Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

 • Dnia 28 maja oraz 13 czerwca 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Typ projektu: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej, oraz Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
 • Dnia 17 stycznia 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Typ projektu: Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych.
 • Dnia 17 stycznia 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Typ projektu: Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Komunikat: Dnia 25 października 2018 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, typ projektów: Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Komunikat: Dnia 21 września 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Typ projektów: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez  jednostki organizacyjne pomocy społecznej tj. ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty pozakonkursowe.
 • Komunikat: Dnia 24 maja 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 (PI 9iv) Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
 • Komunikat: Dnia 16 marca 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.3 (PI 9v) Rozwój ekonomii społecznej, Typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej oraz kryteriów wyboru dla projektów wyłanianych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 9.3 (PI 9v) Rozwój ekonomii społecznej, Typ projektu: koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej.
 • Komunikat: Dnia 24 maja 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 (PI 9iv) Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
 • Komunikat: Dnia 31 stycznia 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.1 (PI 9i) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Typ projektów: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz zmianę kryterium nr 4 w kryteriach wyboru projektów dla Działania 9.2 (PI 9iv) Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Typ projektów: Rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji  szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych i starszych.
 • Komunikat: Dnia 15 września 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.1 (PI 9i) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Typ projektów: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 (9iv), Typ projektów: Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne oraz Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 (PI 10iv) Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, Typ projektu: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” oraz Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”.  Publikacja 20.09.2017 r.
 • Komunikat: W związku ze zmianą Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2017 rok na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1164/261/17 z dnia 25 lipca 2017 r., Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”.W ramach przedmiotowej zmiany wprowadzono dodatkowe nabory:- Działanie 9.1. Typ projektu: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS, PCPR) – listopad 2017 r.,- Działanie 9.2.1 Typ projektu: Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji – listopad 2017 r.- Działanie 9.2.1 Typ projektu: Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne – grudzień 2017 r.
 • Komunikat: Dnia 14 lipca 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej oraz zaktualizowane kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dla typów projektów: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” i  dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”.
 • Komunikat: Dnia 9 czerwca 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, typ projektu: Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji realizowane na rzecz osób niesamodzielnych. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”. (publikacja 20.06.2017)
 • Komunikat: Dnia 12 maja 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 (9iv) Zwiększenie dostępności usług społecznych oraz dla Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych (10iii). W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” oraz Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. (publikacja 15.05.2017)
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych