Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 10 stycznia 2017 r. trwa konkurs na wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym. Konkurs uruchomiła Mazowiecka Jednostka Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  

O unijne dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Pojęcie „środowisko domowe” należy rozumieć szeroko, co oznacza także domy dziecka, szpitale, ośrodki, w których dziecko przebywa na podstawie stosownego orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego niebędącego rodzicami dziecka. Projekty realizowane w ramach konkursu skierowane są do dzieci z województwa mazowieckiego w wieku 1,5-15 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W ramach projektu powinny być prowadzone działania polegające na: przeprowadzeniu akcji informacyjnej i rekrutacji uczestników i na zorganizowaniu działań diagnostyczno-edukacyjnych, m.in. poprzez  indywidualną pracę z rodziną i dzieckiem, spotkania i szkoleniach dla rodziców lub opiekunów.

Wnioskodawcy aplikujący o środki w ramach przedmiotowego konkursu powinni realizować wsparcie zgodnie z dokumentem: Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, oraz: 1) Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności, 2) Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi. 3) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.

W ramach konkursu do rozdysponowania jest ponad 11 mln zł. Dofinansowanie projektu może wynosić maksymalnie 93%, a minimalny wkład własny 7%. Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu, plik do pobrania:  Działanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Praca z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu w środowisku domowym.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych