Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

 • Dnia 13 czerwca 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.  
 • Dnia 22 marca 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.Dnia 11 kwietnia Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.3 Programy stypendialne oraz w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Podziałanie 10.3.2 Programy stypendialne.
 • Dnia 17 stycznia 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Typ projektu: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej.
 • Komunikat: Dnia 21 września 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10. 3 – Doskonalenie zawodowe,  Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT, Rodzaj przedsięwzięcia – Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych, szkołach gimnazjalnych[1], szkołach prowadzących kształcenie zawodowe[2]) i rozwój współpracy z rynkiem pracy.[1] W okresie 1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2019 r. ze wsparcia w ramach RPO mogą korzystać także gimnazja, jak również szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum albo klasy gimnazjalne (powstałe w wyniku włączenia gimnazjów do innych szkół). W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego skierowanych do gimnazjów i  szkół zawodowych, które zostaną zlikwidowane w związku z reformą oświaty, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół.[2] Wsparcie dotyczy publicznych i niepublicznych, ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W  przypadku szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, ze wsparcia mogą korzystać:
 • w okresie 1.09.2017 – 31.01.2020 również klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzone w branżowych szkołach I stopnia oraz ich uczniowie i nauczyciele;
 • w okresie 1.09.2017 – 31.08.2023 również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum prowadzone w 5-letnim technikum oraz ich uczniowie i nauczyciele.
 • Komunikat: Dnia 24 maja 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży: Poddziałanie 10.1.3 (10i) Programy stypendialne oraz Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe:  Poddziałanie 10.3.2 (10iv) Programy stypendialne.
 • Komunikat: Dnia 24 maja 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży: Poddziałanie 10.1.3 (10i) Programy stypendialne.
 • Komunikat: Dnia 13 października 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Typ projektu: wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez:
  – kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
  – tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  – korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych,
  – indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego
  oraz poprawione w zakresie kryterium dostępu nr 2 kryteria wyboru projektów w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 (PI 10iv) Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, Typ projektu: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. (publikacja 25.10.2017)
 • Komunikat: Dnia 15 września 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.1 (PI 9i) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Typ projektów: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 (9iv), Typ projektów: Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne oraz Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 (PI 10iv) Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, Typ projektu: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” oraz Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. Publikacja 20.09.2017 r.
 • Komunikat: W związku ze zmianą Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2017 rok na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 948/255/17 z dnia 27 czerwca 2017 r., Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. W ramach przedmiotowej zmiany zaplanowany na październik br. konkurs w zakresie Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) został przeniesiony na grudzień 2017 r.
 • Komunikat: Dnia 12 maja 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 (9iv) Zwiększenie dostępności usług społecznych oraz dla Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych (10iii). W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” oraz Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. (publikacja 15.05.2017)
 • Komunikat: Dnia 7 kwietnia 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów oraz kryteria dostępu dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 (10i) Programy stypendialne i Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 (10iv) Programy stypendialne. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej X, dokonując jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników produktu, zaplanowanych do osiągnięcia w poszczególnych naborach w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. (publikacja 13.04.2017)
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś