Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W ostatnich dniach marca rozpocznie się konkurs o dofinansowanie działań wspierających osoby niesamodzielne i ich opiekunów w taki sposób, aby pozostały one w swoim miejscu zamieszkania i środowisku. Pula środków na ten cel wynosi 28,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wnioski w ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursie będzie można składać do 17 kwietnia.

 

 

Na co dofinansowanie?

Z dofinansowanych projektów skorzystają osoby niesamodzielne, np. z niepełnosprawnościami, a także ich najbliższe otoczenie, szczególnie opiekunowie faktyczni, czyli członkowie rodziny zapewniający im opiekę. Unijne środki przyznane zostaną na tworzenie w lokalnych społecznościach nowych miejsc, w których więcej osób niesamodzielnych uzyska pomoc i opiekę dostosowaną do ich potrzeb, a jednocześnie ich opiekunowie faktyczni będą z tego obowiązku zwolnieni. Takie miejsca powstaną przykładowo w świetlicach lub domach dziennego pobytu. Dodatkowo, poza tym celem, można uzyskać fundusze na:

  • usługi opiekuńcze z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przywoławczych, tworzenie sąsiedzkich form samopomocy opartych na nowych technologiach,
  • wspieranie opiekunów faktycznych, poprzez szkolenia i inne zajęcia zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki lub przez poradnictwo (w tym psychologiczne),
  • umożliwienie opiekunom faktycznym podjęcia pracy, nauki lub realizacji innych ważnych dla nich celów poprzez tworzenie dla osób niesamodzielnych miejsc krótkookresowego pobytu całodobowego bądź dziennego albo finansowanie usług asystenckich czy opiekuńczych,
  • przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, w tym również doradztwo w doborze sprzętu, treningi samoobsługi oraz przygotowanie warunków do opieki domowej,
  • powrót osób niesamodzielnych z całodobowych wieloosobowych domów opieki do domu dzięki możliwości skorzystania z opieki w ramach usług w lokalnej społeczności,
  • tworzenie warunków pozwalających na pozostanie osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności i w miarę możliwości ich samodzielne funkcjonowanie, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia,
  • tworzenie mieszkań chronionych lub wspomaganych dla osób niesamodzielnych.

Realizowane w projekcie wsparcie będzie indywidualnie dostosowane do każdej osoby biorącej w nim udział. Ważne jest też zapewnienie uczestnikom aktywnego udziału i realnego wpływu na otrzymywane usługi.

Dla kogo, ile i kiedy?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, urzędy administracji publicznej, instytucje rynku pracy, podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną czy wsparcie rodziny, środowiskowe domy samopomocy, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe. Warunkiem jest posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w świadczeniu usług społecznych. Do wniosku trzeba dołączyć analizę aktualnej sytuacji regionalnej w obszarze usług społecznych zawierającą m.in.: diagnozę problemów i potrzeb, analizę trendów demograficznych i poziom dostępności usług społecznych. Na realizację wszystkich zwycięskich projektów przewidziano 28,7 mln zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Możliwe jest uzyskanie wsparcia maksymalnie do 93% kosztów kwalifikowalnych. Na zrealizowanie działań będą maksymalnie 2 lata. Wnioski w konkursie będzie można składać od 28 marca do 17 kwietnia 2019 r.

O czym warto pamiętać?

Większe szanse na uzyskanie dofinansowania będą miały projekty realizowane w powiatach o niskim dostępie do usług opiekuńczych. Promowane będą też działania skierowane do osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi. Na wyższą ocenę będą mogły ponadto liczyć projekty realizowane w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów (publiczny, prywatny, społeczny), szczególnie jeśli jednym z partnerów będzie podmiot ekonomii społecznej. Dodatkowe punkty można również uzyskać za tworzenie w ramach projektu mieszkań chronionych lub wspomaganych dla osób niesamodzielnych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych oraz do udziału w szkoleniu dla potencjalnych wnioskodawców. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są wyłącznie elektronicznie, za pomocą systemu MEWA 2.0.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 180 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś