisiejsze umowy dotyczą dwóch projektów ważnych dla różnych aspektów życia. Pierwszy projekt dotyczy zapewnienia mieszkańcom Płocka bezpieczeństwa. To ważne, bo – jak wiadomo – Płock to miasto, które jest szczególnie narażone na skutki różnych zjawisk. Po pierwsze ze względu na umiejscowienie tutaj największych zakładów rafineryjno-petrochemicznych w kraju, ale również ze względu na położenia miasta na wiślanej skarpie. Niebezpieczeństwo dotyczy więc sfery przemysłowej, podwyższonego ryzyka ataku, ale również katastrof przyrodniczych. Drugi projekt to warstwa społeczna – dotyczy opieki nad młodzieżą w powiecie sierpeckim. Tego rodzaju projekty są oczywiście bardzo ważne ze względów społecznych, tym bardziej cieszę się, że ten aspekt polityki może rozwijać się prężnie w naszym subregionie dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich – podsumował marszałek Adam Struzik.

Od lewej: Andrzej Nowakowski  prezydent miasta Płocka, Agnieszka Gorczyca dyrektor PCPR w Sierpcu oraz Krzysztof Sobiecki skarbnik powiatu sierpeckiego

Poprawa bezpieczeństwa i świadomości mieszkańców Płocka

Już niedługo istniejący na terenie Płocka system wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi zostanie rozbudowany. Dzięki dofinansowaniu unijnemu zakupione zostaną nowe urządzenia sterowania i kontroli, urządzenia monitorujące oraz nowe punkty alarmowe. Zaplanowano zakup i montaż 10 elektronicznych syren alarmowych o mocy min. 600W, centrali alarmowej, stacji meteorologicznej oraz dwóch detektorów skażeń wraz z dostępem do internetu.

W ramach projektu przeprowadzone będą szkolenia dla mieszkańców na temat zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Uczestnicy dowiedzą się od pracowników Urzędu Miasta Płocka m.in. jakie są rodzaje alarmów i komunikatów ostrzegawczych oraz o rodzajach zagrożeń i prowadzonych działań prewencyjnych. W celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców projektu przygotowane zostaną również materiały informacyjno-promocyjne takie jak: plakaty i ulotki.

Od lewej: Tomasz Kominek dyrektor delegatury UMWM w Płocku, Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego oraz Andrzej Nowakowski prezydent miasta Płocka

Tytuł projektu: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Płocka

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 297 531,00 zł

Kwota dofinansowania: 180 914,55 zł

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Wsparcie społeczne dla rodzin w powiecie sierpeckim

W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostanie utworzona placówka wsparcia dziennego – Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa (SPŚŚ). W ramach projektu podjęte zostaną działania związane z profilaktyką społeczną skierowaną do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i biologicznych z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W celu przygotowania i realizacji wsparcia zaplanowano opracowanie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, a także Indywidualnych Planów Działania. W zależności od potrzeb, będą też odbywały się spotkania z pracownikami socjalnymi, psychologiem i doradcą zawodowym.

Wsparciem objętych będzie 60 osób (30 dziewcząt i 30 chłopców) w wieku 8-18 lat. Każda z nich będzie miała zagwarantowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce i rozwijaniu zainteresowań, a także pomoc w planowaniu czasu wolnego, m.in. organizowane będą wyjścia do kina, teatru czy też muzeum. Ponadto uczestnicy wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego. Poznają również metody i techniki efektywnej nauki oraz techniki pamięciowe. W ramach projektu zakupione zostaną także materiały dydaktyczne, takie jak książki i gry edukacyjne, z których będzie można korzystać na zajęciach.

Od lewej: Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego oraz Andrzej Nowakowski prezydent miasta Płocka

Tytuł projektu: Sierpecka ponadgminna świetlica środowiskowa SPŚŚ

Beneficjent: Powiat Sierpecki

Całkowita wartość projektu: 836 125,00 zł

Kwota dofinansowania: 776 125,00 zł

Działanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych