Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Definicja nadużycia finansowego

Nadużycie finansowe – to nieetyczne, często nielegalne zachowanie, mające na celu osiągnięcie osobistych korzyści, zazwyczaj korzyści finansowych. Zgodnie z art. 1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

– wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,

– nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,

– niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

 

Powszechnie do nadużyć finansowych zalicza się do nich kradzież, korupcję, sprzeniewierzenie środków publicznych, łapówkarstwo, fałszerstwo, wprowadzanie w błąd, zmowę, pranie pieniędzy i ukrywanie istotnych faktów. Często wiąże się z wprowadzeniem w błąd dla osobistych korzyści, zapewnienia korzyści powiązanej osobie lub stronie trzeciej, czy też w celu narażenia kogoś

na stratę. Nadużycia finansowe mogą nieść ze sobą nie tylko skutki finansowe, ale także nadszarpywać dobre imię organizacji. Podstawowym czynnikiem odróżniającym nadużycie

finansowe od nieprawidłowości jest już sam zamiar osiągnięcia korzyści.

 

Zgłaszanie nadużyć finansowych

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o okolicznościach mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia finansowego związanego z realizacją RPO WM, prosimy o przekazanie takiej informacji.

Urzędnicy zatrudnieni w instytucjach europejskich mają obowiązek zgłaszania możliwych przypadków nadużyć finansowych lub korupcji, innej nielegalnej działalności lub uchybień dotyczących etyki zawodowej, które mogą stanowić poważne niedopełnienie obowiązków urzędnika UE.

 

Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Programu Regionalnego Województwa Mazowieckiego można przekazywać IZ RPO WM, również anonimowo, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 

Kontakt do OLAF

OLAF – Europejski Urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych. Jest odpowiedzialny za prowadzenie dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu UE, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskie. Do OLAF można zgłosić wszelkie przypadki podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych, również anonimowo. Istotne jest, aby informacje przekazane do OLAF były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty). Z OLAF można komunikować się w języku polskim.

 

Jak można zgłosić nadużycie do OLAF?

– Zgłoszenie online – report fraud online

– Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie WWW) – email OLAF

– Zgłoszenie na adres korespondencyjny:

European Commission,

European Anti-Fraud Office (OLAF)

Investigations & Operations

B-1049 Brussels, Belgium

 

Wytyczne i rozporządzenia:

Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Konwencja w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

 

Opracowania:

Praktyczny przewodnik dla instytucji Zarządzających „Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”

Praktyczny przewodnik dla kierowników „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”

Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników – opracowanie CBA

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady za rok 2013 „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych”

 

Ważne strony internetowe:

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF

Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA

Transparency International

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś