Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pytanie nr 1

Czy beneficjent musi posiadać na własność działki na których realizowany będzie projekt? Czy porozumienie podpisane z Zarządcami dróg (wojewódzkich – MZDW i powiatowych –własność Starostwa) będą dawały podstawy do składnia przez Gminy oświadczeń do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektów?

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu. Przez prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu – należy przez rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), art. 4 „Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.” Należy pamiętać, że oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu uwzględnia również prawo do dysponowania nieruchomością nie tylko na cele budowlane ale również w okresie trwałości projektu.

Pytanie nr 2

Na postawie Porozumień i przekazaniu zarządzania pasem drogowym (przez właściwego zarządcę) Gminy uzyskają pozwolenie na budowę. W poprzedniej perspektywie uzyskanie pozwolenia na budowę było jednoznaczne z prawem dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu. Czy w obecnej, dla każdej działki, na której realizowany będzie projekt, beneficjent musi posiadać własność wg ewidencji gruntów?

Ustalenia dotyczące wymagań stawionych wnioskodawcom/beneficjentom w zakresie prawa dysponowania nieruchomości na cele realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nie uległo zmianie w stosunku do okresu programowania 2007-2013.

Pytanie nr 3

Czy jeśli własność działek będzie bezwzględnie wymagana, to czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie możliwe będzie złożenie wniosku w oparciu o Porozumienie z Zarządcami dróg, a dopiero w trakcie realizacji Projektu uporządkowanie spraw własnościowych? Czy na etapie składania wniosku nie wystarczy oświadczenie beneficjenta w tej sprawie?

  1. Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie składa ww. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. Zakres oświadczenia jak wyżej.
  2. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia „Dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania wszystkimi gruntami lub obiektami na cele inwestycyjne, na terenie których projekt ma być realizowany.” (załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie).

Pytanie nr 4

Czy na etapie rozliczania projektu i wypłaty dofinansowania beneficjenci będą bezwzględnie musieli legitymować się własnością działek, na których realizowane będą projekty (własna lub przekazana na podstawie stosownych porozumień) i czy będzie możliwe rozliczenie Projektu, jeśli okażę się że w przypadku kilku działek jednak nie uda się uporządkować spraw własnościowych?

Beneficjent już na etapie składania wniosku o dofinansowanie powinien posiadać prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu – poświadcza to po rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego. Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie Beneficjent składa dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.

W przypadku nieuporządkowanych spraw własnościowych, koszty inwestycji uznaje się za niekwalifikowane.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś