Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem do powiatu przasnyskiego trafi blisko 30 mln zł wsparcia unijnego. Ponad 13 mln zł  zostanie przeznaczone na utworzenie Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym, a w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dzięki ponad 7,3 mln zł powstanie Centrum Aktywizacji Biznesu. Kolejne 9,1 mln zł z funduszy pozwolą na kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego.  Natomiast gmina Chorzele przeznaczy ponad 400 tys. zł z UE na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym 

Już w drugiej połowie przyszłego roku dzięki wsparciu unijnemu powstanie Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości (EIP) w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym. To bardzo potrzebny projekt. Na terenach, na których będzie realizowany występuje bowiem duże bezrobocie i bieda. Jest on zatem szansą dla młodych ludzi na lepszą przyszłość. Przyczyni się do wsparcia tzw. młodzieży trudnej, najczęściej opuszczonej przez rodziców, którzy w poszukiwaniu pracy wyemigrowali do większych miast lub za granicę, stworzy im szanse na znalezienie stałego zatrudnienia i założenia rodziny.

Celem projektu jest integrowanie i aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zachęcenie ich do zakładania własnych firm. Dlatego EIP oprócz kształcenia osób nieletnich, społecznie wykluczonych i zmarginalizowanych będzie zajmował się preinkubacją, czyli pomocą w wymyślaniu pomysłów na biznes i ich udoskonalaniu oraz inkubacją, a więc działalnością, która zaczyna się wraz z założeniem firmy. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem i Gminą Chorzele.

Tytuł projektu: Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej

Beneficjent: Powiat Przasnyski

Całkowita wartość projektu: 13 870 332,55 zł

Kwota dofinansowania: 11 096 266,04 zł

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Dzięki środkom unijnym w Przasnyszu powstanie Centrum Aktywizacji Biznesu (CAB). Położony w centrum miasta budynek należący do starostwa zostanie wyremontowany, częściowo rozbudowany i przekształcony na CAB. Rewitalizacja tego fragmentu miasta będzie kontynuacją i uzupełnieniem wykonanej wcześniej rewitalizacji zabytkowego rynku – osiedla nr 2.

W CAB będą prowadzone działania pobudzające aktywność zawodową i podnoszące kwalifikacje, które umożliwią prowadzenie własnej działalności bądź znalezienie nowej pracy zarówno osobom długotrwale bezrobotnym, młodym jak i osobom powyżej 50. roku życia. W ramach swojej działalności centrum będzie m.in. wspierało reorientację zawodową dla osób wychodzących z sektora rolnego, czyli naukę nowego zawodu i kursy prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz tego na pomoc CAB będą mogli liczyć nauczyciele kształcący osoby dorosłe oraz mieszkańcy szukający kursów języków obcych.

Tytuł projektu: CENTRUM AKTYWIZACJI BIZNESU – Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych

Beneficjent: Powiat Przasnyski

Całkowita wartość projektu: 7 699 999,38 zł

Kwota dofinansowania: 6 159 999,50 zł

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie przasnyskim

Pod koniec 2018 r. w powiecie przasnyskim zostaną oddane do użytku uporządkowane tereny inwestycyjne przyległe do linii kolejowej Chorzele – Wielbark – Olsztyn (stanowiącej część linii Chorzele – Olsztyn – Gdańsk). Będą one pełniły funkcję strefy gospodarczej funkcjonującej w ramach Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. W ramach projektu zostanie wykonane uzbrojenie terenu strefy gospodarczej w mieście Chorzele, tj. wykonanie dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, linii telekomunikacyjnej i infrastruktury przeładunkowej.

Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych (80 ha) w północnej części powiatu dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, produkcyjną lub składową.

Tytuł projektu: Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – Etap III

Beneficjent: Powiat Przasnyski

Całkowita wartość projektu: 11 438 289,24 zł

Kwota dofinansowania: 9 142 471,39 zł

Działanie: 3.1 Poprawa MŚP na Mazowszu

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Chorzele

Gmina Chorzele zainwestuje fundusze unijne w budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe, przyłącza do sieci zewnętrznych (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, co), a także wycinka drzew, krzewów oraz nowe nasadzenia. PSZOK będzie składał się z: kontenera do celów administracyjno-socjalnych, wiaty, placu manewrowego, ogrodzenia terenu inwestycji wraz z bramą wjazdową. Poza tym zakupione zostaną  kontenery na odpady, pojemniki i sprzęt komputerowy.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia ilości składowanych odpadów i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, a także zwiększenia ilości odpadów komunalnych, poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych.

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele

Beneficjent: Gmina Chorzele

Całkowita wartość projektu: 561 128,46 zł

Kwota dofinansowania: 410 077,71 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu.

Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś