Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach naboru nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu został wydłużony nabór wniosków do dnia 09 czerwca br. Ponadto w Informacji o naborze zostały doprecyzowane zapisy dotyczące kosztów racjonalnych usprawnień. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

Tabela Zmian nr 1

do Informacji o naborze nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Lp.

Rozdział Regulaminu, punkt, załącznik

Strona

Poprzednie brzmienie zapisu

Obecne brzmienie zapisu

Uzasadnienie

1

Rozdział 11

40-41

W projektach dedykowanych, w tym zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami (np. osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz projektach skierowanych do zamkniętej grupy uczestników (np. dzieci określonego ośrodka opieki nad dzieckiem do 3 r.ż.) wydatki na sfinansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień są wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.[1]

W praktyce oznacza to takie przygotowanie budżetu, aby projekt był całkowicie dostępny, z wykorzystaniem mechanizmu racjonalnych usprawnień, stanowiącego jedną z najważniejszych gwarancji dostępności.
W projektach zakładających udział osób z niepełnosprawnościami – jako uczestników bądź personelu – wrażliwy budżet powinien odzwierciedlać przyjęte założenia co do grupy docelowej oraz form wsparcia. Oznacza to, ze powinien zawierać koszty, które umożliwiają w projekcie udział osobom z niepełnosprawnościami. W projektach, gdzie nie zakłada się udziału osób z niepełnosprawnościami, wrażliwy budżet powinien zawierać koszty dostosowania produktów, np. wideotłumaczenia na język migowy.

W projektach dedykowanych, w tym zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami (np. osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz projektach skierowanych do zamkniętej grupy uczestników (np. dzieci określonego ośrodka opieki nad dzieckiem do 3 r.ż.) wydatki na sfinansowanie udziału tych osób w projekcie są wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu w kwocie adekwatnej do zdiagnozowanych przez Wnioskodawcę potrzeb (nie obowiązuje tu bowiem limit 12 000,00 PLN związany bezpośrednio z mechanizmem racjonalnych usprawnień). Z kolei w projektach ogólnodostępnych Wnioskodawca nie powinien zabezpieczać w ramach budżetu projektu środków na ewentualną konieczność sfinansowania racjonalnych usprawnień ponieważ nie ma pewności, że wsparciem w ramach projektu obejmowane będą osoby z niepełnosprawnością (w tym z określonym rodzajem). Na etapie oceny wniosku budżety projektów zawierających środki na racjonalne usprawnienia nie będą zatwierdzane jeżeli projekt nie będzie skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami.

Doprecyzowano zapisy zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, wyrażonym w piśmie znak: DZF.IV.8620.39.2016.ESO.1NK:87832/16 z dnia 25.04.2016 roku.

2

Rozdział 11

41

[1] Tego typu dostosowania są racjonalnymi usprawnieniami w rozumieniu Wytycznych. usunięto

Doprecyzowano zapisy zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, wyrażonym w piśmie znak: DZF.IV.8620.39.2016.ESO.1NK:87832/16 z dnia 25.04.2016 roku.

3

Rozdział 11

42

Instytucja może podjąć decyzję o utworzeniu w ramach dostępnej alokacji na Oś Priorytetową/Działanie/Poddziałanie rezerwy środków przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień.

W przypadku konstruowania budżetu zawierającego koszty racjonalnych usprawnień w rozumieniu Wytycznych IOK zaleca by w sekcji E2 wniosku o dofinansowanie w ramach zadania wyszczególnić odrębną kategorię zawierającą takie koszty a nazwa kategorii powinna jednoznacznie wskazywać, że są to wydatki związane z zastosowaniem mechanizmu racjonalnych usprawnień. Natomiast w sekcji E3 wniosku  Uzasadnienie pozostałych wydatków przedstawionych w szczegółowym budżecie projektu należy uzasadnić konieczność zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w kontekście realizacji projektu.

Ponadto, w sekcji E1.wiersz 12 w celu spełnienia kryterium dostępu nr 2 „Średni koszt wsparcia na uczestnika nie przekracza kwoty 14 000 PLN, IOK zaleca zweryfikowanie kosztów przypadających na jednego uczestnika, z wyłączeniem wydatków dotyczących racjonalnych usprawnień.

 

Na etapie rozliczania wniosku o płatność końcową kryterium dostępu nr 2 „Średni koszt wsparcia na uczestnika nie przekracza kwoty 11 600,00 PLN” będzie weryfikowane z wyłączeniem wydatków dotyczących zastosowania w projekcie mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, wyrażonym w piśmie DZF.IV.8620.39.2016.ESO.1 z dn. 25.04.2016 w przypadku projektów, które w swych założeniach nie były w całości dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, ale w trakcie realizacji projektu występuje konieczność uruchomienia mechanizmu racjonalnych usprawnień w związku z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością o specjalnych potrzebach funkcjonalnych dopuszcza się dwie możliwości wprowadzenia ww. mechanizmu:

1) poprzez sfinansowanie i kwalifikowanie wydatków związanych z mechanizmem dzięki wykorzystaniu zasady elastyczności budżetu projektu, o której mowa w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,

2)   lub w przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień w powyższy sposób poprzez zawnioskowanie o zwiększenie wartości dofinansowania przyznanego na realizację projektu (brak środków) albo wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach posiadanych środków dofinansowania, ale wykraczających poza zmiany możliwe do wprowadzenia w ramach zasady elastyczności budżetu (np. w związku z podwyższeniem limitu na zakup środków trwałych i cross-financingu czy zastosowanie przesunięć wydatków wymagających zgody IP).

W przypadku skorzystania z zasady elastyczności budżetu projektu Beneficjent będzie miał możliwość dokonywania przesunięć środków w ramach budżetu na ten cel, w momencie pojawienia się w projekcie specjalnych potrzeb osoby lub osób z niepełnosprawnościami. Niemniej jednak pamiętać należy o limitach cross-financingu i środków trwałych ograniczających elastyczność budżetu. Podkreślić również należy, że wydatki związane z mechanizmem racjonalnych usprawnień należy uwzględniać w tych zadaniach merytorycznych, z którymi są one związane w sposób bezpośredni – niezasadnym jest wykazywanie wydatków związanych z usprawnieniami jako odrębnego zadania merytorycznego.

Jednocześnie należy mieć na uwadze to, że przy uruchamianiu mechanizmu racjonalnych usprawnień wkład własny wnoszony jest przez Wnioskodawcę na zasadach standardowych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu. Jeżeli na etapie aplikowania o środki dofinansowania na realizację projektu Wnioskodawca założył, że wnosi wkład w wysokości minimalnej to w sytuacji stosowania ww. mechanizmu do projektu należy wnieść dodatkowy wkład własny w celu zapewnienia prawidłowego montażu finansowego projektu. Decyzja w kwestii formy wniesienia wkładu własnego do projektu należy do Beneficjenta, przy czym podlega ona konsultacji z IP na etapie wprowadzania zmian do projektu

Doprecyzowano zapisy zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, wyrażonym w piśmie znak: DZF.IV.8620.39.2016.ESO.1NK:87832/16 z dnia 25.04.2016 roku.

4

Rozdział 12

43

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 16.05.2016 r. od godz. 00:00 do 31.05.2016r.do godz.16:00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 16.05.2016 r. od godz. 00:00 do 09.06.2016 r. do godz. 16: 00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe. Prośba o wydłużenie naboru, zgodnie z pismem: znak RF-I-ZR.052.48.2016.JL z dnia 25 maja 2016 r.

5

Rozdział 15

50

termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na sierpień 2016 r., termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na wrzesień 2016 r., Zmiana doprecyzowująca zapisy zgodnie z rozdziałem 12 Informacji o naborze.

6

Rozdział 15

51

ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 28 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. czerwiec 2016 r. ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 28 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. lipiec 2016 r. Zmiana doprecyzowująca zapisy zgodnie z rozdziałem 12 Informacji o naborze.

7

Rozdział 15

51

ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym niż 100 od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. sierpień 2016 r. ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym niż 100 od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. wrzesień 2016 r. Zmiana doprecyzowująca zapisy zgodnie z rozdziałem 12 Informacji o naborze.

 


[1] Tego typu dostosowania są racjonalnymi usprawnieniami w rozumieniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych , ale koszty z nimi związane nie są traktowane, jako koszty mechanizmu racjonalnych usprawnień w rozumieniu Wytycznych.

 

Pozostałe postanowienia przedmiotowej Informacji o naborze pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Informacja o naborze oraz stosowne załączniki do naboru zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś