Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach naboru nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu został wydłużony nabór wniosków do dnia 09 czerwca br. Ponadto w Informacji o naborze zostały doprecyzowane zapisy dotyczące kosztów racjonalnych usprawnień. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

Tabela Zmian nr 1

do Informacji o naborze nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Lp.

Rozdział Regulaminu, punkt, załącznik

Strona

Poprzednie brzmienie zapisu

Obecne brzmienie zapisu

Uzasadnienie

1

Rozdział 11

40-41

W projektach dedykowanych, w tym zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami (np. osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz projektach skierowanych do zamkniętej grupy uczestników (np. dzieci określonego ośrodka opieki nad dzieckiem do 3 r.ż.) wydatki na sfinansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień są wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.[1]

W praktyce oznacza to takie przygotowanie budżetu, aby projekt był całkowicie dostępny, z wykorzystaniem mechanizmu racjonalnych usprawnień, stanowiącego jedną z najważniejszych gwarancji dostępności.
W projektach zakładających udział osób z niepełnosprawnościami – jako uczestników bądź personelu – wrażliwy budżet powinien odzwierciedlać przyjęte założenia co do grupy docelowej oraz form wsparcia. Oznacza to, ze powinien zawierać koszty, które umożliwiają w projekcie udział osobom z niepełnosprawnościami. W projektach, gdzie nie zakłada się udziału osób z niepełnosprawnościami, wrażliwy budżet powinien zawierać koszty dostosowania produktów, np. wideotłumaczenia na język migowy.

W projektach dedykowanych, w tym zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami (np. osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz projektach skierowanych do zamkniętej grupy uczestników (np. dzieci określonego ośrodka opieki nad dzieckiem do 3 r.ż.) wydatki na sfinansowanie udziału tych osób w projekcie są wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu w kwocie adekwatnej do zdiagnozowanych przez Wnioskodawcę potrzeb (nie obowiązuje tu bowiem limit 12 000,00 PLN związany bezpośrednio z mechanizmem racjonalnych usprawnień). Z kolei w projektach ogólnodostępnych Wnioskodawca nie powinien zabezpieczać w ramach budżetu projektu środków na ewentualną konieczność sfinansowania racjonalnych usprawnień ponieważ nie ma pewności, że wsparciem w ramach projektu obejmowane będą osoby z niepełnosprawnością (w tym z określonym rodzajem). Na etapie oceny wniosku budżety projektów zawierających środki na racjonalne usprawnienia nie będą zatwierdzane jeżeli projekt nie będzie skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami.

Doprecyzowano zapisy zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, wyrażonym w piśmie znak: DZF.IV.8620.39.2016.ESO.1NK:87832/16 z dnia 25.04.2016 roku.

2

Rozdział 11

41

[1] Tego typu dostosowania są racjonalnymi usprawnieniami w rozumieniu Wytycznych. usunięto

Doprecyzowano zapisy zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, wyrażonym w piśmie znak: DZF.IV.8620.39.2016.ESO.1NK:87832/16 z dnia 25.04.2016 roku.

3

Rozdział 11

42

Instytucja może podjąć decyzję o utworzeniu w ramach dostępnej alokacji na Oś Priorytetową/Działanie/Poddziałanie rezerwy środków przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień.

W przypadku konstruowania budżetu zawierającego koszty racjonalnych usprawnień w rozumieniu Wytycznych IOK zaleca by w sekcji E2 wniosku o dofinansowanie w ramach zadania wyszczególnić odrębną kategorię zawierającą takie koszty a nazwa kategorii powinna jednoznacznie wskazywać, że są to wydatki związane z zastosowaniem mechanizmu racjonalnych usprawnień. Natomiast w sekcji E3 wniosku  Uzasadnienie pozostałych wydatków przedstawionych w szczegółowym budżecie projektu należy uzasadnić konieczność zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w kontekście realizacji projektu.

Ponadto, w sekcji E1.wiersz 12 w celu spełnienia kryterium dostępu nr 2 „Średni koszt wsparcia na uczestnika nie przekracza kwoty 14 000 PLN, IOK zaleca zweryfikowanie kosztów przypadających na jednego uczestnika, z wyłączeniem wydatków dotyczących racjonalnych usprawnień.

 

Na etapie rozliczania wniosku o płatność końcową kryterium dostępu nr 2 „Średni koszt wsparcia na uczestnika nie przekracza kwoty 11 600,00 PLN” będzie weryfikowane z wyłączeniem wydatków dotyczących zastosowania w projekcie mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, wyrażonym w piśmie DZF.IV.8620.39.2016.ESO.1 z dn. 25.04.2016 w przypadku projektów, które w swych założeniach nie były w całości dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, ale w trakcie realizacji projektu występuje konieczność uruchomienia mechanizmu racjonalnych usprawnień w związku z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością o specjalnych potrzebach funkcjonalnych dopuszcza się dwie możliwości wprowadzenia ww. mechanizmu:

1) poprzez sfinansowanie i kwalifikowanie wydatków związanych z mechanizmem dzięki wykorzystaniu zasady elastyczności budżetu projektu, o której mowa w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,

2)   lub w przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień w powyższy sposób poprzez zawnioskowanie o zwiększenie wartości dofinansowania przyznanego na realizację projektu (brak środków) albo wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach posiadanych środków dofinansowania, ale wykraczających poza zmiany możliwe do wprowadzenia w ramach zasady elastyczności budżetu (np. w związku z podwyższeniem limitu na zakup środków trwałych i cross-financingu czy zastosowanie przesunięć wydatków wymagających zgody IP).

W przypadku skorzystania z zasady elastyczności budżetu projektu Beneficjent będzie miał możliwość dokonywania przesunięć środków w ramach budżetu na ten cel, w momencie pojawienia się w projekcie specjalnych potrzeb osoby lub osób z niepełnosprawnościami. Niemniej jednak pamiętać należy o limitach cross-financingu i środków trwałych ograniczających elastyczność budżetu. Podkreślić również należy, że wydatki związane z mechanizmem racjonalnych usprawnień należy uwzględniać w tych zadaniach merytorycznych, z którymi są one związane w sposób bezpośredni – niezasadnym jest wykazywanie wydatków związanych z usprawnieniami jako odrębnego zadania merytorycznego.

Jednocześnie należy mieć na uwadze to, że przy uruchamianiu mechanizmu racjonalnych usprawnień wkład własny wnoszony jest przez Wnioskodawcę na zasadach standardowych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu. Jeżeli na etapie aplikowania o środki dofinansowania na realizację projektu Wnioskodawca założył, że wnosi wkład w wysokości minimalnej to w sytuacji stosowania ww. mechanizmu do projektu należy wnieść dodatkowy wkład własny w celu zapewnienia prawidłowego montażu finansowego projektu. Decyzja w kwestii formy wniesienia wkładu własnego do projektu należy do Beneficjenta, przy czym podlega ona konsultacji z IP na etapie wprowadzania zmian do projektu

Doprecyzowano zapisy zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, wyrażonym w piśmie znak: DZF.IV.8620.39.2016.ESO.1NK:87832/16 z dnia 25.04.2016 roku.

4

Rozdział 12

43

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 16.05.2016 r. od godz. 00:00 do 31.05.2016r.do godz.16:00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 16.05.2016 r. od godz. 00:00 do 09.06.2016 r. do godz. 16: 00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe. Prośba o wydłużenie naboru, zgodnie z pismem: znak RF-I-ZR.052.48.2016.JL z dnia 25 maja 2016 r.

5

Rozdział 15

50

termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na sierpień 2016 r., termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na wrzesień 2016 r., Zmiana doprecyzowująca zapisy zgodnie z rozdziałem 12 Informacji o naborze.

6

Rozdział 15

51

ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 28 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. czerwiec 2016 r. ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 28 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. lipiec 2016 r. Zmiana doprecyzowująca zapisy zgodnie z rozdziałem 12 Informacji o naborze.

7

Rozdział 15

51

ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym niż 100 od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. sierpień 2016 r. ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym niż 100 od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. wrzesień 2016 r. Zmiana doprecyzowująca zapisy zgodnie z rozdziałem 12 Informacji o naborze.

 


[1] Tego typu dostosowania są racjonalnymi usprawnieniami w rozumieniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych , ale koszty z nimi związane nie są traktowane, jako koszty mechanizmu racjonalnych usprawnień w rozumieniu Wytycznych.

 

Pozostałe postanowienia przedmiotowej Informacji o naborze pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Informacja o naborze oraz stosowne załączniki do naboru zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych