Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Tylko przez 14 dni Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na projekty dotyczące wsparcia osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektów będą mogli skorzystać z różnych form pomocy w ramach usług społecznych. Na konkurs przeznaczona jest kwota w wysokości przeszło 8,8 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs trwa do 17 sierpnia, więc czasu jest niewiele na przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Deinstytucjonalizacja usług społecznych wpisuje się w cele Strategii Europa 2020 oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Cel został zapisany jako walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i  jest wspierany z funduszy europejskich. Trzeba podkreślić, że ponad 1,2 miliona Europejczyków spędza życie w zakładach stacjonarnych, są  odizolowani od reszty społeczeństwa i w efekcie stają się wykluczeni.

Jakość i dostępność

W jaki sposób podnieść jakość i dostępność usług wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych, niepełnosprawnych oraz dla dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach problemowych i w pieczy zastępczej? Z pomocą przychodzą pieniądze unijne. Realizowane projekty dają szansę na odczarowanie sytuacji życiowej tych osób.

W ramach trwającego naboru, dofinansowanie będzie kierowane na takie działania, które umożliwią przejście z opieki  instytucjonalnej do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności. Aby pomóc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym samodzielnie funkcjonować, należy rozwijać środowiskowe formy usług społecznych. I na ten cel także będzie można przeznaczyć unijne środki. Ważne będzie zapobieganie odizolowaniu od rodziny i społeczności lokalnej. Kolejnym zakresem projektów powinno być wsparcie mieszkań chronionych poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach treningowych i wspieranych przede wszystkim dla osób nieradzących sobie z życiem w społeczeństwie.

W ramach procesu deinstytucjonalizacji, wnioskodawca  będzie mógł realizować usługi opiekuńcze poprzez sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne w miejscu zamieszkania, dzienne formy usług opiekuńczych, usługi w rodzinnym domu pomocy i w ośrodkach wsparcia, usługi asystenckie.

Dodatkowo, unijne dofinansowanie będzie można przeznaczyć na likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia niezbędnego sprzętu do opieki nad osobami niesamodzielnymi, sprzętu zwiększającego samodzielność, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia.

Na pomoc będą mogli liczyć także opiekunowie. W ofercie powinny znaleźć się szkolenia, zajęcia praktyczne, specjalistyczne porady, w tym psychologa, a także możliwość uzyskania informacji na temat poruszania się po różnych systemach wsparcia osób niesamodzielnych.

Osoby niesamodzielne zasługują na godne życie dlatego w nowej perspektywie, jednym z celów wsparcia są właśnie usługi społeczne w ramach deinstytucjonalizacji. Odpowiednio zaplanowane, a potem realizowane zadania polegające na rodzinnej opiece i wsparciu, świadczone na poziomie lokalnych społeczności przynoszą lepsze rezultaty – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się  jednostki organizacyjne pomocy społecznej: OPS, PCPR, ROPS, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Wnioskodawcy mają czas na składanie swoich projektów do 17 sierpnia 2017r. Na konkurs przeznaczona jest kwota w wysokości 8 863 125,75 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-rpma-09-02-01-ip-01-14-053-17

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś