Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już od 30 września 2019 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na realizację działań zwiększających szanse na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem realizowanych projektów będzie również aktywna integracja społeczna. Na konkurs przeznaczona jest kwota ponad 36,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

Mazowsze to bogata Warszawa i miejscowości, w których ludzie żyją poniżej minimalnej granicy egzystencji. Osoby wykluczone społecznie oraz te zagrożone wykluczeniem, mogą korzystać z różnych form wsparcia. Jednym z nich jest udział w projektach, które są dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Konkurs na wsparcie osób wykluczonych

Od 30 września 2019 r. mazowieckie samorządy, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego czy jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops) mogą składać wnioski na projekty dotyczące integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej.

Wsparcie w ramach projektów będzie bezpośrednio skierowane m.in. do osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dla osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, dla osób z niepełnosprawnością, osób bezdomnych, a także osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego.

Dla uczestników projektów przewidziana jest diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości. Następnie, aby osoby wykluczone mogły wzmocnić swoje kompetencje, odbywać się będą spotkania z socjoterapeutą, psychologiem, prawnikiem, mediatorem. Terapia pozwoli na rozwinięcie takich cech jak zaradność, samodzielność, pewność siebie.

Celem realizowanych projektów będzie także pomoc osobom wykluczonym wrócić do życia społecznego, w tym na rynek pracy. Pomoże w tym udział w warsztatach rozwoju osobistego i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, indywidualny coaching, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu, a także praca socjalna opartą o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego.

Kolejne działania zaplanowane w ramach naboru, to pomoc uczestnikom w podjęciu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu. Możliwe będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez prace społecznie użyteczne, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli skorzystać z porad zawodowych, pośrednictwa pracy, treningu pracy oraz z zatrudnienia wspieranego, wspomaganego i usług trenera zatrudnienia wspieranego.

Aby mieć większe szanse na zatrudnienie oraz dostosować swoje kompetencje do potrzeb rynku pracy, uczestnicy projektów będą mogli uzupełnić swoje wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe do poziomu policealnego włącznie. Wnioskodawca sfinansuje np. zajęcia szkolne, kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Dla osób, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą funkcjonować  w społeczeństwie lub stan zdrowia jest barierą w podjęciu pracy, zaplanowane jest wsparcie polegające na sfinansowaniu badań profilaktycznych lub specjalistycznych, sfinansowaniu terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej zarówno dla uczestników jak i  rodzin. Możliwy będzie także udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz udział w programach psychoterapii  lub w programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

W ramach projektu możliwe będą działania uzupełniające kompleksową pomoc: sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, sfinansowanie kosztów dojazdu, a także zapewnienie usług asystenckich.

 

Ważne informacje

Nabór będzie trwał od 30 września do 21 października 2019 r. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi  36 806 260,18 zł.  Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

–         dla projektów OPS i PCPR 80% (tylko UE);

–         dla pozostałych projektów 95% (80% UE + 15% BP).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/ix-wspieranie-wlaczenia-spolecznego-i-walka-z-ubostwem-dzialanie-9-1-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu-rpma-09-01-00-ip-01-14-086-19/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś