Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 18 kwietnia  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków na projekty wspierające integrację społeczną oraz działania pozwalające przywracać osoby bezrobotne na rynek pracy w ramach współpracy międzysektorowej. Na konkurs przewidziana jest kwota w wysokości przeszło 31,8 mln zł.  

Przedsięwzięcia realizowane w ramach trwającego naboru powinny być kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb grupy docelowej poprzez diagnozę wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji, zastosowanie Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w przypadku osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, a także dać możliwość tworzenia miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących lub nowo powstających klubach i centrach integracji społecznej. Istotnym celem projektów wyłonionych do dofinansowania będzie ich charakter społeczny. Podejmowanie działania to m.in. przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, nauka zaradności i samodzielności, przekonanie do aktywności społecznej. Kluczowe będą tutaj spotkania z socjoterapeutą, psychologiem, prawnikiem, mediatorem.

Kolejny typ projektów to inicjatywy wspierające podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, które umożliwią uczestnikom projektu powrót do życia społecznego i na rynek pracy. Dofinansowane będą warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych czy praca metodą mentoringu.

Unijne środki będzie można również spożytkować na projekty o charakterze zawodowym, których celem będzie pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. W ramach projektu możliwe będą prace społeczne, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, pośrednictwo pracy czy trening pracy, jako usługi wspierające aktywizację zawodową. Celem projektów będzie także aktywna integracja o charakterze edukacyjnym, polegająca na dostosowaniu wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, np.: sfinansowanie zajęć szkolnych, kursy i szkolenia zawodowe. Konkurs skierowany jest także do osób z niepełnosprawnościami.

Nabór trwa od 24 marca 2017r. do 18 kwietnia 2017r.,  do rozdysponowania jest ponad 31,8 mln zł, minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Konkurs dotyczy współpracy międzysektorowej, w ramach której wsparcie udzielane jest osobom oddalonym od rynku pracy. Zawarcie partnerstwa projektowego z podmiotem z innego sektora jest niezbędnym warunkiem do otrzymania dofinansowania.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych; podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia; urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe; instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego; jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis); PES, organizacje pozarządowe; partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – typ projektu: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś