Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

25 czerwca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów określające nowe obowiązki informacyjne dla podmiotów realizujących projekty z wsparciem z budżetu państwa, w tym także beneficjentów funduszy europejskich. Nowe działania komunikacyjne dotyczą informowania mieszkańców o wsparciu danego przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa, z państwowych funduszy celowych bądź ze środków własnych podmiotów realizujących zadania. Beneficjenci korzystający z takiej pomocy są zobowiązani do umieszczenia oddzielnej tablicy lub plakatu informacyjnego (w zależności od rodzaju projektu), a także publikacji informacji na swojej stronie internetowej (jeśli ją posiadają). Materiały te muszą zawierać barwy, godło Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę dofinansowania.

25 maja 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). Dokument ten określa rodzaje działań informacyjnych, sposób ich realizacji oraz wskazuje w jakim czasie od rozpoczęcia inwestycji beneficjent zobowiązany jest do ich podjęcia. Ponadto, w dokumencie wskazano kwoty, co do których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Beneficjenci zobowiązani są do umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie:

  • infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej;
  • prac budowlanych;
  • zakupu środków trwałych.

Z kolei umieszczenie plakatu informacyjnego jest wymagane w przypadku realizacji projektów:

  • badawczo-rozwojowych o charakterze wdrożeniowym, rozwojowym, badawczym lub naukowym;
  • edukacyjnych – realizowanych w formie debaty, konferencji, seminarium, lekcji, warsztatu lub wykładu;
  • społecznych – obejmujących przedsięwzięcia kulturalne, wydawnicze, sportowe, socjalne, wychowawcze lub profilaktyczne oraz działania z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ponadto wszyscy beneficjenci realizujący wyżej wymienione typy projektów mają obowiązek zamieszczenia informacji na stronie internetowej (jeśli ją posiadają).

Treść Rozporządzenia Rady Ministrów: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000953/O/D20210953.pdf.

Informacje szczegółowe dotyczące działań promocyjnych oraz wzory wszystkich wymaganych materiałów znajdują się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Jednocześnie przypominamy, że zakres i zasady wypełniania obowiązków w zakresie komunikacji Funduszy Europejskich czy konkretnych programów nie ulegają zmianom. Nadal obowiązują Wytyczne w zakresie informacji promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Obowiązki te dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/promocja/ oraz w załącznikach do umów podpisywanych z beneficjentami funduszy europejskich.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś