Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Podnoszenie kompetencji językowych i cyfrowych osób dorosłych, rozwój ekonomii społecznej oraz edukacji ogólnej to główne cele naborów, które Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uruchomi już 29 lutego br. Środki na dofinansowanie projektów będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Edukacja ogólna w ramach ZIT – Działanie 10.1. Poddziałanie 10.1.2

Konkurs skierowany jest zarówno do nauczycieli i pracowników pedagogicznych oraz uczniów i wychowanków szkół kształcenia ogólnego i zawodowego. Warunek jest jeden – zarówno uczniowie i kadra pedagogiczna muszą pracować, uczyć się lub zamieszkiwać obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W skład ZIT wchodzi m.st.Warszawa wraz z 39 powiązanymi gminami z Mazowsza.

Maksymalne dofinansowanie projektu to 95% poziomu kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Alokacja konkursu wynosi 14 mln zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Czas trwania naboru: od 29 lutego br. do 16 marca br.

Celem konkursu są projekty podnoszące u uczniów kompetencje kluczowe, kształtujące właściwe postawy i umiejętności takie jak kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy w zespole. Dofinansowanie będzie można również przeznaczyć na doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie metod organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy, w tym duży nacisk położony zostanie na nauczycieli matematyki i przyrody. Ideą konkursu jest też wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk oraz zaszczepienie nawyku uczenia się przez całe życie.

Możliwości wykorzystania dofinansowania jest wiele – m.in. będzie można organizować kursy, szkolenia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, staże i praktyki nauczycieli, współpracować ze specjalistycznymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w tym z ośrodkami z socjoterapii, prowadzić zajęcia dydaktyczo-wyrównacze, koła zainteresowań czy też inne projekty edukacyjne. Pomoc finansowa kierowana jest również na wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych oraz wdrażanie programów rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) z obszaru instrumentu działania ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/ w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych – Działanie 10.2

Na dofinansowanie w tym konkursie mogą liczyć projekty dotyczące nabywania lub podnoszenia kwalifikacji języków obcych i umiejętności cyfrowych (ICT). Grupa docelowa to osoby dorosłe powyżej 25 roku życia oraz osoby przekraczające 50 rok życia o niskich kwalifikacjach zawodowych. W ramach projektu będzie można prowadzić szkolenia, warsztaty, kursy i inne formy edukacyjne.

Maksymalne dofinansowanie projektu to 90% poziomu kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Alokacja konkursu to 20,7 mln zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć dnia 31.12.2018 roku.

Czas trwania naboru: od 29 lutego br. do 8 marca br.

Dzięki realizowanym projektom osoby dorosłe otrzymają możliwość oraz wsparcie w nabywaniu i kształtowaniu kompetencji, co przyczyni się do przeciwdziałaniu poczucia marginalizacji, które wynika z braku umiejętności lub braku kompetencji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzonych działalność gospodarczą lub oświatową).

Rozwój ekonomii społecznej – Działanie 9.3

To konkurs skierowany do mazowieckich Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES). Dofinansowanie zostanie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie udzielane będzie w postaci dotacji, przyznawanych na podstawie biznesplanu. Ale nie tylko.

Maksymalne dofinansowanie projektu to 95% poziomu kosztów kawlifikowalnych. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Alokacja konkursu to 20,2 mln zł. W Regulaminie konkursowym zamieszczona jest informacja o maksymalnej kwocie dofinansowania dla poszczególnych subregionów Mazowsza – radomskiego, płockiego, ostrołęckiego, ciechanowskiego, siedleckiego, warszawsko-wschodniego, warszawsko-zachodniego i dla m.st. Warszawa. Wnioskodawcy muszą zrealizować projekt w przeciągu 36 miesięcy, do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Czas trwania naboru: od 29 lutego br. do 7 marca br.

Oprócz dotacji na utworzenie przedsiębiorstw społecznych, kryteria konkursu ukierunkowane są też na sektor prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstw. Mówimy tutaj o szkoleniach, warsztatach, tutoringu, mentoringu, wizytach studyjnych z zakresu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, usług biznesowych, prawnych, marketingowych czy księgowych – zaznacza Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektor MJWPU ds. EFS.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, posiadające akredytację ministra.

W Regulaminie konkursowym zamieszczona jest informacja o maksymalnej kwocie dofinansowania dla poszczególnych subregionów Mazowsza – radomskiego, płockiego, ostrołęckiego, ciechanowskiego, siedleckiego, warszawsko-wschodniego, warszawsko-zachodniego i dla m.st. Warszawa.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie trwania naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0. dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wniosek o dofinansowanie składany jest tylko w formie elektronicznej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursach, regulaminy, instrukcje wypełniania wniosku oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zamieszczone są na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/ w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Można również skontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie oraz z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi w Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach – adresy i telefony punktów informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś