Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 10 stycznia 2017 r. trwa konkurs na wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym. Konkurs uruchomiła Mazowiecka Jednostka Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  

O unijne dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Pojęcie „środowisko domowe” należy rozumieć szeroko, co oznacza także domy dziecka, szpitale, ośrodki, w których dziecko przebywa na podstawie stosownego orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego niebędącego rodzicami dziecka. Projekty realizowane w ramach konkursu skierowane są do dzieci z województwa mazowieckiego w wieku 1,5-15 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W ramach projektu powinny być prowadzone działania polegające na: przeprowadzeniu akcji informacyjnej i rekrutacji uczestników i na zorganizowaniu działań diagnostyczno-edukacyjnych, m.in. poprzez  indywidualną pracę z rodziną i dzieckiem, spotkania i szkoleniach dla rodziców lub opiekunów.

Wnioskodawcy aplikujący o środki w ramach przedmiotowego konkursu powinni realizować wsparcie zgodnie z dokumentem: Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, oraz: 1) Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności, 2) Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi. 3) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.

W ramach konkursu do rozdysponowania jest ponad 11 mln zł. Dofinansowanie projektu może wynosić maksymalnie 93%, a minimalny wkład własny 7%. Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu, plik do pobrania:  Działanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Praca z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu w środowisku domowym.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych