Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Na przestrzeni 19 lat członkostwa Polski w UE na całym Mazowszu zaszły ogromne zmiany, w tym także w subregionie radomskim, który pozyskał blisko 674,6 mln zł wsparcia.  Dzięki podjętym działaniom znacznie podniósł się komfort życia jego mieszkańców. Poprawiły się warunki komunikacyjne, odrestaurowano wiele zabytkowych obiektów, a także przeprowadzono liczne termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Mieszkańcy zyskali również lepszy dostęp do usług medycznych, edukacyjnych oraz społecznych. O tym, jak skorzystać z kolejnych możliwości dla rozwoju regionu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 mogliśmy dowiedzieć się podczas dzisiejszej konferencji regionalnej w Pionkach. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia.  

 

Na grafice znajduje się napis: Cykl Konferencji Regionalnych Pionki 22 września 2023, poniżej zamieszczone są linki do strony internetowej funduszeeuropejskiedlamazowsza.eu oraz profili na facebooku oraz yt. Obok znajduje się zdjęcie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozienicach.

 

Subregion radomski ze wsparciem ponad 674 mln zł z UE

Obecność Polski w Unii Europejskiej zaowocowała szeregiem pozytywnych zmian i poprawą jakości życia mieszkańców. Mazowsze rozkwitło, a wraz z nim wszystkie subregiony. Dzięki funduszom europejskim zrealizowano inwestycje z wielu, różnorodnych obszarów, jak m.in. transport, ochrona zdrowia, kultura, efektywność energetyczna,  edukacja czy też rozwój usług społecznych. W poprzedniej perspektywie, w latach 2014-2020 beneficjenci z subregionu radomskiego pozyskali ponad 674 mln zł. Dzięki tym środom zrealizowali ponad 476 projektów. Wśród nich warto wymienić takie inwestycje, jak:

  • Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej terenie Gminy Miasta Radom oraz powiatu radomskiego – ponad 49,8 mln zł;
  • Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu – ponad 4,5 mln zł
  • Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze – ponad 4,5 mln zł
  • Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. – ponad 4,2 mln zł;
  • Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej – ponad 3 mln zł;
  • Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach II etap – ponad 2,9 mln zł;
  • Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży – ponad 1,7 mln zł

 

Liderzy Funduszy Europejskich

W subregionie radomskim w trakcie perspektywie finansowej 2014-2020 najwięcej projektów (165) zostało zrealizowanych w obszarze przedsiębiorczości i innowacji, na drugim miejscu znalazły się projekty edukacyjne (70 inicjatyw), z kolei na trzecim miejscu znalazły się projekty dotyczące włączenia społecznego i walki z ubóstwem (52 projekty).

 

Do liderów pozyskiwania funduszy europejskich należą:

  • Miasto Radom – ponad 383 mln zł dofinansowania
  • Powiat radomski– ponad 83,3 mln zł dofinansowania
  • Powiat szydłowiecki – ponad 48,4 mln zł dofinansowania

 

Nowa perspektywa – nowe możliwości

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję dowiedzieć się, jakie kluczowe inwestycje powstały w subregionie radomskim dzięki wsparciu funduszy europejskich, a także kto może otrzymać dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027 oraz jakie nabory wniosków zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Konferencja została zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane m.in. działania dotyczące dostosowania do zmian klimatu, prace badawczo-rozwojowe, wsparcie edukacji czy też transport niskoemisyjny. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków, zachęcamy do śledzenia na bieżąco nadchodzących konkursów w ramach FEM 2021-2027.

 

–  Środki europejskie to nasze wspólne dobro. Dzięki nim Mazowsze dynamicznie się rozwija. Teraz przed nami nowe cele, a program „Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027” to szansa na kontynuację działań i dalszy rozkwit naszego regionu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z harmonogramem konkursów i aplikowania. – podkreślała Monika Tchórznicka zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Najbliższe konkursy – Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja: 91 534 475 zł

 

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.

Alokacja 59 552 550 zł

 

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja 44 817 070 zł

 

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 52 935 600 zł

 

Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 48 325 792 zł

 

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT

Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł

Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny – Alokacja 53 369 637 PLN

Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

 

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny

Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych

Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023

Alokacja: 145 572 900 PLN

 

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Typy projektów:  Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023

Alokacja: 12 792 770 PLN

 

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji,  Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

Planowane rozpoczęcie: listopad 2023

Alokacja: 42 273 316 PLN

 

Działanie: 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług

Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023

Alokacja: 13 233 900 PLN

 

Działanie: 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich

Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia

Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.

Alokacja: 36 393 243 zł

 

Działanie: 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej

Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.

Alokacja: 19 362 740 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś