Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem do Płońska trafi wsparcie na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej. Dzięki funduszom unijnym powstanie spójny system korytarzy transportowych dla transportu niezmotoryzowanego i transportu publicznego. Wybudowane zostaną m.in.: drogi gminne, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, parkingi typu P+R oraz niezbędna infrastruktura. Zakupione zostaną 2 autobusy, 8 wiat przystankowych oraz 50 stojaków na rowery. Wdrożony będzie Inteligentny System Transportowy. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzyma ponad 55,6 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk i burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik.

BUDOWA OBWODNICY ZACHODNIEJ IM. JANA PAWŁA II W PŁOŃSKU

Inwestycja obejmie budowę ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia ulicznego, a także budowę blisko 2 km drogi gminnej z 2 skrzyżowaniami typu rondo oraz mostem przez rzekę Płonkę. Prace związane z budową drogi obejmą m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wymianę krawężników, powstaną parkingi i zjazdy. Wykonane będą roboty wykończeniowe, oznakowanie, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany.

BUDOWA OBWODNICY WEWNĘTRZNEJ CENTRUM MIASTA PŁOŃSKA

Zadanie to obejmie budowę obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońska – drogi gminnej o długości 563,72 m. Zostaną wykonane roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, umocnienie skarp, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonane będą chodniki z kostki brukowej betonowej, ścieżki rowerowe z kostki brukowej betonowej oraz skrzyżowanie typu rondo. Wykonane zostaną także wyspy azylu dla pieszych, zjazdy oraz parkingi. Poza tym wykonane będą odwodnienia, oznakowania poziome i pionowe oraz dekoracyjna zieleń drogowa.

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO PRZY DRODZE NR 3021W PŁOŃSK-RACIĄŻ NA ODCINKU PŁOŃSK-ARCELIN

W ramach zadania wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości blisko 2,5 km, a na drodze wykonana zostanie warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. Wybudowane będą także pobocza i zjazdy oraz oznakowanie poziome.

BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWEGO W ULICACH KOPERNIKA I MŁODZIEŻOWEJ

Wykonane zostaną roboty przygotowawcze, w tym: wycinka zakrzewienia, drzew i krzaków przydrożnych, rozbiórka istniejących nawierzchni zjazdów, chodników, krawężników i obrzeży. Teren zostanie zagospodarowany. Wykonane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy oraz zatoki parkingowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zieleń drogowa – trawniki, drzewa i krzewy. Przy ciągach pieszo-rowerowych zaprojektowano dwa parkingi rowerowe ze stojakami rowerowymi, a przy chodniku zamontowane będą ławki.

WYMIANA OŚWIETLENIA WZDŁUŻ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZY ULICACH KOPERNIKA I MŁODZIEŻOWEJ

Roboty montażowe obejmą: montaż i ustawienie słupów oświetleniowych, montaż wysięgników rurowych, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED, przewodów do opraw oświetleniowych. Poza tym przeprowadzone zostaną roboty ziemne tj. ułożenie rur osłonowych z PCW, kabli i uziomów w rowach kablowych. Zamontowane zostaną także skrzynki rozdzielcze ze sterownikiem.

BUDOWA BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW ŚCIEŻEK ROWEROWYCH OD OSIEDLA POŚWIĘTNE DO OBWODNICY ZACHODNIEJ – UL. ŚW. JANA PAWŁA

Wykonane zostaną roboty przygotowawcze, w tym: wycinka zakrzewienia, drzew i krzaków przydrożnych, Zadanie obejmie budowę brakujących odcinków ścieżek rowerowych od osiedla Poświętne pod trasą ekspresową S7, mostem w ciągu ulicy Żołnierzy Wyklętych, na odcinku od ulicy Kopernika do obwodnicy zachodniej – ul. Św. Jana Pawła II. W ramach projektu ścieżek rowerowych nad rzeką Płonką powstaną 4 kładki rowerowe. Obiekty zostaną dostosowane pod względem architektonicznym do otaczającej zabudowy.

AUTOBUSY, WIATY PRZYSTANKOWE ORAZ STOJAKI ROWEROWE

W ramach projektu zakupione zostaną 2 autobusy miejskie: jeden z silnikiem elektrycznym, a drugi ze spalinowym. Poza tym zakupionych i zamontowanych zostanie 8 wiat przystankowych, a także 50 stojaków na rowery.

3 NOWE PARKINGI „P&R”

Wybudowane zostaną dwa parkingi „parkuj i jedź”, a jeden będzie przebudowany. Powstanie także energooszczędne oświetlenie ścieżek rowerowych i parkingów.

WDROŻENIE SYSTEMU INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE

System transportu miejskiego obejmie możliwość lokalizacji autobusu na urządzeniach mobilnych, a dla osób będących na przystanku dostarczy informację o planowanym terminie przyjazdu autobusu. System będzie działać na zasadzie ciągłej wymiany informacji za pomocą łączności GSM między autobusem, serwerem, tablicą informacyjną na przystanku oraz specjalnie stworzoną aplikacją na urządzeniu mobilnym. Aplikacja będzie zawierać informacje m.in. o opóźnieniach, rozkładzie jazdy i mapie aktualnego położenia autobusu.

 

Tytuł projektu: Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 65 330 827,37 zł

Kwota dofinansowania: 55 671 467,69 zł (50 041 768,71 zł EFRR + 5 629 698,98 zł EFS)

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś