Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

 • Dnia 13 czerwca 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.  
 • Dnia 22 marca 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.Dnia 11 kwietnia Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.3 Programy stypendialne oraz w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Podziałanie 10.3.2 Programy stypendialne.
 • Dnia 17 stycznia 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Typ projektu: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej.
 • Komunikat: Dnia 21 września 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10. 3 – Doskonalenie zawodowe,  Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT, Rodzaj przedsięwzięcia – Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych, szkołach gimnazjalnych[1], szkołach prowadzących kształcenie zawodowe[2]) i rozwój współpracy z rynkiem pracy.[1] W okresie 1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2019 r. ze wsparcia w ramach RPO mogą korzystać także gimnazja, jak również szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum albo klasy gimnazjalne (powstałe w wyniku włączenia gimnazjów do innych szkół). W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego skierowanych do gimnazjów i  szkół zawodowych, które zostaną zlikwidowane w związku z reformą oświaty, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół.[2] Wsparcie dotyczy publicznych i niepublicznych, ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W  przypadku szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, ze wsparcia mogą korzystać:
 • w okresie 1.09.2017 – 31.01.2020 również klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzone w branżowych szkołach I stopnia oraz ich uczniowie i nauczyciele;
 • w okresie 1.09.2017 – 31.08.2023 również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum prowadzone w 5-letnim technikum oraz ich uczniowie i nauczyciele.
 • Komunikat: Dnia 24 maja 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży: Poddziałanie 10.1.3 (10i) Programy stypendialne oraz Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe:  Poddziałanie 10.3.2 (10iv) Programy stypendialne.
 • Komunikat: Dnia 24 maja 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży: Poddziałanie 10.1.3 (10i) Programy stypendialne.
 • Komunikat: Dnia 13 października 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Typ projektu: wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez:
  – kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
  – tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  – korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych,
  – indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego
  oraz poprawione w zakresie kryterium dostępu nr 2 kryteria wyboru projektów w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 (PI 10iv) Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, Typ projektu: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. (publikacja 25.10.2017)
 • Komunikat: Dnia 15 września 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.1 (PI 9i) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Typ projektów: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 (9iv), Typ projektów: Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne oraz Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 (PI 10iv) Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, Typ projektu: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” oraz Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. Publikacja 20.09.2017 r.
 • Komunikat: W związku ze zmianą Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2017 rok na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 948/255/17 z dnia 27 czerwca 2017 r., Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. W ramach przedmiotowej zmiany zaplanowany na październik br. konkurs w zakresie Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) został przeniesiony na grudzień 2017 r.
 • Komunikat: Dnia 12 maja 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 (9iv) Zwiększenie dostępności usług społecznych oraz dla Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych (10iii). W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” oraz Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. (publikacja 15.05.2017)
 • Komunikat: Dnia 7 kwietnia 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów oraz kryteria dostępu dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 (10i) Programy stypendialne i Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 (10iv) Programy stypendialne. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej X, dokonując jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników produktu, zaplanowanych do osiągnięcia w poszczególnych naborach w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. (publikacja 13.04.2017)
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych