Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Cykl pięciu grudniowych konferencji subregionalnych poświęcony był podsumowaniu perspektywy finansowej 2007-2013 i omówieniu stopnia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konferencje odbyły się od 1 do 9 grudnia w Siedlcach, Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu i Płocku. W gronie ekspertów znaleźli się przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego, Władz Samorządowych, lokalnych filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, a także beneficjentów środków unijnych. Organizatorem wydarzeń była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Środki unijne w perspektywie finansowej 2007-2013 były wielkim wsparciem dla Mazowsza. Wpłynęły na wzrost gospodarczy regionu i dały szansę rozwoju i przetrwania wielu firmom realizującym inwestycje. W poprzedniej perspektywie zrealizowano 2,4 tys. projektów, a do beneficjentów trafiło ponad 7,8 mld zł. W perspektywie 2014-2020 Mazowsze ma do zainwestowania ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Szczególnie cenne są projekty kompleksowe, realizowane w partnerstwie, sprzyjające tworzeniu miejsc pracy, zakładające dbałość o środowisko i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

– Perspektywa unijna 2014-2020 bardzo różni się od poprzedniej perspektywy. Duży nacisk w obecnej perspektywie położony jest na innowacyjność, na nowe technologie, na połączenie badań z biznesem, na politykę społeczną na przedsiębiorczość, wspieranie niskoemisyjności i efektywności energetycznej. Nowością są ZIT-y czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które obejmują Warszawę oraz 39 gmin wokół Warszawy. Wychodząc naprzeciw potrzebom subregionu Zarząd Województwa Mazowieckiego uruchomił też Regionalne Inwestycje Terytorialne tzw. RIT-y, gdzie liderami są przedstawiciele miast subregionalnych – powiedziała Janina Ewa Orzełowska wicemarszałek województwa mazowieckiego podczas konferencji w Siedlcach.

Na Mazowszu na rozwój Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) czyli wspólnych inwestycji samorządów jest ponad 700 mln zł. Dla pozostałej części regionu czyli dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) jest prawie 950 mln zł. Będą to wspólne inwestycje subregionów, których liderami są miasta Płock, Ostrołęka, Radom, Siedlce i Ciechanów. Podstawową kwestią jest współpraca samorządów, które musiały przygotować plany inwestycyjne na bazie analizy potrzeb. Dzięki temu już w 2016 roku mogły ubiegać się o fundusze na m.in. rozwój zrównoważonego transportu miejskiego, czy utworzenie terenów inwestycyjnych.

W ramach RPO WM 2014-2020 dotychczas uruchomiono 67 naborów konkursowych i pozakonkursowych, a alokacja wyniosła 2,7 mld zł. Samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, placówki medyczne czy edukacyjne złożyły 4 058 wniosków na ponad 5,2 mld zł. Na projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożono 1 794 wniosków na 3,5 mld zł, natomiast o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego złożono 2 264 wniosków na kwotę 1,7 mld zł. W ramach EFRR największym zainteresowaniem cieszyły się bony na innowacje (369 wniosków o 84,8 mln zł), umiędzynarodowienia biznesu (265 wniosków o 73,2 mln zł) i termomodernizacji budynków publicznych (232 wnioski o 416 mln zł). W ramach EFS najwięcej złożonych wniosków dotyczyło projektów dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego dorosłych (601 wniosków o 401,3 mln zł) , edukacji ogólnej dzieci i młodzieży (463 wnioski o 436 mln zł) i rozwoju kompetencji kluczowych u dorosłych (425 wniosków o 277,2 mln zł).

Obecnie trwa 14 konkursów, a część z nich dedykowana jest wyłącznie samorządom z subregionów.

Są to nabory dotyczące rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego uwzględniającego zakup niskoemisyjnych autobusów, budowę i rozbudowę parkingów Parkuj i Jedź, tworzenie ścieżek rowerowych i wdrażanie systemów do zarządzania ruchem (do 30 grudnia),  informatyzacji służby zdrowia (do 3 lutego), przygotowania terenów inwestycyjnych (do 31 marca) i rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych (do 5 stycznia). W pozostałych konkursach są dostępne środki dla przedsiębiorców na rozpoczęcie współpracy z naukowcami (bony na innowacje), tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, prowadzenie prac B+R oraz eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych. Można także wnioskować o dofinansowanie małej retencji i zabezpieczenia spływu wód wezbraniowych, wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu, projekty ośrodków pomocy społecznej w zakresie aktywnej integracji, jak i programy pracy z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu.  

– W roku 2017 odbędą się 42 konkursy o wartości 1,1 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekty infrastrukturalne oraz wzmacniające innowacyjność i przedsiębiorczość regionu zasili kwota prawie 700 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W projekty edukacyjne oraz wspierające włączenie społeczno-zawodowe zainwestujemy 434 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Najwięcej środków w przyszłorocznych naborach przeznaczonych będzie na projekty z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej, niskoemisyjności oraz badań i rozwoju – powiedziała Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego na konferencji w Ostrołęce

Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie kompleksowych projektów miejskich obejmujących tworzenie parkingów „Parkuj i Jedź”, ścieżek rowerowych, zakup autobusów niskoemisyjnych oraz wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania ruchem (od kwietnia). Wszystko po to, aby zmieniać transport w przyjazny dla mieszkańców, jak i środowiska. Zaplanowane są również dwa konkursy skierowane do samorządów z Warszawy i okolicznych gmin, dotyczące tworzenia parkingów (od lutego) i ścieżek rowerowych (od kwietnia). Samorządy będą mogły ubiegać się o fundusze na wymianę urządzeń grzewczych (od marca), rozwój systemów małej retencji oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych (od maja), co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W tym kontekście przydatne będą również systemy wczesnego ostrzegania przed katastrofami, na których wdrożenie konkurs rozpocznie się pod koniec marca. Samorządy wystartują również o fundusze na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Konkurs w tym zakresie rozpocznie się już pod koniec lutego. Ważnym obszarem będzie także rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w zakresie odnowy tkanki mieszkaniowej, w szczególności projekty spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (od maja).

Przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, będą mogli ubiegać się o fundusze na tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego (październik 2017), co ułatwi im podejmowanie prac nad innowacjami produktowymi, usługowymi lub procesowymi. W maju rozpocznie się natomiast kolejny konkurs na realizację prac badawczo-rozwojowych. W tym zakresie ważne będzie, aby firmy planowały działania zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji, do których należą inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia, nowoczesne usługi dla biznesu i bezpieczna żywność. Obszary te wynikają z Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.  Będzie również możliwość pozyskania funduszy na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych (październik), które pomogą w wybiciu się na tle konkurencji. Na marzec zaplanowany jest start konkursu dotyczącego bonów na doradztwo, natomiast na czerwiec – wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Szczegółowe informacje o możliwościach dofinansowania projektów ze środków unijnych dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś