Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kraje członkowskie Unii Europejskiej łączy nie tylko więź gospodarcza oraz polityczna, ale także wspólny system wartości. Do fundamentalnych zasad europejskich należy: poszanowanie praw człowieka oraz godności ludzkiej, wolność, demokracja, praworządność oraz równość. Unia Europejska efektywnie działa na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, a także zrównoważonego rozwoju na świecie. Propaguje solidarność i wzajemny szacunek między narodami, a także przestrzeganie prawa międzynarodowego. Ponadto w 2012 r. UE dostała Pokojową Nagrodę Nobla za działania na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie. Dowiedz się, jakie cele i wartości łączą wszystkich członków europejskiej wspólnoty.

 

Grafika przedstawia mapę z zaznaczonymi państwami należącymi do Unii Europejskiej. Obok hasło: Poznaj wartości Unii Europejskiej (demokracja, poszanowanie praw człowieka, poszanowanie godności ludzkiej, praworządność, równość, wolność).

 

Cele Unii Europejskiej

Cele dzielą się na realizowane w ramach terytorium UE oraz w skali światowej. Do pierwszej kategorii zaliczamy m.in. wspieranie pokoju oraz dobrobytu obywateli UE, a także postępu naukowo-technicznego. Do misji UE należy również zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji, propagowanie sprawiedliwości społecznej i ochrony socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, a także ochrona praw dziecka. Z kolei do celów światowych należą m.in. działania na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju na świecie oraz propagowanie solidarności i wzajemnego szacunku między narodami. Wszystkie cele zostały zapisane w art. 3 traktatu z Lizbony.

 

Wartości Unii Europejskiej

Wartości UE zostały zapisane w art. 2 traktatu z Lizbony oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Do fundamentalnych wartości Unii Europejskiej należą:

  • Godność człowieka

Godność człowieka jest nienaruszalna i stanowi fundament wszystkich praw podstawowych. Musi być szanowana i chroniona.

  • Wolność

Na wolność jednostki składa się poszanowanie życia prywatnego, wolność myśli, wyznania, zgromadzeń i wypowiedzi, a także swobodny dostęp do informacji oraz swoboda poruszania się, w tym przemieszczania się po Europie i przebywania na terytorium Unii. Wszystkie te prawa są chronione na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

  • Demokracja

Fundament funkcjonowania UE stanowi demokracja przedstawicielska. Wszyscy obywatelom Unii automatycznie przysługują prawa polityczne oraz prawo do kandydowania i głosowania w kraju pobytu lub w kraju, z którego pochodzą. Pełnoletnim obywatelom UE przysługuje również prawo do kandydowania i głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

  • Równość

Wszyscy obywatele UE są równi wobec prawa. Zasada ta stanowi podstawę wszystkich polityk europejskich oraz procesu integracji europejskiej. Zasada równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości została zapisana w traktacie rzymskim z 1957 r.

  • Praworządność

Unia Europejska opiera się na zasadzie praworządności. Podstawą wszystkich działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez kraje UE. Sprawiedliwości chroni niezależne sądownictwo. Ponadto kraje UE uznały ostateczną właściwość Trybunału Sprawiedliwości, którego wyroki muszą być przestrzegane przez wszystkich.

  • Prawa człowieka

Prawa człowieka są chronione na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie ze wskazanym prawem nikt nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Prawa człowieka obejmują także prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych