Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W unijnym budżecie dla Mazowsza do roku 2020 znalazły się środki na kompleksową rewitalizację terenów zdegradowanych. Inwestycje w tym obszarze nie tylko pobudzą aktywność środowisk lokalnych i wzmocnią współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, lecz także przyczynią się do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Warunkiem ubiegania się o fundusze w wybranych konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 będzie posiadanie przez gminę aktualnego programu rewitalizacji. W tym celu, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs dotacji dla gmin w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli gmin, planujących działania rewitalizacyjne.

Na lata 2014-2020 Mazowsze ma do dyspozycji ponad 2 mld euro. Część z tych środków przeznaczona zostanie na projekty rewitalizacyjne. Wsparcie dostępne będzie w ramach działań poświęconych wzmacnianiu potencjału turystycznego, zwiększania dostępności do zasobów kultury, jak i wzmacniania przedsiębiorczości, aktywizacji społeczno-zawodowej, czy rozwoju ekonomii społecznej.

Z unijnych środków na lata 2007-2013 zrealizowanych zostało kilkadziesiąt projektów rewitalizacyjnych. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w nowej perspektywie skupimy się na projektach zintegrowanych i wieloetapowych, dotyczących nie tylko rozwoju infrastruktury, ale też rewitalizacji społecznej. Na tego typu działania przeznaczymy ok. 206 mln euro z programu regionalnego – powiedział Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Nowością w okresie 2014-2020 jest wymóg zaangażowania mieszkańców w proces rewitalizacji. Partycypacja społeczna dotyczyć będzie zarówno identyfikacji potrzeb, jak i oceny efektów realizowanych projektów. Szczegółowe zasady określa ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. Wskazane są tam również wytyczne do tworzenia gminnych programów rewitalizacji, których posiadanie jest warunkiem aplikowania o środki w części konkursów, a w innych zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Województwo mazowieckie jako pierwsze w kraju podpisało umowę z Ministrem Rozwoju w sprawie realizacji zadania związanego ze wsparciem gmin w tym zakresie.

W tym roku odbędzie się ponad 40 konkursów w ramach RPO WM 2014-2020. Pierwsze nabory wniosków z preferencją dla projektów rewitalizacyjnych zaplanowane są już na marzec i dotyczyć będą ochrony obiektów zabytkowych. Kolejne, w tym skierowane wyłącznie do gmin posiadających aktualne programy rewitalizacyjne, odbędą się w trzecim i czwartym kwartale roku. Już dziś zachęcam do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich działającym w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, a także kontaktów z Zespołem ds. Rewitalizacji, aby jak najlepiej przygotować się do aplikowania o środki – powiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs dotacji – kto i ile?

Zadaniem konkursu na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji jest wsparcie finansowe gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do odnowy obszarów zdegradowanych, a także upowszechnienie pojęcia rewitalizacji. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekraczać 200 tys. zł. Chodzi o to, by odnowić, ożywić i nadać nową funkcję terenom zaniedbanym, polepszyć jakość życia mieszkańców, nie tylko przez atrakcyjne tereny ale poprzez zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

O dofinansowanie mogą aplikować mazowieckie gminy, lecz każda z nich może złożyć wniosek tylko na jeden projekt. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 29 stycznia br. w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74 w Warszawie, drogą pocztową bądź kurierską. Alokacja konkursu wynosi 7 312 200 zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-202. Regulamin, dokumenty i formularze konkursowe są dostępne na www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja.

Sylwia Maksim-Wójcicka Przewodnicząca Zespołu ds. Rewitalizacji – wypowiedź o projekcie

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych