Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dodatkowe miejsca w ośrodkach przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wyrównywanie szans edukacyjnych, wsparcie uczniów uzdolnionych, a także warsztaty dla nauczycieli z zakresu wykorzystania nowoczesnych metod pracy to cele projektów, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają ponad 4 mln zł. Unijne dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz beneficjenci.

– Wspieranie dzieci poprzez dostęp do edukacji przedszkolnej oraz zadbanie o jakość edukacji w szkołach podstawowych i w gimnazjach jest konieczne i ważne. To lepszy start w przyszłości i szansa na wyrównywanie deficytów rozwojowych u dzieci. Warto też pamiętać, że edukacja jest ściśle połączona z rynkiem pracy – podkreśla Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Lepsza edukacja w gminie Regimin

Dzięki środkom unijnym, możliwe będzie wsparcie 306 uczniów uczęszczających do szkół w gminie Regimin. Projekt zakłada działania, które rozwiną u tych uczniów kompetencje kluczowe, np. znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowo, wsparcie będzie kierowane na rozwój umiejętności uniwersalnych, m.in. kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole. Unijne dofinansowanie przeznaczone będzie także dla 20 nauczycieli w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych. Dla uczniów mających problemy w nauce, przewidziane zostały zajęcia wyrównawcze z takich przedmiotów jak: matematyka, j. angielski, j. niemiecki, fizyka, informatyka, biologia, chemia, przedmioty przyrodnicze. A dla dzieci z niepełnosprawnościami, wnioskodawca zaplanował terapie: logopedyczną, pedagogiczną, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, a także rewalidację.

 

Tytuł projektu: Lepsza edukacja – lepsza przyszłość

Beneficjent: Gmina Regimin

Całkowita wartość projektu: 1 027 150,75 zł

Kwota dofinansowania: 821 720,60 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Karniewska Akademia Kompetencji Kluczowych

Celem projektu będzie wyrównywanie szans edukacyjnych i nabycie kompetencji kluczowych wśród 185 uczniów karniewskiej szkoły podstawowej. Wpływ na sytuację uczniów na przyszłym rynku pracy będą miały kompetencje kluczowe, dlatego unijne dofinansowanie zostanie przeznaczone na zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowo, wprowadzone zostanie nauczanie metodą eksperymentu oraz nowoczesne i innowacyjne formy prowadzenia zajęć. Kolejne działania w ramach projektu to nauka języka obcego, zajęcia matematyczne i przyrodnicze. Wsparcie przeznaczone będzie także na rozwój osobisty uczestników projektu poprzez zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, kreatywności, kooperatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości. Realizacja projektu pozwoli dopasować ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

 

Tytuł projektu: Karniewska Akademia Kompetencji Kluczowych

Beneficjent: Gmina Karniewo

Całkowita wartość projektu: 462 205,60 zł

Kwota dofinansowania: 369 764,48 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Aktywne przedszkolaki

Gmina Stupsk pozyskała unijne pieniądze na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. W sumie skorzysta 88 dzieci w wieku 2,5-5 lat, które wcześniej nie  uczestniczyły w edukacji przedszkolnej.  Dzieci będą uczęszczać do placówek w Stupsku, Morawach i Wyszynach Kościelnych. W ramach projektu, najmłodsi, którzy wymagają wsparcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, otrzymają odpowiednią pomoc. Wnioskodawca wyposaży sale w przedszkolach, kupi pomoce dydaktyczne oraz urządzi place zabaw. Dzieci będą brały udział w różnych zajęciach dodatkowych. Będą to np.: zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne. Z pomocy skorzystają także nauczyciele wychowania przedszkolnego. Wezmą oni udział w kursach zawodowych. Po ich ukończeniu zdobędą dodatkowe kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych (taniec, rytmika)
i zajęć sportowych.

 

Tytuł projektu: Aktywne przedszkolaki w Gminie Stupsk

Beneficjent: Gmina Stupsk

Całkowita wartość projektu: 1 138 380,00 zł

Kwota dofinansowania: 910 210,00 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Głównym celem projektu, który zrealizuje gmina Glinojeck będzie kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W projekcie udział weźmie łącznie 401 uczniów – 273 ze szkoły podstawowej im. M. Konopnickiej w Glinojecku, 38 uczniów ze szkoły podstawowej w Woli Młockiej oraz 90 uczniów ze szkoły podstawowej Ościsłowo. Młodzież skorzysta z różnych form rozwijających ich uzdolnienia w dziedzinie kompetencji kluczowych. Będą to m.in. zajęcia matematyczno-przyrodnicze i językowe, zajęcia uczące kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i pracy w grupie. Dla uczniów, którzy mają problemy w nauce, przewidziane są dodatkowe  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Wsparcie skierowane zostanie także do dzieci z niepełnosprawnościami. W rozpoznawaniu ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych pomoże doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

Unijne dofinansowanie pozwoli także zadbać o 43 nauczycieli. Przewidziane są studia podyplomowe z integracji sensorycznej, a także udział w kursie z tej dziedziny. Możliwe będzie rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez dodatkowe zajęcia z informatyki. Wnioskodawca kupi dla szkół odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia informacyjno-komunikacyjne, niezbędne do realizacji programów nauczania w placówkach.

 

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck

Beneficjent: Gmina Glinojeck

Całkowita wartość projektu: 993 636,25 zł

Kwota dofinansowania: 794 909,00 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Edukacja – nasza przyszłość!

Uczniów ze szkół podstawowych w Gołyminie, Gostkowie oraz uczniów z gimnazjum w Gołyminie czeka edukacyjna zmiana. W nowym roku szkolnym, dla 172 uczniów przewidziane są dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. Będą to lekcje z j. angielskiego, matematyki, biologii, informatyki. Każdy uczestnik projektu weźmie też udział w szkoleniu z zakresu rozwoju kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i umiejętności pracy w zespole. Wsparcie otrzymają także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będą to zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne.

W ramach projektu wnioskodawca kupi niezbędny sprzęt, który będzie wspomagał proces kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, np.: tablice interaktywne, projektory, laptopy, telewizory z wi-fi.

 

Tytuł projektu: Edukacja – nasza przyszłość!

Beneficjent: Gmina Gołymin-Ośrodek

Całkowita wartość projektu: 391 936,25 zł

Kwota dofinansowania: 313 549,00 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Nowoczesna edukacja w Ciechanowie

Sześć szkół podstawowych działających w Ciechanowie otrzyma wsparcie w ramach II edycji projektu pn. „CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI”. W projekcie udział weźmie 985 uczniów, którzy już od września będą rozwijać swoje kompetencje kluczowe m.in. cyfrowe poprzez udział w zajęciach z programowania, matematyczno-przyrodnicze, a także umiejętności posługiwania się językami obcymi (j. angielski, j. niemiecki). Szkoły zaproponują także uczniom udział w tematycznych kołach zainteresowań, np.: koło szachowe.

Na dodatkowych zajęciach, uczniowie będą kształtować właściwe postawy i umiejętności potrzebne na rynku pracy. Wsparcie przewiduje rozwijanie kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole, umiejętności rozumienia, krytycznego myślenia, a także rozwiązywania problemów. W projekcie przewidziany jest rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprawa wyników edukacyjnych możliwa będzie poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Dodatkowo będą terapie: logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych działań będzie usprawnianie u dzieci funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych.

Ze wsparcia skorzysta także 141 nauczycieli. Będzie szansa na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, wykorzystania innowacyjnych technologii, w tym nauka programowania w procesie nauczania. Dodatkowo, możliwe będzie przygotowanie kadry do nauczania indywidualnego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Natomiast nauczyciele przedmiotów ścisłych będą mogli zdobyć wiedzę niezbędną do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Wnioskodawca przewiduje doposażenie wszystkich szkół podstawowych biorących udział w projekcie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia informacyjno-komunikacyjne, np.: iPady, oprogramowanie, laptopy, zestawy szachów, cymbałki, wyrzutnie piłek.

 

Tytuł projektu: CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI – II edycja

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów

Całkowita wartość projektu: 1 022 527,20 zł

Kwota dofinansowania: 818 021,76 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś