Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

 • Dnia 28 maja oraz 13 czerwca 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Typ projektu: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej, oraz Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
 • Dnia 17 stycznia 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Typ projektu: Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych.
 • Dnia 17 stycznia 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Typ projektu: Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Komunikat: Dnia 25 października 2018 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, typ projektów: Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Komunikat: Dnia 21 września 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Typ projektów: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez  jednostki organizacyjne pomocy społecznej tj. ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty pozakonkursowe.
 • Komunikat: Dnia 24 maja 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 (PI 9iv) Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
 • Komunikat: Dnia 16 marca 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.3 (PI 9v) Rozwój ekonomii społecznej, Typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej oraz kryteriów wyboru dla projektów wyłanianych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 9.3 (PI 9v) Rozwój ekonomii społecznej, Typ projektu: koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej.
 • Komunikat: Dnia 24 maja 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 (PI 9iv) Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
 • Komunikat: Dnia 31 stycznia 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.1 (PI 9i) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Typ projektów: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz zmianę kryterium nr 4 w kryteriach wyboru projektów dla Działania 9.2 (PI 9iv) Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Typ projektów: Rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji  szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych i starszych.
 • Komunikat: Dnia 15 września 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.1 (PI 9i) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Typ projektów: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 (9iv), Typ projektów: Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne oraz Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 (PI 10iv) Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, Typ projektu: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” oraz Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”.  Publikacja 20.09.2017 r.
 • Komunikat: W związku ze zmianą Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2017 rok na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1164/261/17 z dnia 25 lipca 2017 r., Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”.W ramach przedmiotowej zmiany wprowadzono dodatkowe nabory:- Działanie 9.1. Typ projektu: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS, PCPR) – listopad 2017 r.,- Działanie 9.2.1 Typ projektu: Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji – listopad 2017 r.- Działanie 9.2.1 Typ projektu: Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne – grudzień 2017 r.
 • Komunikat: Dnia 14 lipca 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej oraz zaktualizowane kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dla typów projektów: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” i  dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”.
 • Komunikat: Dnia 9 czerwca 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, typ projektu: Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji realizowane na rzecz osób niesamodzielnych. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”. (publikacja 20.06.2017)
 • Komunikat: Dnia 12 maja 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdził kryteria wyboru dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 (9iv) Zwiększenie dostępności usług społecznych oraz dla Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych (10iii). W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 dokonała aktualizacji Planu działania dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” oraz Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. (publikacja 15.05.2017)
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś