Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniu 17 czerwca 2015r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja otwierająca nową perspektywę finansową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w subregionie ciechanowskim. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego konferencję organizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Współorganizatorami wydarzenia było Miasto Ciechanów oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.

Mazowiecki samorząd reprezentowała Pani Elżbieta Lanc, pełniąca funkcję członka zarządu województwa mazowieckiego. W wydarzeniu udział wzięła również Pani Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora MJWPU ds. PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Wśród gości obecna była Pani Wiesława Krawczyk – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Miasto Ciechanów reprezentowała Wiceprezydent Pani Joanna Potocka – Rak, natomiast Państwową Wyższą Szkołę Zawodową Pan Piotr Wójcik – Kanclerz. Wśród gości byli samorządowcy szczebla gminnego i powiatowego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych tych samorządów, przedstawiciele wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele administracji rządowej, służb mundurowych, służby zdrowia, oświaty, szkół wyższych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego. Następnie wygłosiła prezentację dotyczącą wizji Mazowsza do 2030 roku, gdzie mocno podkreślała korzyści płynące z zawiązywanych partnerstw podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym w ramach Regionalnych Instrumentów Terytorialnych (RIT).

– Z uwagi na duże zróżnicowanie przestrzenne naszego województwa, konieczne jest wprowadzenie polityki zmniejszającej dysproporcje. Podstawą funkcjonowania Regionalnych Instrumentów Terytorialnych jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego – podkreślała E. Lanc.

Kolejną prezentację wygłosiła Wiceprezydent Ciechanowa Pani Joanna Potocka – Rak. Mówiła na temat roli miast w polityce spójności na przykładzie Miasta Ciechanów. W swoim wystąpieniu przedstawiła założenia RIT dla subregionu ciechanowskiego, podkreślając wagę i rolę partnerstwa oraz szanse i możliwości, jakie niesie ze sobą realizacja poszczególnych projektów.

– Najważniejszym elementem RIT-ów jest partnerstwo. Różne jednostki administracyjne muszą się uczyć przede wszystkim współpracować. Jeżeli chodzi o gminę miejską Ciechanów, tutaj mamy 6 projektów zaplanowanych do realizacji. Największym projektem będzie przebudowa dworca kolejowego – mówiła do zebranych Wiceprezydent J. Potocka – Rak.

O roli uczelni wyższej w rozwoju regionu opowiedziała doc. dr Elżbieta Gąsiorowska, Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie. W swojej prezentacji pokazała PWSZ, jako uczelnię, która wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy, kształci na kierunkach o praktycznych profilach. Mówiła także o misji i wizji PWSZ w Ciechanowie. Podkreślała rolę i korzyści płynące z ukierunkowania uczelni na innowacyjność i partnerstwo, m.in. na współpracę z samorządem terytorialnym, w wymiarze lokalnym i regionalnym oraz ze światem biznesu.

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, to jedyna publiczna uczelnia w regionie, która głównie nastawiona jest na kształcenie lokalnej społeczności. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że innowacyjna uczelnia, to taka, która potrafi współpracować z różnymi światami zewnętrznymi, zarówno z ludźmi biznesu, jak i  z władzami  miasta czy powiatu – mówiła doc. dr Elżbieta Gąsiorowska.

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014-2020

– Czym jest inteligentna specjalizacja? To przede wszystkim potrzeba identyfikacji tego, co w danym regionie, w danym kraju członkowskim jest silne. Jeśli chodzi o naukę i potencjał badawczy, należy wskazać te obszary gospodarcze, w których ten potencjał może być realizowany, i aby na ten cel koncentrować unijne środki. Równocześnie należy skupić się na takich obszarach, które w miarę możliwości mogą oddziaływać na większość albo na całą gospodarkę – zaczął swoje wystąpienie Piotr Dylewski, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

W swoich wypowiedziach P. Dylewski skupił się na omówieniu inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, podkreślając dziedziny o największym potencjale rozwojowym.

Kolejnym prelegentem był Jakub Gwoździk, Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu  Pracy w Warszawie – Filia w Ciechanowie. Jego wystąpienie dotyczyło rozwoju rynku pracy, nowych wyzwań i mechanizmów wsparcia. Dyrektor scharakteryzował mazowiecki rynek pracy, przedstawił narzędzia, które mają przeciwdziałać wykluczeniu zawodowemu i pomagać osobom bezrobotnym wchodzić na rynek pracy.

Konferencja zakończyła się wystąpieniem Elżbiety Szymanik, zastępcy Dyrektora MJWPU ds. PO KL. W swojej prezentacji dotyczącej praktycznego wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-2020, omówione zostały nowe udogodnienia dla przyszłych wnioskodawców, zmiany w zakresie naboru i oceny wniosków aplikacyjnych, co w efekcie ma się przełożyć na usprawnienie samego procesu aplikowania oraz realizacji projektów. Dodatkowo, omówiony został harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 na rok 2015.

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego wspiera takie dziedziny jak transport, gospodarka niskoemisyjna, badania i rozwój, innowacyjność, przedsiębiorczość, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, edukacja, e-potencjał, rynek pracy, czy wysoka jakość życia. Sentencją RPO jest inteligentny i zrównoważony rozwój, zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy – mówiła Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora MJWPU ds. PO KL.

Dyrektor przedstawiła również rolę i zakres działań informacyjno-promocyjnych, które mają istotne znaczenie dla właściwego komunikowania się MJWPU z beneficjentami.

Podsumowując spotkanie,  E. Szymanik życzyła wszystkim skutecznego aplikowania o środki unijne, zapraszając jednocześnie do dalszej współpracy oraz do korzystania z usług MJWPU, w tym z usług Punktów Informacyjnych.

Ciechanowska konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu uczestniczyło ponad stu gości. Organizacja konferencji była doskonałym przykładem współpracy i partnerstwa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, Miastem Ciechanów oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie.

Marcin Burchacki
Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie
 
Edyta Al-Tawil
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
m.burchacki@mazowia.eumedia@mazowia.eu

Poniżej znajdą Państwo prezentacje do pobrania omawiane na konferencji.

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś