Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Podnoszenie kompetencji językowych i cyfrowych osób dorosłych, rozwój ekonomii społecznej oraz edukacji ogólnej to główne cele naborów, które Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uruchomi już 29 lutego br. Środki na dofinansowanie projektów będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Edukacja ogólna w ramach ZIT – Działanie 10.1. Poddziałanie 10.1.2

Konkurs skierowany jest zarówno do nauczycieli i pracowników pedagogicznych oraz uczniów i wychowanków szkół kształcenia ogólnego i zawodowego. Warunek jest jeden – zarówno uczniowie i kadra pedagogiczna muszą pracować, uczyć się lub zamieszkiwać obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W skład ZIT wchodzi m.st.Warszawa wraz z 39 powiązanymi gminami z Mazowsza.

Maksymalne dofinansowanie projektu to 95% poziomu kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Alokacja konkursu wynosi 14 mln zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Czas trwania naboru: od 29 lutego br. do 16 marca br.

Celem konkursu są projekty podnoszące u uczniów kompetencje kluczowe, kształtujące właściwe postawy i umiejętności takie jak kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy w zespole. Dofinansowanie będzie można również przeznaczyć na doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie metod organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy, w tym duży nacisk położony zostanie na nauczycieli matematyki i przyrody. Ideą konkursu jest też wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk oraz zaszczepienie nawyku uczenia się przez całe życie.

Możliwości wykorzystania dofinansowania jest wiele – m.in. będzie można organizować kursy, szkolenia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, staże i praktyki nauczycieli, współpracować ze specjalistycznymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w tym z ośrodkami z socjoterapii, prowadzić zajęcia dydaktyczo-wyrównacze, koła zainteresowań czy też inne projekty edukacyjne. Pomoc finansowa kierowana jest również na wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych oraz wdrażanie programów rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) z obszaru instrumentu działania ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/ w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych – Działanie 10.2

Na dofinansowanie w tym konkursie mogą liczyć projekty dotyczące nabywania lub podnoszenia kwalifikacji języków obcych i umiejętności cyfrowych (ICT). Grupa docelowa to osoby dorosłe powyżej 25 roku życia oraz osoby przekraczające 50 rok życia o niskich kwalifikacjach zawodowych. W ramach projektu będzie można prowadzić szkolenia, warsztaty, kursy i inne formy edukacyjne.

Maksymalne dofinansowanie projektu to 90% poziomu kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Alokacja konkursu to 20,7 mln zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć dnia 31.12.2018 roku.

Czas trwania naboru: od 29 lutego br. do 8 marca br.

Dzięki realizowanym projektom osoby dorosłe otrzymają możliwość oraz wsparcie w nabywaniu i kształtowaniu kompetencji, co przyczyni się do przeciwdziałaniu poczucia marginalizacji, które wynika z braku umiejętności lub braku kompetencji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzonych działalność gospodarczą lub oświatową).

Rozwój ekonomii społecznej – Działanie 9.3

To konkurs skierowany do mazowieckich Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES). Dofinansowanie zostanie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie udzielane będzie w postaci dotacji, przyznawanych na podstawie biznesplanu. Ale nie tylko.

Maksymalne dofinansowanie projektu to 95% poziomu kosztów kawlifikowalnych. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Alokacja konkursu to 20,2 mln zł. W Regulaminie konkursowym zamieszczona jest informacja o maksymalnej kwocie dofinansowania dla poszczególnych subregionów Mazowsza – radomskiego, płockiego, ostrołęckiego, ciechanowskiego, siedleckiego, warszawsko-wschodniego, warszawsko-zachodniego i dla m.st. Warszawa. Wnioskodawcy muszą zrealizować projekt w przeciągu 36 miesięcy, do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Czas trwania naboru: od 29 lutego br. do 7 marca br.

Oprócz dotacji na utworzenie przedsiębiorstw społecznych, kryteria konkursu ukierunkowane są też na sektor prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstw. Mówimy tutaj o szkoleniach, warsztatach, tutoringu, mentoringu, wizytach studyjnych z zakresu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, usług biznesowych, prawnych, marketingowych czy księgowych – zaznacza Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektor MJWPU ds. EFS.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, posiadające akredytację ministra.

W Regulaminie konkursowym zamieszczona jest informacja o maksymalnej kwocie dofinansowania dla poszczególnych subregionów Mazowsza – radomskiego, płockiego, ostrołęckiego, ciechanowskiego, siedleckiego, warszawsko-wschodniego, warszawsko-zachodniego i dla m.st. Warszawa.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie trwania naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0. dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wniosek o dofinansowanie składany jest tylko w formie elektronicznej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursach, regulaminy, instrukcje wypełniania wniosku oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zamieszczone są na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/ w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Można również skontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie oraz z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi w Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach – adresy i telefony punktów informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych