Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już 28 grudnia rozpocznie się konkurs o dofinansowanie działań mających na celu zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych w społeczności lokalnej. Usługi te mają służyć stopniowemu odchodzeniu od opieki instytucjonalnej nad dziećmi i młodzieżą. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi ponad 7,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs potrwa do 16 stycznia 2019 r.

 

Na co dofinansowanie?

Celem projektów dofinansowanych w konkursie będzie umożliwienie dzieciom dorastania w środowisku rodzinnym lub jak najbardziej do niego zbliżonym. Finansowanie obejmie rozwój różnorodnych form wsparcia rodziny w lokalnej społeczności, który m.in. zapobiegnie rozdzielaniu rodzin poprzez umieszczanie dzieci ich w rodzinach zastępczych. Nie zawsze jest to możliwe, dlatego w ramach konkursu będzie można uzyskać środki przykładowo na mieszkania wspomagane (chronione, treningowe, wspierane). Będzie mogła z nich korzystać również młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze, aby lepiej przygotować się do samodzielnego życia.

Innym celem jest odchodzenie od opieki nad dziećmi sprawowanej w dużych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i zapewnienie im opieki w rodzinach zastępczych, dlatego dofinansowanie można uzyskać m.in. na kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.

Odbiorcami działań będą osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego, czyli przykładowo dzieci i młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, lub też je opuszczająca, a także osoby z niepełnosprawnościami, czy dzieci i młodzież z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Dla kogo i ile?

O dofinansowanie mogą ubiegać się – indywidualnie lub w ramach partnerstwa – instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej czy firmy prywatne. W konkursie nie mogą brać udziału osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł i możliwe jest uzyskanie dofinansowania maksymalnie do 93%. Czas realizacji wybranych w konkursie projektów wynosi maksymalnie 24 miesiące.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych oraz do udziału w szkoleniu dla potencjalnych wnioskodawców. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych