Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

OGŁOSZENIE

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wnioski można składać od dnia 15 stycznia 2016 roku do dnia 15 lutego 2016 roku.

I.      Nabór jest prowadzony w następujących dziedzinach:

 1.  Odnawialne źródła energii
 2.  Efektywność energetyczna w tym termomodernizacja budynków
 3.  Kogeneracja, centralne ogrzewanie, sieci ciepłownicze
 4.  Ochrona powietrza
 5.  Czysty transport miejski
 6. Plan gospodarki niskoemisyjnej

OŚ PRIORYTETOWA IV

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

 1. Dostosowanie do zmian klimatu
 2.  Gospodarka odpadami
 3.  Dziedzictwo kulturowe (zabytki i instytucje kultury)
 4.  Ochrona bioróżnorodności

OŚ PRIORYTETOWA V

Gospodarka przyjazna środowisku

 1. Infrastruktura ochrony zdrowia
 2. Zarządzanie sektorem ochrony zdrowia
 3. Infrastruktura mieszkalnictwa
 4. Rewitalizacja
 5. Budownictwo (specjalizacja: rewitalizacja)
 6. Architektura (specjalizacja: rewitalizacja)
 7. Urbanistyka
 8. Gospodarka przestrzenna/ planowanie  przestrzenne
 9. Gospodarowanie  nieruchomościami (specjalizacja: rewitalizacja)
 10. Ekonomia (specjalizacja: rewitalizacja)

OŚ PRIORYTETOWA VI

Jakość życia

 1. Infrastruktura drogowa
 2. Infrastruktura kolejowa

OŚ PRIORYTETOWA VII

Rozwój regionalnego systemu transportowego

    2.  Usługi w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3

OŚ PRIORYTETOWA VIII

Rozwój rynku pracy

 1. Zintegrowane inwestycje terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WOF

KATEGORIE OGÓLNE

 

 II. O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020 może się ubiegać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w dziedzinie objętej RPO WM 2014-2020;
 5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, przy czym dopuszcza się, że doświadczenie może obejmować aspekty techniczne, finansowe, ekonomiczne lub środowiskowe;
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM 2014-2020;
 7. nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 lub Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020 zaangażowanej w realizację danego programu operacyjnego.
 8. posiada znajomość Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) 2014-2020+ w stopniu wystarczającym do oceny projektów realizowanych w ramach ZIT WOF w perspektywie finansowej 2014-2020;[1]

III. Zgłoszenie kandydata o wpis do Wykazu powinno zawierać następujące dokumenty:

Wniosek, składany w wersji papierowej, w tym:

 1. wypełniony komputerowo Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie potwierdzone za zgodność
  oryginałem; Prosimy o nie załączanie kopii dokumentów poświadczających: inne doświadczenia, uprawnienia, umiejętności lub praktyki (np.  kursy, szkolenia)
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 4. oświadczenie kandydata na eksperta, iż korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
 5. zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia;
 6. w przypadku ubiegania się na stanowisko eksperta z zakresu oceny strategicznej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, kandydat na eksperta dodatkowo załącza kserokopie dokumentów potwierdzających, iż posiada znajomość Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) 2014-2020+ w stopniu wystarczającym do oceny projektów realizowanych w ramach ZIT WOF
  w perspektywie finansowej 2014-2020.

UWAGA!

Prosimy o szczegółowe uzasadnienie swojej kandydatury do każdej aplikowanej dziedziny w Formularzu zgłoszeniowym w rubryce:  11. Doświadczenie zawodowe

Niezależnie od liczby dziedzin, prosimy o składanie JEDNEGO formularza zgłoszeniowego.

Osoby, które brały udział w poprzednim naborze, prosimy o nie przesyłanie tych samych kopii dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020 znajdują się w „Zasadach wyboru kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach RPO WM 2014-2020”, przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 815/50/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Al. Solidarności 61, Warszawa, w dni robocze od dnia 15 stycznia  2016 roku do dnia 15 lutego 2015 roku.

W dniach 15 stycznia 2016 r. – 12 lutego 2016 r.,  zapraszamy w godzinach 8:00 – 15:00.

W dniu 15 lutego 2016 r. zapraszamy w godzinach 8.00 – 12.00.

Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa, Sekretariat, pok. 412.

Na kopercie należy wpisać nazwy dziedzin, na które Państwo aplikują.

Załączniki powinny być ułożone w kolejności wymienionej w Ogłoszeniu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę aplikującą (data i podpis).

Nie należy wkładać kartek w koszulki ani okładki, nie należy bindować.

Kandydaci na ekspertów RPO WM 2014-2020, w celu potwierdzenia wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM 2014-2020, w momencie składania dokumentów w siedzibie Departamentu, muszą wypełnić test z pytaniami z zakresu RPO WM 2014-2020 i/lub znajomości  ZIT.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 59 79 969

Administratorem danych osobowych zbioru danych: „Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020” zawierających dane osobowe kandydatów na ekspertów jest Zarząd  Województwa Mazowieckiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych gromadzone są i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020. Dane osób, które znajdą się w wykazie kandydatów na ekspertów zostaną udostępnione: Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.  Kandydaci na ekspertów mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz dziedzina objęta programem operacyjnym, w której kandydat na eksperta się specjalizuje wynika z art. 49 ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn.zm.), natomiast podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwia udział w rekrutacji na eksperta.[1] Warunek dodatkowy w przypadku ubiegania się o stanowisko eksperta z zakresu oceny strategicznej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WOF, przy czym weryfikacja tego warunku odbywa się na podstawie kryteriów określonych przez Instytucję Pośredniczącą ZIT (IP ZIT).

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych