Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej to główne cele konkursu, który przeprowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać już od 30 listopada 2020 r. Kwota dostępna w konkursie to ponad 7,1 mln zł pochodząca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wnioskodawcy będą mieli czas na składanie wniosków do 28 lutego 2021 r.

Ekonomia społeczna pełni wiele funkcji, a najważniejszą z nich jest przywracanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do aktywności zawodowych oraz do życia społecznego. Ekonomia społeczna służy także tworzeniu miejsc pracy,  świadczeniu usług użyteczności publicznej , wpływa na rozwój lokalnej gospodarki.

Ważna informacja

Ogłoszony konkurs w ramach Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej dotyczy działań z zakresu świadczenia kompleksowych usług wspierających ekonomię społeczną. Nabór dedykowany jest akredytowanym Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) działających na obszarze dziewięciu podregionów województwa mazowieckiego:

  • żyrardowski, płocki, warszawsko-wschodni, ciechanowski, warszawsko-zachodni, ostrołęcki, siedlecki, radomski, m.st. Warszawa

Na co dofinansowanie?

Projekty, które otrzymają dofinansowanie powinny tworzyć miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formą pomocy będzie udzielanie wsparcia finansowego (na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy dla m.in. osób bezrobotnych, osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi, osób ubogich pracujących.

Wartość dofinansowania na stworzenie jednego miejsca pracy wyniesie 21 020 zł. 

Nowe miejsca pracy

Dodatkowo, na wsparcie będą mogły liczyć inicjatywy służące zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego. Dofinansowane będą także działania  tworzące nowe miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach. Unijne środki będzie można przeznaczyć jeszcze na rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz na wsparcie pomostowe.

Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej

Projekty, które będą realizowane w ramach konkursu powinny oferować takie formy wsparcia jak np. animacje lokalne. Taka działalność umożliwia tworzenie podmiotów obywatelskich i wspiera ich rozwój, dodatkowo buduje i wspiera partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Animacje wspierają liderów i animatorów lokalnych.

Kolejną formą wsparcia będą usługi inkubacyjne. Ich celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego. Proponowane działania to m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne.

Istniejące przedsiębiorstwa społeczne będą mogły liczyć na pomoc w formie usług biznesowych, m.in. dostęp do usług specjalistycznych: prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

Uwaga

We wskazanych typach projektu OWES będzie współpracował z właściwymi terytorialnie Powiatowymi Urzędami Pracy. Dotyczy to przede wszystkim przyznawania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu!

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej pełnią rolę operatorów wsparcia finansowego polegającego na finansowaniu kosztów utworzenia miejsc pracy i usług towarzyszących. Za nowoutworzone miejsce pracy uznajemy:

  • miejsca utworzone w nowych przedsiębiorstwach społecznych,
  • nowe miejsca pracy utworzone w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
  • nowe miejsca pracy utworzone w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 ubiegać się będą mogły akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) lub podmiot świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

Na konkurs przeznaczone są środki w wysokości 7 152 800,00 zł. Beneficjenci mogą liczyć na poziom dofinansowania wynoszący aż 95%. Konkurs będzie trwał od 30 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załącznikidostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-3-rozwoj-ekonomii-spolecznej-rpma-09-03-00-ip-01-14-098-20/

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś