Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Podkarpackiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP) zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dziedzinach:

 1. Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia.
 2. Infrastruktura kolejowa.
 3. Rewitalizacja i mieszkalnictwo.

Kandydat na eksperta może zostać wyznaczony do:

 1. udziału w wyborze projektów do dofinansowania;
 2. wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków IZ RPO WP wynikających z umów o dofinansowanie projektów albo decyzji o dofinansowaniu projektów zawartych lub wydanych w ramach RPO WP 2014-2020.

I.Kandydatem na eksperta[1] w dziedzinie Infrastruktura kolejowa może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe;
 5. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz posiada minimum 12–miesięczne doświadczenie zawodowe, które nabyła w okresie ostatnich 5 lat, w dziedzinie objętej RPO WP 2014-2020, w zakresie której aplikuje;
 6. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 

II. Kandydatem na eksperta[2] w dziedzinie Rewitalizacja i mieszkalnictwo może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe techniczne;
 5. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz posiada minimum 12–miesięczne doświadczenie zawodowe, które nabyła w okresie ostatnich 5 lat, w dziedzinie objętej RPO WP 2014-2020, w zakresie której aplikuje;
 6. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 

III. Kandydatem na eksperta[3] w dziedzinie Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe;
 5. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz posiada minimum 12–miesięczne doświadczenie zawodowe, które nabyła w okresie ostatnich 5 lat, w dziedzinie objętej RPO WP 2014-2020, w zakresie której aplikuje;
 6. brała udział w przeprowadzaniu badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, tj. od II-IX poziomu TRL;
 7. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego;
 8. nie pozostaje w stosunku pracy oraz nie współpracuje z firmami konsultingowo-doradczymi, zajmującymi się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym, w szczególności świadczącym wyspecjalizowane usługi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z tym związanej.

IV.Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 powinna złożyć wniosek o wpis do Wykazu, który zawiera:

 1. Formularz kwestionariusza osobowego.
 2. Oświadczenie kandydata na eksperta, o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych, prawdziwości i aktualności złożonych dokumentów oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z UMWP, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub IP RPO WP oraz niepozostawaniu w stosunku pracy i niewspółpracowaniu z firmami konsultingowo-doradczymi, zajmującymi się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym, w szczególności świadczącym wyspecjalizowane usługi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z tym związanej[4].
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie każdego z wymaganych warunków dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego w ww. dziedzinach, o których mowa w pkt I ppkt 4-5, pkt II ppkt 4-5 oraz pkt III ppkt 4-6.

V. Termin i miejsce składania wniosku:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt III należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Al. Ł. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów

z dopiskiem: „Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP
2014-2020 w dziedzinie: „………………….”.

lub dostarczyć osobiście bądź przez posłańca do Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod wskazany powyżej adres, w terminie od 11 października 2018 r. do 2 listopada 2018 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

VI. Informacje dodatkowe

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu uregulowane są w dokumencie pn.: Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 2. Procedura kwalifikacyjna naboru kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 będzie dwuetapowa:
 • pierwszy etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów formalnych oraz warunków, o których mowa w pkt I ppkt 1-4 i 6, w pkt II ppkt 1-4 i 6 oraz w pkt III ppkt 1-4 i 7-8. IZ RPO WP dokona oceny zgłoszonych wniosków w oparciu o kartę oceny wniosków;
 • drugi etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów merytorycznych oraz warunków, o których mowa w pkt I ppkt 5, w pkt II ppkt 4-5 (ppkt 4 w zakresie wykształcenia wyższego technicznego) oraz w pkt III ppkt 5-6. IZ RPO WP dokona oceny zgłoszonych wniosków w oparciu o kartę oceny wniosków.

O konieczności dokonania ewentualnych uzupełnień na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, wnioskodawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości e-mail, na wskazany w Kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej.

 1. Do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 zostaną wpisane osoby, które otrzymają pozytywny wynik z procedury kwalifikacyjnej.
 2. Od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku o wpis do Wykazu osobie ubiegającej się o status kandydata na eksperta nie przysługuje żaden środek odwoławczy.
 3. Wnioski złożone przez kandydatów na ekspertów na dziedziny, na które nie ogłoszono naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

VII. Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wRzeszowie pod numerem telefonu: 17747 68 24.

 

Załączniki:

 

[1] Kandydat na eksperta, o którym mowa w art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431).

[2] Kandydat na eksperta, o którym mowa w art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431).

[3] Kandydat na eksperta, o którym mowa w art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431).

[4] Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy i niewspółpracowaniu z firmami konsultingowo-doradczymi dotyczy kandydatów na ekspertów w dziedzinie Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych