Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

2 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła nowy program dla województwa mazowieckiego na lata 2021-2027. Co to oznacza dla regionu? Ponad 2 mld euro z UE, które pozwolą w kolejnych latach zrealizować wiele potrzebnych dla mieszkańców projektów i inwestycji. Pierwszego dnia Forum Rozwoju Mazowsza odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, marszałka województwa mazowieckiego oraz dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Grafika przedstawia napis Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zatwierdzony przez Komisję Europejską. W tle flaga Unii Europejskiej – niebieska z żółtymi gwiazdkami.

Podczas Forum Rozwoju Mazowsza na warszawskim Stadionie Legii odbyła się konferencja prasowa na temat nowego programu. Spotkanie poprowadził Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Oświadczenie prasowe wygłosiła Pani Angela Martinez-Sarasola, Dyrektor Wydziału ds. Polski, Komisja Europejska. W swojej wypowiedzi Dyrektor Sarasola podziękowała władzom Mazowsza za podpisanie porozumienia dającego zielone światło do uruchomienia programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Polska jest jednym z największych beneficjentów środków z UE do 2027 roku, a program odzwierciedla potrzeby regionu i województwa. W konferencji uczestniczył także Sebastian Gojdź, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Ko

Swoje zadowolenie z finału negocjacji wyraził marszałek Mazowsza Adam Struzik

– Chciałbym bardzo podziękować Komisji Europejskiej za konstruktywną współpracę, za dialog, czasami trudny, ale w efekcie końcowym jesteśmy bardzo zadowoleni i będziemy realizować wszystkie założone cele, wspierające nasz rozwój – podkreślał marszałek Struzik.

 

Dostrzeżenie różnic rozwojowych regionu okazało się bardzo ważne i potrzebne w kontekście ostatecznego kształtu programu FEM 2021-2027. Dwa komponenty dla części lepiej rozwiniętej i słabiej rozwiniętej dały Mazowszu budżet  przekraczający 2,09 mld euro.

 

– Warszawa, 70 otaczających ją gmin, a także 9 powiatów i 3 miliony mieszkańców  w tej części, to jest taki silnik napędowy dla naszego regionu i dla Polski. Część Mazowsza dołączyła także do 5 województw Polski Wschodniej i otrzyma środki europejskie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – podkreślał marszałek. 

 

Marszałek przybliżył obszary wsparcia, jakie będą realizowane w nowej perspektywie finansowej. Będzie to m.in. wsparcie przedsiębiorczości, wyzwania ekologiczne, gospodarka odpadami, ratowanie dziedzictwa, bioróżnorodności, ochrona powietrza i wód, a także cyfryzacja. Jako, że 35% potencjału badawczego znajduje się na Mazowszu, ten obszar również będzie miał kontynuację finansowania z funduszy europejskich. Ważny będzie segment społeczny, m.in. pomoc dla uchodźców z Ukrainy, dbałość o mieszkańców na każdym etapie życia oraz rozwój „srebrnej” gospodarki. Wartości Unii Europejskiej będą realizowane na Mazowszu.

Całą konferencję prasową można obejrzeć na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/program-fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027-zostal-przyjety-przez-komisje-europejska/

Jeden wspólny program dla całego województwa

Negocjacje programu regionalnego dobiegły końca. 2 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła założenia unijnego wsparcia dla Mazowsza otwierając tym samym kolejny rozdział w rozwoju regionu. Ogłoszenie konkursów planowane jest już w pierwszym kwartale 2023 roku. Podstawową różnicą w stosunku do obecnego programu są oddzielne pule środków dla lepiej rozwiniętego Regionu Warszawskiego stołecznego (501 mln euro) oraz słabiej rozwiniętego obszaru Mazowieckiego Regionalnego (ponad 1,5 mld euro). Tak ukierunkowane wsparcie pozwoli na zwiększanie spójności terytorialnej, przy jednoczesnym dalszym wzmacnianiu potencjałów województwa.

 

Różnorodność potrzeb i obszarów wsparcia

 

Z pomocy z Unii Europejskiej skorzystają samorządy, ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, uczelnie i instytuty badawcze, a także organizacje pozarządowe. Duży nacisk położony zostanie na działania na rzecz środowiska i ograniczania zmian klimatu, a także cyfryzacji. Wsparcie ukierunkowane zostanie na zwiększanie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu, czy też rozwój opieki zdrowotnej. Po latach będzie możliwe ubieganie się o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej, czy też turystyki. Pomoc zyskają także osoby najbardziej potrzebujące – osoby starsze,z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, czy migranci. A to tylko przykłady działań możliwych do dofinansowania.

Priorytety programu FEM 2021-2027

 

 • Priorytet I Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza (223,7 mln euro)dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń ich efektów na rynek, infrastruktury badawczej przedsiębiorstw i jednostek naukowych, wdrażania innowacji, rozwoju klastrów, inkubacji przedsiębiorstw, wprowadzania nowych modeli biznesowych, informatyzacji i rozwoju usług elektronicznych.
 • Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza (390,8 mln euro) – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych, kontroli jakości powietrza, kompleksowego monitorowania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, sprzętu do zarządzania klęskami i katastrofami, ochrony przeciwpowodziowej i ograniczania skutków suszy, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zarządzania sieciami wodociągowymi, gospodarki odpadami, ochrony parków krajobrazowych.
 • Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu (245 mln euro) – wsparcie m.in. infrastruktury rowerowej i pieszej, ekologicznego transportu publicznego, przebudowy infrastruktury na potrzeby transportu publicznego.
 • Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza (222 mln euro) – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg, zakupu i modernizacji taboru, węzłów transportowych.
 • Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu (188,6 mln euro) – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: infrastruktury dla potrzeb edukacji ogólnej, edukacji zawodowej, usług społecznych, zdrowotnych, kulturalnych, rozwoju międzysektorowej współpracy
  w zakresie przemysłów kultury i kreatywnych, turystycznych szlaków tematycznych i produktów turystycznych.
 • Priorytet VI  Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza (151,1 mln euro) – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: aktywizacji osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy, przystosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian, wsparcia przedsiębiorstw we wprowadzaniu telepracy.
 • Priorytet VII  Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu (195,9 mln euro) – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: edukacji przedszkolnej, rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów, kształcenia zawodowego, edukacji włączającej (m.in. dla migrantów), usług rozwojowych dla dorosłych, wsparcia lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia dorosłych.
 • Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług   społecznych
  i zdrowotnych na Mazowszu (219,5 mln euro)
  – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób biernych zawodowo, działań w ramach podmiotów integracji społecznej, wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, rozwoju usług w społecznościach lokalnych, programów zdrowotnych, usług na rzecz dzieci i młodzieży, wsparcia osób dotkniętych przemocą, osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, integracji migrantów.
 • Priorytet IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim (175,7 mln euro) -dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego, rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś