Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 został wydłużony nabór wniosków do dnia 30 marca br. Ponadto z uwagi na wydłużenie naboru, zostały dopasowane terminy oceny formalnej oraz merytorycznej.

Szczegółowe informacje znajdują się z poniższej tabeli zmian nr 2.

Tabela Zmian nr 2

do Regulaminu konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Lp.

Rozdział Regulaminu, punkt, załącznik

Strona

Poprzednie brzmienie zapisu

Obecne brzmienie zapisu

Uzasadnienie

1

Rozdział 11

38

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 29 lutego 2016 r. od godz. 00:00 do  16 marca 2016 r. do godz. 16:00. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 29 lutego 2016 r. od godz. 00:00 do 30 marca 2016 r. do godz. 16:00. Prośba o wydłużenie naboru, zgodnie z pismem ZIT znak:. FE-ZIT.041.13.2016.MSI z dnia 3 marca br.

2

Rozdział 14

49

termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na sierpień 2016 r., termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na wrzesień 2016 r., Zmiana doprecyzowująca zapisy zgodnie z  rozdziałem 13 Regulaminu konkursu.

3

Rozdział 14

49

weryfikacja występowania braków lub oczywistej omyłki we wniosku – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. marzec 2016 r., weryfikacja występowania braków lub oczywistej omyłki we wniosku – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. kwiecień 2016 r., Zmiana doprecyzowująca zapisy zgodnie z  rozdziałem 13 Regulaminu konkursu.

4

Rozdział 14

49

ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 28 dni (gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 150) lub nie późniejszym niż 45 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150) od daty przekazania do etapu oceny formalnej pierwszego wniosku spełniającego wymogi formalne tj. kwiecień 2016 r. ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 28 dni (gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 150) lub nie późniejszym niż 45 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150) od dnia zakończenia naboru wniosków tj. maj 2016 r. Zmiana doprecyzowująca zapisy zgodnie z  rozdziałem 13 Regulaminu konkursu.

6

Rozdział 14

49

ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym niż 100 (gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 150) lub nie późniejszym niż 120 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150) od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj.  sierpień 2016 r. ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym niż 100 (gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 150) lub nie późniejszym niż 120 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150) od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj.  wrzesień 2016 r. Zmiana doprecyzowująca zapisy zgodnie z  rozdziałem 13 Regulaminu konkursu.

Pozostałe postanowienia przedmiotowego regulaminu konkursu pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś