Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

UWAGA: Zgodnie z nowelizacją wytycznych zasady publikacji zapytań ofertowych (pliki do pobrania), obecnie publikacja zapytań ofertowych odbywa się poprzez portal https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wytyczne w tej sprawie reguluje punkt 13) na stronie 50, dokumentu z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju:

13) Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – na umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie w umowie o dofinansowanie.

Zgodnie z pismem, które uzyskaliśmy z Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Rozwoju, zamieszczamy wyjaśnienia dotyczące zasady konkurencyjności i publikacji zapytań ofertowych, opisanych w znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (punkt 14 sekcja 6.5.2 Zasada konkurencyjności).

Od 1 stycznia 2018 r. podmioty wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, ale jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków, będą zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych na stronie wskazanej przez instytucję ogłaszająca nabór. Stroną tą nie będzie mogła być strona własna beneficjenta.

Natomiast do tego momentu stosowane mogą być  przepisy dotychczasowe, ujęte w wersji Wytycznych obowiązującej do 22 sierpnia 2017 r. Oznacza to, że do końca roku 2017 (bądź do udostępnienia nowej funkcjonalności Bazy, skierowanej do podmiotów, które nie mają statusu beneficjenta i nie podpisały jeszcze umowy o dofinansowanie – nad czym obecnie Ministerstwo Rozwoju pracuje) dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez podmioty wszczynające postępowanie według zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na własnych stronach internetowych oraz przesłaniu zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych